Popis opráv a zmien v mzdovom programe:
 

 

Mzdy - verzia
Informáciu o dátume "vytvorenia" nainštalovanej verzie PROLMY nájdete v časti PROLMY - Administratíva - Verzia

Dátum doplnenia  do inštalácie


2.40   Oprava
- v prípade, že máte  v tabuľke pre automatický výpočet nadčasov nastavený percentuálny výpočet príplatku z priemeru pre nadčasy, a súčasne máte v karte nastavený typ priemeru pre nadčasy č.11 - t.j. mesačný priemer, program vo výplate vypočítal príplatok nadčasu tak, že považoval mesačný priemer za hodinový. Po oprave sa z mesačného priemeru získa hodinový priemer vydelením hodín fondu pracovného času uvedeného vo výplate v mesiaci výpočtu.
 
03.06.2024
2.40   Oprava
- ak v prípade právneho vzťahu s nepravideľným príjmom došlo v priebehu trvania PP k druhej a ďalšej výplate odmeny, program rozložil odmenu nesprávne iba do mesiacov nasledujúcich po prvej výplate odmeny k tomu PP, hoci ju mal rozložiť na každý mesiac trvania poistenia v poslednom roku mimo mesiacov, v ktorých už bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.

- odstránenie prípadnej nemožnosti spracovania potvrdenia  o mzde s hláškou "neznáma premenná MY0"
 
31.05.2024
2.40   Novinky
- tvorba rezervy na dovolenku - pridanie možnosti zobrazenia zostatku dovolenky v hodinách podľa stavu veľkosti úväzku v hodinách k mesiacu spracovania podľa stavu na karte v spracovávanom mesiaci, alebo podľa stavu úväzku v budúcom mesiaci (zostatok dovolenky v hodinách upraví program podľa aktuálneho stavu dĺžky dňa v hodinách v mesiaci)
- do kontroly výplat je zapracovaná kontrola súladu zostatku dovolenky v dňoch a hodinách podľa denného úväzku v karte na daný mesiac
- oprava (ne)spracovania ELDP pre nepravidelných dohodárov, ktorí v poslednom mesiaci trvania dohody nemali žiadny príjem.
13.05.2024
2.40   Oprava
- nebolo možné zapísať nový úväzok do časti "Rôzne parametre - minimálne mzdy". Program zmenu nechcel zapísať.
- uvoľnenie zobrazenia priebehu poberania bonusu - aj sumy platnej do 31.12.2022 v karte - stránka rodina - história nároku a uplatnenia bonusu
26.04.2024
2.40   Oprava
- kontrola súladu priebehu nároku na daňový bonus v roku 2023 s uvedeným počtu "deťomesiacov" vo vypočítanom ročnom zúčtovaní dane za rok 2023.
Dôvod: Na skorších verziach programu program nezapísal dodatočné zadanie nárokovaných mesiacov na záložke "deti" (pri výpočte RZD) do karty zamestnanca. To znamená, že hoci výpočet daňového bonusu v ročnom zúčtovaní je správny, v karte zamestnanca je história nároku na daňový bonus zlá. V dôsledku toho sú v ročnom hlásení k dani pri takýchto zamestnancoch v časti V. uvedené zlé počty mesiacov nárokovaného daňového bonusu u detí (nesprávny počet krížikov) v riadku 8.
Preto sme zapracovali kontrolu, či počet mesiacov uvedených v tabuľke výpočtu ročného zúčtovania je v súlade s históriou nároku na daň.bonus o detí na karte zamestnanca. Ak nárok v karte za rok 2023 nie je v súlade s výpočtom v ročnom zúčtovaní, program po preinštalovaní programu pri otvorení modulu PROLMY vypíše zoznam pracovníkov, u ktorých je nesúlad. U týchto pracovníkov skontrolujte a opravte priebeh nároku na daňový bonus v karte. Po oprave nárokovaného bonusu v karte, spracujte ročné hlásenie k dani za rok 2023, kde si môžete znovu skontrolovať súlad "deťomesiacov" v časti V (pracovníci s ročným zúčtovaním dane) voči histórii nároku na karte pomocou vyvolania filtra "F1" a tam zvolíte funkciu "rôzne deťomesiace". Funkcia vám označí riadok zamestnanca, u ktorého je stále nesúlad priebehu nároku v karte voči výpočtu RZD. Výsledné krížiky na tlačive si môžete overiť aj vytlačením konceptu cez T-tlač resp. zobrazením pdf-tlačiva hlásenia (ak má detí viac, ako dvoch, tieto sú uvedené v tlačivách, v časti VI.). Ak ste už raz ročné hlásenie podali, tak po oprave podajte hlásenie s príznakom "opravný".
18.04.2024
2.40   Oprava
- program pri výplate odmeny nevypočítal odvody soc.poistenia pre dohody s nepravideľným príjmom, ktoré mali v karte zapísaný koniec PP so zadaným dátumom ukončenia v roku 2025.
Odmena sa má rozpísať na mesiace bežného roku 2024, mimo mesiacov, v ktorých sa už dosiahol maximálny vymeriavací základ.
NOVÉ - uvoľnenie tvorby výkazu ISCP - cena práce (TREXIMA) v roku  2024 - v marci sa tvorí za obdobie 1-3/2024.
09.04.2024
2.40   Oprava
- oprava rozpisu DB na jednotlivé deti v časti "Spracovanie - Rozpis detí - daňový bonus" - program nedával nulu do tlačiva rozpisu pre pracovníkov s uplatňovaným bonusom na karte a súčasným nulovým daňovým základom pre určenie limitu pre DB vo výplate, a tak nesedela čiastka z rozpisu na vyplatený DB na rekapitulácii
- upozornenie pri zápise výsledkov výpočtu ročného zúčtovania dane do výplat - ak ste výsledky RZD posielali do výplat až po spojení výplat, program zle načítaval položky do položky "čistá mzda" (výpočet výplaty bol správny). Ak taký prípad máte, treba výplaty odblokovať-rozpojiť, potom znovu poslať výsledky RZD do výplat, a spojiť výplaty.  
27.03.2024
2.40   Výpočet úľavy na platbe zamestnávateľa do SP pre "potravinárov/poľnohospodárov" - opätovné nasadenie výpočtu štátnej pomoci a sumy úhrady odvodu do SP po uplatnení úľavy na obdobie 1.3.2024 - 30.jún.2024 podľa §293ge zákona o SP v znení novely 28/2024 Z.z.
Aktualizovaný návod na nastavenie výpočtu úľavy (štátnej pomoci ) nájdete v časti PROLMY - Administratíva - príručky pdf - "prolmy2024_03.pdf - uplatnenie úľavy pri platení odvodu podľa §293ge zákona o SP".
OPRAVA - oprava súčtu uplatneného DB na deti na potvrdení o zdaniteľnej mzde pre pracovníkov, ktorí mali v niektorom mesiaci viac úväzkov a uplatňovali si DB mesačne, a pri spojení výplat mali v niektorom mesiaci uvedený bonus na deti nie na tej istej karte ako kde bola uvedená nezdaniteľná čiastka a počítaná daň.
22.03.2024
2.40   Ročné hlásenie k dani za rok 2023
- oprava zobrazenia TIN/dátum narodenia pre tých, ktorí nemajú v karte vyplnené rodné číslo. Program pre týchto pracovníkov nevyplnil dt.narodenia, ani TIN.
- ak ste spracovali RZD pre pracovníka, ktorý nastúpil v prebehu roka 2023, a v žiadosti o RZD si tento pracovník douplatnil daňový bonus na deti aj za mesiace pred nástupom, program neuchoval nastavenie týchto douplatnených mesiacov pre DB na záložke DETI pri výpočte RZD za mesiace, ktoré boli dodatočne nárokované pred dátumom nástupu u zamestnávateľa, ktorý spracoval ročné zúčtovanie a tak neuvádzal správne v časti V. ročného hlásenia k dani ani počet mesiacov nároku na deti. Náprava: aby bol počet nárokovaných mesiacov pre DB správny, treba znovu zapísať mesiace douplatňovania v tabuľke výpočtu na záložke DETI.
15.03.2024
2.40   - Prenos výsledných súm RZD do excelu - v mesiaci výpočtu ročného zúčtovania dane sa dá vyexportovať do excelu z časti výpočet ročného zúčtovania obsah výstupného tlačiva s názvom "Zoznam pracovníkov s výpočtom RZD". Postup - namiesto tlače zvolíte v uvedenej časti programu kláves "F1 - výber", kde po voľbe "exporty do súborov" a "dbf-excel" zvolíte výstup s názvom "Zoznam pracovníkov s výpočtom RZD".

- Pri tlači potvrdenia o zaplatení dane na účely darovania 2 (3)% dane spôsobom tvorby pdf tlačiva pre "označených" program pred zobrazením vytriedi označenie iba pre tých, ktorý majú v tabuľke výpočtu rzd zaškrtnuté aj to, že si žiadali v žiadosti o RZD vystaviť aj toto potvrdenie. Ak to v rzd uvedené nie je, tak program pre pracovníka potvrdenie nevystaví.

05.03.2024
2.40   Uvoľnenie vstupu do výplat po spustení funkcie "prepočet výplat". 26.02.2024
2.40   Oprava prenosu sumy do r.10 v ročnom hlásení v časti so zoznamom pracovníkov, ktorým sa spracovalo ročné zúčtovanie dane za rok 2023. Program neprenášal nulu  z riadku 19 z ročného zúčtovania (nedoplatok dane)  v prípade, ak sa suma nedoplatku do 5 Eur upravila z zmysle metodiky FS na nulu (v prípade, že pracovník neuplatňoval daňové bonusy a nežiadal o vystavenie potvrdenia na účely darovania 2 (3) % daní na žiadosti o ročné zúčtovanie nedoplatok dane do 5 Eur upraví v zmysle metodiky FS v riadku 19 tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daŇ" na nulu).
Zobrazenie vyplatených súm "rekreačného príspevku spolu", "z toho za min. rok", a "šport.príspevku na dieťa", ktoré sú uvedené v potvrdení o mzde v samostatných riadkoch ako sumy oslobodené od dane v tabuľke pre výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň zo mzdového listu (ak by pracovník mal priznané takéto oslobodené príspevky aj v predloženom potvrdení o zdaniteľných príjmoch aj od iného jeho zamestnávateľa, tak program ako oslobodený príjem "uzná" tú sumu, ktorá je vyššia a tú nižšiu "dodaní" navýšením zdaniteľných príjmov).
Oprava funkcie prepočtu výplat /v špecifických prípadoch spustenia funkcie "prepočtu výplaty" u pracovníkov, ktorým sa mesačne uplanuje daňový bonus počítal program nesprávne odvody, v dôsledku ktorého vznikla mínusová výplata)
23.02.2024
2.40   Oprava tvorby xml pre podanie mesačného výkazu k preddavkom na daň za 1/24 - po podaní program omylom uvádzal do dátumu v riadku 1A bodku.
Oprava tvorby xml pre ročné hlásenie k dani za rok 2023 - údaje z vytvoreného xml súboru nevedel systém FS načítať do formulára ročného hlásenia.
07.02.2024
2.40  

Nová verzia 2.40  (platná na rok 2024)

Obsahuje prechod miezd na rok 2024 a nové mzdové veličiny.
Na jej inštaláciu potrebujete NOVÉ registračné údaje/klúče, ktoré sú zasielané ako príloha k oznamu o vydaní verzie 2.40! Kým nemáte k dispozícii nové reg.kľúče, program - verziu 2.40 nesťahujte!
Popis prechodu v module PROLMY na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2024_01.pdf

Dokument je prístupný po nainštalovaní verzie 2.40 aj v časti PROLMY - Administratíva - Príručky PDF - prolmy2024_01.pdf - Čo je nové vo verzii 2.40 - prechod na rok 2024.

26.01.2024
2.30   V časti Spracovanie - potvrdenie ku mzde k tlači originálneho tlačiva POT395v23 s čiarovým kódom, ktoré sa tlačí pomocou tlačítka "Potvrdenie -PDF" z hornej časti obrazovky sa pridala možnosť spracovať do jedného zobrazenia naraz 20 potvrdení  (voľba "tlačiť výstup pre 20" - v prípade tejto voľby sa v tlačivách "listuje" pomocou tlačítok predošlá a nasledujúca strana v spodnej časti tlačiva, a taktieť sa vytlačí pre všetkých dvadsiatich potvrdenie cez tlačítko tlače v spodnej časti obrazovky - tlačí sa z jedného výstupu max. dvadsať dvojstranových potvrdení).
Taktiež je umožnené tlačiť potvrdenie do už opečiatkovaného pdf podkladu, ktoré si treba vytvoriť v programe Adobe Acrobat Reader, a uložiť do adresára pomocné pod špecifickým názvom. Návod na vytvorenie opečiatkovaného podkladu a jej tlač cez program PROLUC nájdete tu: tlač potvrdenia o zdaniteľnej mzde s pečiatkou - návod  
 
19.01.2024
2.30   OPRAVA - Potvrdenie o mzde (o zdaniteľnom príjme) - oprava zobrazenia sumy v okienku "z toho dohody" pre príjem na základe DoPČ na sezónne práce ("2S") - program sumu v tomoto okne pre 2S nezobrazoval.
UPOZORNENIE: od 1.5.2023 je nové tlačivo potvrdenia o zdaniteľnom príjme, ktoré je určené pre rok 2023, a to vo formáte pdf s čiarovým kódom (číslo tlačiva: POT395v23_1). Pre interné potreby je naďalej možné vytlačiť tlačivo potvrdenie o mzde aj klasicky cez T-tlač, avšak oficiálne tlačivo sa tlačí cez tlačítko "Potvrdenie - PDF" z hornej časti obrazovky. Pokyny DÚ k tlačivu pre rok 2023 nájdete tiež v hornej časti obrazovky v tlačítku "Pokyny DU"-
12.01.2024
2.30   Oprava nemožnosti zápisu dochádzky dohodára na karte pracovníka pre právny vzťah "2S" -  dohoda o prac.činnosti na sezónne práce.
Odstránenie nemožnosti vytvorenia mes.výkazu poistného pre SP(vyskytovala sa iba v prípade,ak medzi výplatami bol konateľ s pravidelným príjmom, ktorý mal príjem za konateľstvo a zároveň bol z daného právneho vzťahu na rodičovskej dovolenke - teda mal príjem počas prerušenia SP).
04.01.2024
2.30   Označenie bežného výstupu tlače potvrdenia o mzde v záhlaví, že sa toto tlačivo nemôže použiť ako originál, nakoľko originálne tlačivo zverejnené na FS obsahuje čiarový kód a tlačí sa pomocou tlačítka "Potvrdenie - PDF" z hornej časti obrazovky (číslo originálneho tlačiva: POT395v23). Údajmi naplnené originálne tlačivo sa nedá zaheslovať programom.
Zapracované nové tlačivo žiadosti o RZD s označením ŽIA38v23_1, ktoré sa zobrazí, ak bude dátum v PC nový rok 2024 (tlačí sa z časti Prolmy-spracovanie - výberu pracovíkov, pomocou tlačítka "Žiad.o RZD" v hornej časti obrazovky..
29.12.2023
2.30   Oprava výpočtu dane po spojení výplat
- na novembrovej verzii v prípade, že sa spájali výplaty, z ktorých v niektorej bola dohoda s odpočtom OOP, sa vypočítala zlá daň (program nezarátal pri výpočte dane na hlavnej karte odvod do SP z ost.karát s rovnakým rodným číslom). Ak ste už novembrové mzdy spracovali, spustite po preinštalovaní znovu spájanie výplat, a skontrolujte mzdy). 
 
05.12.2023
2.30   Potravinári - tlač štátnej pomoci po pracovníkoch
- pre potravinárov, ktorí počítajú pri odvodoch odvodovú úľavu, sme pridali do časti Spracovanie - Odvody-výkazy-potvrdenie - Výkaz do soc.p.od r.2004 novú časť s názvom "rozpis štátnej pomoci", z ktorej sa dá po voľbe, či chcete zobraziť vypočítanú štátnu pomoc vypočítanú pre odvod poistného zamestnávateľa za mes.výkaz (MV) alebo/a za výkaz poistného (VPP), vytlačiť výška vypočítanej štátnej pomoci po pracovníkoch a jednotlivých odvodoch.
 
30.11.2023
2.30   Výpočet úľavy z odvodu zamestnávateľa pre potravinárov podľa §293fzh zákona o soc.poistení č.461/2003
- program po nastavení parametra na výpočet úľavy vypočíta výšku štátnej pomoci a výšku platby po úľave do MV a VPP. Pri spracovaní prev.príkazu volíte, či platíte plnú výšku odvodov na SP, alebo zníženú. Vo výkazoch sa vykazujú pôvodné sumy (bez úľavy). Znížená je iba platba, pokiaľ je pre daný mesiac schválená pomoc.Popis nastavenia - návod nájdete po preinštalovaní programu v časti PROLMY - Administratíva - Príručky pdf - v dokumente . "prolmy2023_08.pdf- Uplatnenie úľavy pri platení odvodu podľa § 293fzh zák.o SP"

Nové výstupné tlačivo z výplat - pre účely podpisovania výplaty mzdy cez pokladňu sme zapracovali tlačivo "Vyúčtovanie + podpis (zoznam po stranách)" - je to tlačivo "vyúčtovanie +podpis", avšak každý pracovník sa tlačí na osobitnú stranu.

Zmena odpočtu OOP - SP zmenila metodiku odpočítavania OOP v súvislosti s výpočtom štátnej pomoci pre potravinárov tak, že
v prípade, ak príjem prekročí sumu maximálneho mesačného vymeriavacieho základu, OOP sa odpočíta zo sumy maximálneho mesačného VZ (resp.alikvótneho maxima), nie z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu (ako to bolo pôvodne). Uvedené je v súlade s § 138 ods. 1 v kontexte s § 138 ods. 10 a 11 a OOP - metodiku mení SP so spätnou účinnosťou od 1.1.2023. SP menilo metodiku odpočtu v súvislosti s úľavou pre potravinárov. Program v zmysle uvedeného spracováva výplaty od mesiaca október 2023. SP bude postupne na prípadné rozdiely upozorňovať v elektronických službách (odkaz na oznam na stránke SP:https://esluzby.socpoist.sk/portal/)

 

22.11.2023
2.30   Kontrola počtu zadaných hodín
- pri zápise odpracovaných dní a/alebo hodín do výplaty program nahlási, ak je súčet počtu dní resp. hodín zadaných do odprac.dní pre mes.mzdu, hod.mzdu, úkolovú mzdu a dohody v súčte vyšší ako počet kalendárnych dní v danom mesiaci, resp. počet "kalendárnych" hodín v mesiaci (počet kal.dní x 24 h). Program upozorní na prekročenie po zápise údajov na stránke pomocou "OK".
 
10.10.2023
2.30   Oprava ELDP 
- oprava zbytočného rozpisovania obdobia trvania PN do samostatných riadkov s nulovým VZ pre toto obdobie.
 
18.09.2023
2.30   Oprava
- oprava tvorby xml súboru pre RLFO pre druh  dohoda o prac.činnosti - sezonne práce (2S) a pri druhu "S-spoločník s pravidelným príjmom". Program nedefinoval správne resp. neuvádzal typ "pracovného pomeru" (t.j. údaj "štátnozamestnanecký pomer/Pracovný pomer/Zmluva o profesionálnom vyk.športu/Iný právny vzťah"). Pri pokuse o zaslanie xml súboru SP hlásilo chybu.
- predpríprava programu pre spracovanie úľavy pre "poľnohospodárov" pri platbe odvodov zamestnávateľa do SP podľa §293fzh zákona č.461/2003 o soc.poistení - nasadenie "úľavy" pri platbe je zo strany SP zatiaľ pozastavené, čaká sa na odsúhlasenie Európskou komisiou a zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
06.09.2023
2.30   Oprava
- oprava zbytočného rozpisovania údajov pre ELDP pri dlhších dohodách ako jeden mesiac do dvoch riadkov (program zapisoval údaje z prvého mesiaca trvania poistenia do zvláštneho riadku).
 
07.08.2023
2.30   Úprava
- k tvorbe zaheslovaných výplatných pások je možné použiť už aj program/aplikáciu "BULLZIP" (ďalšia možnosť popiri PDF Creator ver.1.2.0).
BULLZIP je voľne prístupná aplikácia na tvorbu PDF. Ak ju máte nainštalovanú v PC, v PROLMY sa v časti Sprac.-výpl.listiny- Tlač a príprava na mail objaví aj tlačítko s názvom "BULLZIP", ktorým sa dajú hromadne vytvoriť zaheslované pdf, ktoré sa ďalej posielajú na mail klasicky cez voľbu "posielanie pdf mailom". Táto možnosť zatiaľ pre PROLUC-Cloud nie je prístupná.
 
31.07.2023
2.30   Nový výstup do excelu
- do časti spracovanie - rekapitulácia sme pridali nový výstup do excelu s názvom "Rekapitulácia - zákl.plat+nadčasy+voľno", ktorý obsahuje všetky údaje z dvoch tlačových výstupov s názvom "Rekapitulácia-zákl.mzda s nadčasmi+hod (myrekf10.frx)" a "Rekapitulácia-dni dov.,PN (myrekf13.frx)".
 
13.07.2023
2.30   Oprava
- oprava funkcie "výplaty - ukončenie výplat, spojenie odvodov - spojenie ZP, SP a dane" - pri spustení funkcie spájania sa pri istých kombináciach výplat vyskytovala hláška "chyba číslo 12:neznáma premenná (asi v súbore): KON_PN".
- oprava spracovania "potvrdenia o zdaniteľnom príjme" za rok 2023 ( po spustení funkcie "úprava" v prípade výskytu príjmu na viacerých kartách sa nezapísal rozpis súm vyplateného daňového bonusu na deti v jednotlivých mesiacoch pri tlači sumárneho potvrdenia)
UPOZORNENIE: zmena minimálnej výšky mzdového zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu, v noci a mzdovej kompenzácie za sťažený výkon práce (príplatkov) od 1.6.2023 sa v programe neaktualizuje automaticky. Ak ich výpočet máte zadaný v časti "Rôzne parametre - nastavenie príplatkov", nové sadzby, ktoré sú dohodnuté od 1.6.2023, treba upraviť/zadať v danej časti ručne (pozriete POMOC - príslušnú časť príručky v časti "rôzne parametre - nastavenie príplatkov")
11.07.2023
2.30   Novinka
- do programu sme zapracovali nové tlačivo potvrdenia o zdaniteľnom príjme, ktoré je určené pre rok 2023 vo formáte pdf (číslo tlačiva: POT395v23_1). Pre interné potreby je naďalej možné vytlačiť tlačivo potvrdenie o mzde aj klasicky cez T-tlač, avšak oficiálne tlačivo sa tlačí cez tlačítko "Potvrdenie - PDF" z hornej časti obrazovky. Pokyny DÚ k tlačivu pre rok 2023 nájdete tiež v hornej časti obrazovky v tlačítku "Pokyny DU"-
 
22.05.2023
2.30   Oprava
- oprava sa týka takých nepravidelných dohôd, ktoré začali v minulom roku a končia tento rok, a v minulom roku bol na takéto dohody vyplatený príjem. Pre takýchto nepravidelných dohodárov sa v mesiaci ukončenia dohody k vypočítanému odvodu na SP z príjmu z bežného mesiaca pripočítajú aj odvody na SP z minuloročných príjmov, ktoré sa počítajú podľa zákona platného do 31.12.2022 spúšťaním "fiktívnych výplat" v mesiaci december 2022. Dnešná oprava spočíva v tom, že v mesiaci ukončenia program pre účely výpočtu dane neodpočítal tento odvod z minulovočných príjmov, a ak sa takáto výplata spájala s druhou výplatou toho istého pracovníka v danom mesiaci, tak sa taktiež zle vykázala VZ na SP a daň. Ak takýto prípad u vás nastane, treba po prípadnom rozpojení výplat prepočítať nesprávnu výplatu a prepočítané výplaty znovu spojiť (ak treba). Poznámka: pre cloudových užívateľov je opravený program od rána 11.5.2023.
10.05.2023
2.30   Oprava
- odstránenie duplicitného zobrazenia počtu dní a hodín pri náhrade pri DPN a dňoch platených nemocenskou na rekapitulácií podľa akcií.
- aktualizácia špeciálnej funkcie - importu ročného hlásenia pre rok 2022
15.04.2023
2.30   NOVÉ - ročné hlásenie k dani za rok 2022
- do programu je zapracované spracovanie ročného hlásenia k dani zo ZČ za rok 2022 - možnosť tvorby xml súboru, tvorby PDF tlačiva, .. Popis spracovania ročného hlásenia je zapracované v príslušnej časti  v návode k výpočtu RZD, ktorý nájdete aj kliknutím na tento odkaz: upravený návod na výpočet ročného zúčtovania dane s ročným hlásením - rzd2022.pdf  (návod je k dispozícii aj v časti PROLMY - Administratíva - samostatne v časti "príručky pdf - RZD2022 - návod na výpočet ročného zúčtovania dane")
Práca pri tvorbe ročného hlásenia a výstupov do xml a pdf súboru je rovnaká ako minulé roky.
- oprava - obnovenie výberu čísla pracovnej činnosti zamestnanca SK ISCO pomocou funkcie F1 - výber zo zoznamu.
- odstránenie sporadickej chyby 1147 - pri funkcii zaúčtovanie - hromadne.
05.04.2023
2.30   Oprava
- program nevylúčil z alikvotizácie dopočtu do min.odvodu ZP obdobie PN,PN2, OCR, ROD,MD, VOL,ABS,VAZ, ak sa takáto doba začala posledný deň v mesiaci. Pri dobe zapísanej pod typom ZPX v tomto prípade chyba nebola.
- spojenie výplat - pri spájaní výplat na rovnaké rodné číslo program vo februári zle prepočítal dopočet do min.odvodu ZP - v jednotlivýc výplatách bol dopočet vypočítaný dobre, po spojení však došlo k chybnému výpočtu (ide o chybu pri spájaní dohôd v mesiaci, ktorý nemá 31 dní)
- oprava vykazovania súčtu niektorých súm v rekapitulácii v prípade, ak sa volilo obdobie presahom cez roky (t.j.mesiac "od" bol v nižšom roku, ako mesiac "do").
15.03.2023
2.30   Oprava
- zaúčtovanie výplat -  odstránenie chyby č.44-cyclic relation
- ročné zúčtovanie dane - oprava výpočtu daň.bonusu na deti v prípade, že ročné zúčtovanie a daňový bonus sa nárokuje na celý rok, ale právny vzťah pracovníka končil v priebehu roku 2022 - v tomto prípade program počítal daňový bonus iba do konca mesiaca, v ktorom pracovník ukončil pracovný vzťah.
- ročné zúčtovanie dane - oprava výpočtu daň.bonusu na dieťa narodené v decembri 2022 - program pri uplatnení nároku cez žiadosť o RZD na dieťa narodené v decembri 2022 pri výpočte počítal iba s hodnotou "starého bonusu" - nezohľadnil hodnotu nového bonusu.
- zmena zobrazovania hodnoty bonusu (starého/nového) na záložke "deti" v časti - ročné zúčtovanie dane. Popis príslušnej časti je upravený aj v návode k výpočtu RZD: upravený návod na výpočet ročného zúčtovania dane - rzd2022.pdf  (návod je k dispozícii aj v časti PROLMY - Administratíva - samostatne v časti "príručky pdf - RZD2022 - návod na výpočet ročného zúčtovania dane"
- v tabuľke pre výpočet RZD program nepotiahol sumy vyplatené ako príjmy oslobodené § 5  odst. 7o)
- úprava zobrazenia odvodov v prehľadoch z výplat - k odvodom pracovníka chýbal dopočet do minim.odvodu na ZP.

 

13.03.2023
2.30   Odstránenie dopočtu do min.odvodu ZP pri "skonvertovaní záloh a doplatkov"
- pri spustení funkcie "skonvertovanie záloh a doplatkov" v prípade zaslania výsledku ročného zúčtovania dane do výplaty pre pracovníkov, ktorý ukončili PP minulý mesiac a skôr sa omylom vypočítal aj dopočet do minim.odvodu do ZP - hoc na to nie je dôvod
Ak máte taký prípad, za účelom odstránenia dopočtu vojdite na stránku výplata-odvody, a stlačte "E-oprava" a následne "OK", dopočet sa tým vynuluje v prípade, že končila karta minulé mesiace, a nie je žiadna suma, ktorá vchádza do VZ na ZP.
27.02.2023
2.30   Oprava
- oprava nemožnosti spracovať mzdový list (program hlásil chybu č.1147)
24.02.2023
2.30   Oprava
- odstránenie  chyby č.3 - file is in use pri spustení spracovania výplat pomocou funkcie "PRE NEPRAV.DOH.NA KONCI PP"

- zobrazenie položky "dopočet do minimálneho odvodu na ZP" pri rozpise zdrav.odvodov na jednotlivé ZP v rekapitulácii, mzdovom liste a pri zaúčtovaní rozpisu odvodov podľa  jednotlivých ZP.
23.02.2023
2.30   Nové
- uvoľnený výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2022 - pre výpočet RZD je vydaný samostatný návod s názvom RZD2022.pdf
Návod nájdete aj tu: návod na výpočet ročného zúčtovania dane - rzd2022.pdf

- zapracovaný výpočet fiktívnych výplat pre účely výpočtu odvodov na SP pre nepravideľné dohody začínajúce v roku 2022 podľa znenia zákonu o SP do 31.12.2023. Takto vypočítané odvody z príjmov za minulý rok sa pripočítajú k odvodom v roku 2023 v mesiaci ukončenia dohody. Popis a návod tu: fiktívny výpočet odvodov k 31.12.2023 pre neprav.dohody pokračujúce z r.2023 -prolmy2023_01a.pdf

Oprava
- oprava spájania výplat - pri spojení výplat, v prípade, že pracovník mal viac výplat v mesiaci a na jednej z nich bol počítaný dopočet do mininimálneho odvodu na ZP, program pri spájaní na hlavnej karte síce prepočítal ZP vzhľadom na súčtový VZ, avšak vedľajšiu kartu s dopočtom do min.odvodu nechal v pôvodnom stave. (dôsledok:zle vypočítaná daň na hl.karte a nesprávna výplata na karte s doplatkom minim.odvodu ZP). Riešenie: rozpojiť spojené výplaty, a znovu ich spojiť.
 

22.02.2023
2.30   Oprava
- oprava výpočtu poistenia pre nepravidelné dohody začínajúce v roku 2023, pri ktorých si študent alebo dôchodca uplatnil OOP. - program nezohladnil pri výpočte OOP (ak ste taký prípad mali, treba prepočítať výplatu v januári 2023).

- oprava tvorby mesačných výkazov zdravotného poistenia za minulé roky
(VŠZP hlásilo sémantickú chybu:
Príznak neuplatnenie minimálneho preddavku musí byť prázdny pre obdobie <= 202212 v jednotlivých riadkoch chybný stĺpec 16
Suma dopočtu do minimálneho preddavku musí byť prázdna pre obdobie <= 202212 v jednotlivých riadkoch chybný stĺpec 17)

 
16.02.2023
2.30   Oprava
- odstránenie "chyby č.1234..." pri spúšťaní hromadného zaúčtovania výplat v časti Spracovanie - Zaúčtovanie - Hromadne alebo Hrom.-stred.
 
02.02.2023
2.30   Oprava
- oprava počtu zobrazených hodín (nový analytický údaj) patriacich k vymeriavaciemu základu SP v mesačnom výkaze sociálneho poistenia. Program napočítaval do MV omylom iba odpracované hodiny (nenapočítaval ost.hodiny patriace k VZ - napr.hodiny dovolenky,  nadčasov a iných platených náhrad.)
Po preinštalovaní programu stačí nanovo vytvoriť súbor do SP.

- oprava tlačového výstupu z výplat s názvom "výplatná páska ako utajená na A4 (s FPF), kde je upravená veľkosť pevnej pásky tak, aby sa na jednu A4 zmestili dve výplaty, a tiež je do obrazu pridané zobrazenie celkove ceny práce
 

01.02.2023
2.30  

Vydaná nová verzia 2.30

Obsahuje prechod miezd na rok 2023 a nové mzdové veličiny.
Na jej inštaláciu potrebujete NOVÉ registračné údaje/klúče - boli zaslané ako príloha k oznamu o vydaní verzie 2.30!
(Zatiaľ sa nedá spracovať ročné zúčtovanie dane za rok 2022)

Popis prechodu v module PROLMY na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2023_01.pdf

31.01.2023
2.21   Oprava
- Oprava rozpisu bonusu na dieťa v súčtovom tlačive "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" v časti "PROLMY-Spracovanie - odvody, výkazy potvrdenia - potvrdenie o mzde"
Popis opravenej chyby: v prípade, ak mal pracovník príjem v priebehu roka na viacerých kartách, a mal vyplácaný daňový bonus, v prípade zosúčtovania príjmu z viacerých kariet pomocou funkcie "úprava" (za účelom vyhotovenia jedného súhrnného potvrdenia) program nedosadil rozpis uplatneného daňového bonusu do rozpisu období a polrokov v riadku 13 správne. Údaje bonusu pred spustením funkcie "úprava" na jednotlivých kartách sú/boli správne.
 
18.01.2023
2.21   Nové tlačivá
1) nové potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 
- tlačivo vydané FS 13.12.2022 s označním POT39_5v22/daňový bonus. K
Každému pracovníkovi, ktorému sa vyplácal daňový bonus na dieťa/deti v priebehu mesiacov júl až december 2022, sa MUSÍ potvrdenie o príjme vydať už na tejto verzii tlačiva. V PROLMY sa nachádza v časti spracovanie - odvody, výkazy, potvrdenia - potvrdenie o mzde v tlači pod názvom "Potvrd.o zdanit.príj.12.2022" (cez tlačítko "Pokyny DÚ" vyvoláte aj poučenie k tomuto tlačivu od DÚ).

2) v časti PROLMY - spracovanie - výber pracovníkov sa pomocou tlačítok v hornej časti obrazovky dajú pracovníkom vytlačiť predvyplnené (alebo prázdne) tlačivá (program ich predvyplní, údaje môžete v oknách doplniť, alebo zmazať, a po kontrole vytlačiť pre pracovníkov):
- Vyhlás.štud. - aktualizovaný formulár pre rok 2023 - vyhlásenie študenta k uplatneniu OOP k dohode (odvodová odpočítateľná položka)
- Vyhlás.dôch. - aktualizovaný formulár pre rok 2023 - vyhlásenie dôchodcu k uplatneniu OOP k dohode (odvodová odpočítateľná položka)
- Neupl.dopoč. - nové tlačivo platné v roku 2023 - "Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku (ZP)
- Žiadosť RZD - tlačivo s označením "Žia38v22_1" - žiadosť o ročné zúčtovanie dane za rok 2022

Upozornenie: Sociálna poisťovňa určila pre rok 2023 novú štruktúru pre mesačný výkaz a výkaz poistného. Výkazy poistného s označením 01992023 (z decembrových výplat) momentálne nie je možné podať, nakoľko sa na ne vzťahuje už tiež tvorba výkazu v novej štruktúre pre rok 2023. Akonáhle SP oznámi termín prijímania výkazov v novej štruktúre, budeme zasielať oznam o jej zapracovaní do programu.

17.01.2023
2.21   Oprava
- Oprava prolmy+ - v časti spracovanie rekapitulácia a mzdový list - hrubé mzdy-stred.resp. akcie - odstránenie chyby č.12 - neznáma premenná MODVX - kvôli tejto chybe nebolo možné spustenie výstupu
 
04.01.2023
2.21   Oprava
- Oprava nemožnosti zadať januárový dátumu oznámenia uplatnenia OOP pre dohodárov ktorým začína dohoda v priebehu januára, a oznámili uplatenene OOP v januári 2023. Program v takýchto prípadoch chybne hlásil, že musí byť dátum oznámenia uplatnenia OOP z minulého mesiaca. (pozor, dátum oznámenia uplatnenia v žiadnom prípade nesmie byť vyšší, ako systémový dátum)
 
02.01.2023
2.21   Oprava
- Rozšírenie databázy obcí pre účely miesta výkonu práce o mesto Bratislava a Košice - pre účely nahlasovania analytických údajov pracovníkov - pre správnosť preinštalujte program.
 
21.12.2022
2.21   Oprava
- Vo verzii z 13.12.2022 nebolo možné v karte, na stránke "Úväzok a mzda" vybrať typ zmluvy "2-dohoda o pracovnej činnosti". (vo výbere v rolovacom okne neexistovala táto možnosť). Ak máte v časti PROLMY - Administratíva - verzia dátum vytvorenia aplikácie 13.12.2022 alebo skôr, tak si prosím preinštalujte program.
 
14.12.2022
2.21  

 

 

NOVÉ
- vytváranie RLFO a súboru s RLFO vo verzii v2023 od systémového dátumu 14.12.2022 (SP od 14.12.2022 starú verziu súboru s RLFO už neprijme!)
- od 14.12.2022 možnosť vytlačiť pre dohodárov nové tlačivo pre oznámenie uplatnenia OOP pre mesiac január 2023 -
- nahlasovanie a príprava nových údajov podľa novej štruktúry RLFO
Návod a popis noviniek zobrazíte kliknutím na tento odkaz: popis a návod: prolmy2022_12.pdf
Číslo verzie sa nemení, pri preinštalovaní použite vaše reg.údaje pre verziu 2.21
 
13.12.2022
2.21   Príprava na zasielanie analytických údajov pre SP k 1.1.2023 - pridané okienka  pre možnosť zadať na karte pracovníka , na stránke "Úväzok a mzda" číselný kód miesta výkonu práce (§232a zákona o sociálnom poistení v znení k 1.1.2023) .
Pre každého dôchodkovo poisteného zamestnanca bude treba nahlásiť´aj číslelný kód dohodnutého druhu vykonávanej práce a dohodnutý rozsah týždenného pracovného času.
V zozname pracovníkov sú pridané stĺpce s názvom "SK ISCO-08", Kód a miesto výkonu práce.
Číslo činnosti (SK ISCO-08) a miesto výkonu práce je možné zadať aj hromadne pre označených pracovníkov v časti Vstup/oprava - Pracovníci- Hromadné zmeny na kartách - Číslo činnosti/miesto práce zadaním "A" k menenému údaju a výberu z rolovacieho okna a/alebo zoznamu vyvolaného pomocou F1

- Pridaný prehľad stravných lístkov a finačného príspevku na stravu aj do časti Spracovanie - Mzdové položky za zvolené mes. - Výplaty po mesiacoch - možnosť zobraziť položky za viac mesiacov za vybraných pracovníkov (+ výstup do excelu).
 

02.12.2022
2.21   NOVÉ - Od 1.11.2022 novela zákonníka práce č. 350/2022 Z.z. zaviedla nový pojem "otcovská dovolenka"  (V § 166 ods. 1 posledná veta znie: „V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.“)
Súčasne sa od 1.11.2022 novelizuje aj zákon o sociálnom poistení zákonom 350/2022 Z.z., ktorý zavádza možnosť poberať dávku materské pre otca dieťaťa v rozsahu 2 týždňov v období od narodenia dieťaťa do 6 týždňov od pôrodu. Túto dávku Sociálna poisťovňa pre rozlíšenie nazvala "otcovské" (ide o poberanie dávky materská otcom dieťaťa). Otec má nárok na "otcovské" aj v prípade, že na to isté dieťa v tomto čase súčasne matka poberá materské alebo rodičovský príspevok (na dávku je nárok len pri splnení podmienok uvedených v zákone). Doterajšie nároky na materské otca ostávajú zachované
"Otcovská dovolenka" s nárokom na dávku materská sa zapisuje do evidencie dôb a dávok pod typom "MD" s príznakom "- štandardná MD", trvanie ktorého je z hľadiska SP do 31.12.2022 stále vylúčená doba.
"Otcovská dovolenka" bez nároku na dávku materská sa od 1.11.2022 zapisuje do evidencie dôb a dávok typom "MD" s príznakom "X-bez poberania dávky do 31.12.2022" - táto doba z hľadiska SP nie je ani prerušenie, a ani vylúčená doba. T.j. ak sa nevypláca dávka "materská", tak sa v mesačnom výkaze poistného pre SP vykazuje plný počet dní poistenia. Z hľadiska ZP sú to o dni bez príjmu (bez poberania dávky materská) a preto v tieto dni pracovník nie je poistený (treba ho deň pred nástupom na Otcovskú dovolenku bez priznanej materskej odhlásiť z poistenia (2K), a znovu nahlásiť deň po ukončení (2Z).
14.11.2022
2.21   Oprava
- Odstránenie chyby č.11, ktorá sa vyskytla pri zápise alikvótnej časti VZ podľa počtu dní povinnosti platiť (pomocou F1) v riadku poist. v nezamestnanosti pri oprave odvodu poistenia z titulu priznaného dôchodku v časti PROLMY - Vstup/oprava - výplaty - opravy - oprava mes.výkazu SP
- úprava tlačového výstupu "prehľad str.lístkov a fin.príspevkov"  v časti Spracovanie - výplatné listiny. Pridali sme stĺpce pre zdaniteľnú časť-nat.píspevok na stravu aj s počtom stravných jednotiek
26.10.2022
2.21   - Pridaný zoznam sviatkov pre rok 2023.
 
27.09.2022
2.21   Oprava
- Odstránenie hlášky   "Cyba č.12 - nezn.premenná BONUS_DO_PERC", ktorá sa vyskytla pri mazaní (omylom zapísaného) riadku dieťaťa na záložke "RODINA" v karte zamestnanca - hláška sa mohla objaviť po potvrdení ukončenia operácie mazania.
26.08.2022
2.21   Oprava
- Odstránenie hlášky "Numerická hodnota mimo rozsahu", ktorá sa vyskytla v časti Spracovanie - Rekapitulácia a Spracovanie - Odvody firmy celkom.
 
02.08.2022
2.21  

 

 

Nový spôsob výpočtu daňového bonusu na deti od 7/2022 - podľa zákona 232/2022 Z.z. - aktualizácia programu v súvislosti s novým spôsobom výpočetu daňového bonusu pre pracovníka od 1.7.2022.
Popis aktualizácie a noviniek zobrazíte kliknutím na tento odkaz: popis aktualizácie výpočtu daňového bonusu od 7/2022 - prolmy2022_07.pdf
Aktualizáciu nainštalujte pred spracovaním výplat za júl 2022! Číslo verzie sa nemení, použite vaše reg.údaje pre verziu 2.21
 
25.07.2022
2.21   NOVÉ
- Zapracovaný nový zoznam študijných odborov pre študijný rok 2021/22. - k zápisu najvyššieho ukončeného vzdelania na kartu pracovníka pre účely výkazu ISCP - cena práce pre Treximu.
29.06.2022
2.21   Oprava
- v časti "PROLMY - Spracovanie - Odvody, výkazy.potvrdenia- Prac.podľa poist.-odvody - Poist.v nezamestnan." program nezobrazoval u dohodárov odvod pracovíka
NOVÉ
- Pri zakladaní karty s druhom PP "Dohoda o brigádnickej práci študentov" program kontroluje dosiahnutie veku 26 rokov v čase začiatku PP. Ak má študent už 26 rokov (a preto s ním už nemôže zamestnávateľ uzavrieť DoBPŠ), program na to upozorní. Taktiež upozorní pri zakladaní karty pre DoBPŠ, resp. pri zápise zmien v časti Úväzok a mzda a Odvody a zrážky na skutočnosť, že študent môže na tú DoBPŠ pracovať iba do konca roka, ak v priebehu platnosti dohody dosiahne 26 rokov).
11.05.2022
2.21   Oprava
- oprava tvorby "výkazu poistného" (xml súboru a aj tlačiva konceptu výkazu), v ktorých sa má rozpisovať základ aj na mesiace od marca 2022 (program neuviedol súčet vykázaného odvodu na PFP v súbore a v tlačive konceptu).
- oprava zobrazenia PFP a RfS v koncepte mesačného výkazu pre SP
06.05.2022
2.21   Oprava tvorby súboru pre ZP - program v špec.prípadoch uplatnenia odpočitateľnej položky (OP) omylom naplnil pri tvorbe súboru mes.výkazu pre ZP aj 15.pole v riadku poistenca s názvom "Vym.základ - skrátená práca".
(
Na riadku MV bola vyplnená položka Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce. Položka sa vypĺňa len v prípade, ak zamestnávateľovi bola poskytnutá podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu vyhláseného nariadením vlády SR v zmysle § 13 ods. 18 zákona č. 580/2004 Z. z..)
Ak Vás ZP vyzvalo na zaslanie opravného výkazu z horeuvedeného dôvodu, po preinštalovaní programu vytvorte znovu súbor mesačného výkazu s príznakom "opravný" a pošlite na ZP.
11.04.2022
2.21   Oprava PFP pri poistencoch, za ktorých platíte odvody do iného štátu EÚ -  aktualizácia na marec 2022 neprestavila PFP pri zahraničných SP a preto pre nich vo výplate omylom vypočítalo odvod na PFP. ( V karte sa tak pri týchto poistencoch omylom nastavilo, že PFP sa má počítať a odvádzať do SP na Slovensku).
V kartách po preinštalovaní touto verziou to bude opravené - pre takýchto pracovníkov sa do "odvody a zrážky" zapíše k PFP "N" a príznak "Z" (zahraničná poisťovňa). Zároveň sa vo výplate už uvoľní aj riadok pre PFP na opravu, kde bude treba z už spracovanej výplaty RUČNE VYMAZAŤ po stlačení "E" VZ, a vypočítaný odvod zamestnávateľa na PFP.
Program kvôli tejto chybe do PP pre soc.poisťovňu pridal aj omylom vypočítané PFP pri poistencoch, ktorý platia poistné do zahr.poisťovne. (Do mesačného výkazu ich po upozornení programu nedalo).
07.04.2022
2.21   Oprava - kontrola/oprava nastavenia tvorby soc.fondu od marca 2022. Pre tých, ktorí mali v tabuľkách vo  februári 2022 nastavenú tvorbu soc.fondu vo výške 1%, program omylom založil od marca 2022 novú tabuľku pre tvorbu s výškou 0,6%.. Ak ste už mali nainštalovanú a spustenú aktualizáciu za marec 2022,  a program nájde rozdielne percentá v tabuľke do februára a od marca, tak na to upozorní, a spýta sa, či má vrátiť do tabuľky od marca percentá platné do februára 2022. Ak ste už výplaty za marec spracovali so zlou tvorbou SF, po preinštalovaní programu spustite prepočet výplat v časti Vstup/oprava - výplaty - prepočty výplat a priem. - prepočet výplat. (aby program prepočítal odvody podľa nového nastavenia).
 
06.04.2022
2.21   Oprava - výpočtu náhrady príjmu pri DPN, ak je zadaná v evidencii dôb a dávok pod typom "PN2". (Ak je výpočet zlý, treba zmazať výplatu a nanovo ju spracovať) 05.04.2022
2.21   Oprava funkcie Vstup/oprava - Výplaty "Prepočet PN prvých 90 dní" program neprepočítal správne DVZ pri vzniku PN do 90 dní od začiatku nemocenského poistenia (nepridával do prepočtu DVZ údaje z bežného mesiaca, v ktorom začala PN)

Oprava chyby č. 107 pri pokuse zobraziť mzdové listy v časti Spracovanie - Mzdové listy (chyba bola v prípade, ak máte nastavené v nenulových mzd.listoch rozpis POD a KA po obdobiach

 

04.04.2022
2.21   Oprava nastavenia výpočtu poistenia PFP zamestnávateľa pre skrátené úväzky - v prípade, že ste inštalovali zmeny programu z 29.3.2022, preinštalujte program znovu touto verziou, nakoľko program pri nastavení poistenia PFP vynechal nastavenia maximálneho VZ pre skrátené úväzky v tabuľkách minimálnych miezd. Ak už máte natiahnuté marcové výplaty, po preinštalovaní programu spustite prepočet výplat v časti Vstup/oprava - výplaty - prepočty výplat a priem. - prepočet výplat, aby sa správne prepočítal VZ pre poistenie PFP (vzhľadom na max.VZ).

Oprava chyby č. 107 pri pokuse zobraziť výplaty v časti Spracovanie - výplatné listiny (chyba bola v prípade, ak máte nastavené v nenulových výplatách rozpis POD a KA po obdobiach

Tlačivo - Ročné zúčtovanie dane
Pri vstupe do časti Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia -  Potvrdenie o ročnom zúčt.dane - sa zobrazí oznam (tabuľka) v ktorom volíte rok, za ktorý chcete vyplatiť spracované RZD a pridali sme nové okienko, v ktorom si môžete prestaviť dátum vystavenia tlačiva RZD, nakoľko sa do tohoto tlačiva štandartne predvolí systémový dátum PC - teda deň, kedy tlačivo tlačíte.

 

31.03.2022
2.21  

 

 

NOVÉ! Aktualizácia programu - implementovanie nového druhu poistenia zamestnávateľa - poistenie financovania podpory (PFP) od 1.3.2022 a zavedenia nového druhu náhrady prekážky na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce (KA - kurzarbeit) - náhrada v zmysle nového § 142 ods.5) ZP a Zákona o podpore v čase skrátenej práce (215/2021 Z.z.)

Aktualizáciu treba nainštalovať pred spracovaním výplat za marec 2022!  Popis aktualizácie a noviniek zobrazíte kliknutím na tento odkaz: popis aktualizácie - prolmy2022_03.pdf
 

29.03.2022
2.21   Ročné zúčtovanie dane - výpočet - posúdenie výšky príjmu na priznanie daňového bonusu na dieťa - zmena od 9.3.2022

Dnes, 9.3.2022 zverejnili v zbierke zákonov zákon č.65/2022, ktorej súčasťou je novela zákona č. 67/2020. Dňom vydania nadobudol platnosť §24ad, ktorý rieši možnosť započítať na účely splnenia podmienky zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy pri uplatnení daňového bonusu v ročnom zúčtovaní dane aj prijaté pandemické nemocenské (z dôvodu karantény alebo izolácie) a prijaté pandemické ošetrovné, ktoré zamestnanec preukázateľne prijal od 1.1.2021 do 31.decembra 2021) ak pre účely ich započítania pri výpočte ročného zúčtovania dane ich výšku zamestnávateľovi nahlásil do 10.marca 2022.(Pre upresnenie pozrite platné znenie zákona 67/2020, §24ad.)

Aby program započítal pre splnenie podmienky priznania DB na dieťa aj nahlásené "pandemické nemocenské a ošetrovné" pri kontrole priznania DB na deti, uvoľnili sme okná v tabuľke výpočtu RZD na ich zápočet v riadku "nárok na daňový bonus" a to okno s názvom "Nem.pri kar.PN" a "pandem.OČR", kde môžete zapísať nahlásené sumy. Ak okná naplníte, pri kontrole dosiahnutia 6-násobku minimálnej mzdy pre účely priznania DB na deti bude prihliadať program aj na tieto sumy.

 

09.03.2022
2.21  

 

 

Oprava výšky zdaniteľného príjmu v tabuľke pre výpočet RZD, resp. v sume príjmu z dohôd v potvrdení o zdaniteľnom príjme

V prípade, že máte u niektorých pracovníkov v roku 2021 (2022) zúčtované príjmy na viacerých kartách a v priebehu roka ste spúšťali "ukončenie výplat - spojenie odvodov ZP,SP, dane" (použitím spájania pre označené karty), mohlo dojsť k zlému vykázaniu zdaniteľného príjmu v tabuľke pre ročné zúčtovanie príjmov, prípadne aj v potvrdení o zdaniteľnom príjme sa mohla dostať zlá hodnota príjmu z dohôd do riadku 1A (výplaty boli vypočítané správne).

Na našu internetovú stránku sme dňa 28.02.2022 umiestnili upravený program, kde sme zapracovali kontrolu týchto údajov, a ak nájdeme chybné údaje, tak pri vstupe do PROLMY ihneď vypíšeme zoznam karát s nesprávne nasčítanou hodnotou do RZD resp. potvrdenia o príjme. Bižší popis vykonania opravy zobrazíte kliknutím na tento odkaz:
oprava_chybny_prijem_rzd.pdf
 

28.02.2022
2.21   Oprava štruktúry xml súboru pre podanie ročného hlásenia k dani zo ZČ za rok 2021  - po podaní xml súboru v časti V-údaje pracovníkov s vykonaným ročným zúčtovaním dane boli posunuté údaje resp. nevyplnené riadky č.8,9,10,11,12 (nezd. časť na zapl.prísp. na DDS, DB na zapl. úroky, výsl.nedoplatok/preplatok). Ak ste už vykonali ročné zúčtovanie a aj ste podali do dnešného dňa ročné hlásenie, skontrolujte jeho správnosť, resp. ho vytvorte znovu a podajte ho ako "opravné" hlásenie. 14.2.2022
2.21   Oprava štruktúry xml súboru pre podanie ročného hlásenia k dani zo ZČ za rok 2021  - pri pokuse o načítanie súboru do elektronického formulára ročného hlásenia za rok 2021 na FS hlásil systém "formát xml súboru nezodpovedá vybranému typu dokumentu" . 11.2.2022
2.21   Oprava - do pdf tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní podielu zapl.dane..." (2%) - program nepreniesol údaj zapísaný v  prvom riadku názvu obdarovanej spoločnosti (ponechal skôr zapísaný 1.riadok názvu, resp. zápis zmazal, a neuviedol do prvého riadku nič). 7.2.2022
2.20   Oprava - pri spracovaní záloh na fin.príspevok na stravu program nedovolil zapísať, že je to záloha "na účet", ak bol v karte uvedený účet pracovníka s použitím druhu "V-iba výplata". 31.1.2022
2.21  

Vydaná nová verzia 2.21

Obsahuje prechod miezd na rok 2022 a nové mzdové veličiny. Na jej inštaláciu potrebujete NOVÉ registračné údaje/klúče - boli zaslané ako príloha k oznamu o vydaní verzie 2.21!

Popis prechodu v module PROLMY na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2022_01.pdf

28.01.2022
2.20   Oprava chýb, ktoré sa vyskytli iba vo verzii miezd z 19.1.2022:
- opravená chyba č.12 - neznáma premenná "POL_S0" - vyskytla sa pri spracovaní potvrdení o mzde za r.2021
- opravená chyba č. 12 - neznáma premenná "MAX_NATUR" - vyskytla sa pri príprave výplat, alebo pri ich mazaní.
24.01.2022
2.20   Nastavenie spracovania RLFO pre profesionálnych športovcov pracujúcich na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu - Pre týchto "profesionálnych športovcov", ktorí od 1.1.2022 nadobúdajú pre účely ZP a SP postavenie zamestnanca treba v karte, na stránke "Úväzok a mzda" pri stanovení statusu zamestnanca použiť typ "O-profesionálny športovec". Toto nastavenie od 1.1.2022 v RLFO - prihláška automaticky nastaví právny vzťah na základe "zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu" (do oddielu 5.) - súčasne ho nahlasuje s poistnou rolou "zamestnanec - typ 1" (na karte zamestnanca treba na karte 1 vpravo hore  vybrať ako "zákon, podľa ktorého je odmeňovaný zákon o prof.vykonávaní športu - t.j. č. 4 / predvolená je vždy č1 - zákonník práce). 19.01.2022
2.11   Oprava RLFO vo verzii RLZEC-v2022  - pri tvorbe prihlášky pre dohodárov v časti "registračný list cez EZU" program predvolí pre druh pomeru nulu (do 4.okna v 3.riadku - viď obrázok), čo spôsobí, že sa druh pomeru v časti V.tlačiva a súboru RLFO vôbec nevyplní (nulu program predvolí, ak je na karte typ PP 1-DoVP, 1B-DoVP s výnimkou (bez DP), 2-DoPČ, 2B-DoPČ s výnimkou (bez DP), 3-DoBPŠ-platič DP, 4 DoBPŠ-neplatič DP(s výnimkou), S-spoločník, konateľ bez prac.zmluvy..,X,Y, a Z-nepr.príjem).
(dnešným dňom sme doplnili predvoľbu nuly aj v prípade 1B a 2B, ktoré nepredvolilo nulu a preto neprechádzal RLFO v EZU)

11.01.2022
2.11   Oprava chyby 1234... pri spracovaní štat.výkazu ISCP-cena práce (pre TREXIMu) za obdobie 1-12/2021  - pri spracovaní výkazu program hlásil chybu číslo: 1234 ...

Poznámka: v programe sú k dispozícii už aj nové tlačivá "žiadosť o RZD za rok 2021"

03.01.2022
2.11   Oprava výstupu do excelu z časti Mzdové listy   - v špecifických prípadoch program pri výstupe viacerých označených pracovníkov uvádzal omylom k dátam všetkých pracovníkov rovnaké osobné číslo a meno.
Oprava RLFO vo verzii RLZEC-v2022  - pri tvorbe prihlášky pre dohodárov program hlásil chybu (pri dohodároch nedovolil potvrdiť pre druh prac.pomeru "0" )
27.12.2021
2.11   Úprava výpočtu odvodu na PvN v prípade zmeny miery postihnutia z vyše 70% na menej ako 70%   - v prípade, ak sa prehodnotil zdravotný stav a s dátumom v bežnom mesiaci sa zmenilo poberanie inv.dôchodku nad 70% na invaliditu do 70%, program nevypočítal alikvótnu časť PvN z dôvodu nutnosti znovu platiť PvN.
 
15.12.2021
2.11   Oprava chyby č.1234 pri použití funkcie "Ukončenie výplat-spojenie odvodov ZP, SP a dane" pre viac výplat pre jedno rodné číslo v mesiaci - program hlásil uvedenú chybu v špecifických prípadoch
 
13.12.2021
2.11   - upozorňujeme Vás, že zákonom 412/2021 sa od 1.12.2021 zrušilo vyplácanie tzv.pandemickej PN počas karantény resp. izolácie sociálnou poisťovňou od prvého dňa. Znamená to, že ak z dôvodou karantény alebo izolácie vznikne PN, a tá sa začína sa po 30.11.2021 (t.j. 1.12.2021 a neskôr), tak sa vypláca už ako "štandartná PN" t.j. prvých 10 dní vypláca zamestnávateľ náhradu počas dočasnej pracovnej neschopnosti (prvé tri dni 25% DVZ a ďaľších 7 dní 55%, od 11. dňa vypláca nemocenské už SP. Do programu sme preto zapracovali do časti Evidencia dôb a dávok upozornenie, ak by ste tam omylom zadali PN s príznakm "X-pandemická PN", ktorá sa začína po 30.11.2021 - pri nesprávnom zápise program upozorní na zrušenie takéhoto typu PN zákonom.

-  v programe sme upravili "zápočtový list" pre delimitovaných pracovníkov, pre ktorých program do odpracovaného obdobia počíta roky a dni od dátumu "nástupu k pôvodnej firme", ktorý je zapísaný u delimitovaných pracovníkov v karte.
 
02.12.2021
2.11  
- RLFO - Registračný list -
zapracovaná nová schéma xml súboru - verzia RLZEC-v2022, ktorá je platná od 17.11.2021 (pre tlač a zobrazenie v programe voľte formát "2022-reg.list")

- Úprava programu v časti Vstup/oprava - ročné zúčtovanie ZP - Evidencia oznámeného výsledku RZZP od ZP, kde je umožné kvôli nutnosti zápisu výsledku RZZP aj za rok 2020, ale aj za rok 2019 (oneskorené zaslanie výsledku) vybrať rok, za ktorý sa výsledok RZZP zapisuje (po zadaní roku 2019 sa zobrazia údaje o preddavkoch za rok 2019 a pri zadaní roku 2020 údaje z roku 2020)..
 
18.11.2021
2.11   - 20.10.2021 - zverejnený nový zoznama najmenej rozvinutých okresov (NRO) - nový zoznam neobsahuje žiadne zmeny voči minulému štvrťroku
- Nenulový mzdový list
- na nenulovom mzdovom liste sa nezobrazovali dni a hodiny pri príplatkoch za prácu v sobotu, nedeľu, v noci, vo sviatok (zobrazenie sa nastavuje v časti Vstup/oprava - Nenulové...  -  Nenulové mzdové listy,  zadaním "A" k parametru "dni a hodiny").
 
29.10.2021
2.11   Príplatky/oprava  - pri automatickom nastavení výpočtu príplatkov za prácu v noci, v sobotu, nedeľu, sviatok... možnosťou percentom z minimálnej mzdy určenej podľa stupňa náročnosti práce zadanej na karte pri skrátenom úväzku program zle ponúkal príplatok.
 
13.10.2021
2.11   Oprava
- RLFO - pri tlači registračného listu
pomocou "T-tlač" dával program do okienka "dátum vystavenia" zmätočný údaj do poslednej číslice roka (v xml súbore je a bol dátum v poriadku)
- Pri tlači nenulových mzdových listov, resp. rekapitulácie uvádzal program
pri spôsobe tlače pre viacerých pomocou "vytlačiť všetko" alebo "tlačiť označené záznamy" u každého pracovníka rovnaké meno a údaje pracovníka.
 
11.10.2021
2.11   Hromadné oznámenie na ZP - Na ZP sa už od 1.10.2021 nenahlasujú ani obdobia 1C - Od 1.10.2021 sa po začiatku doby "ROD" negeneruje nahláška obdobia - 1C. - úprava programu
 
05.10.2021
2.11  

 

 

Oprava prepočtu alikvótnej časti nároku na návštevu lekára (LEK, LCR, LID) pomocou F2 v karte zamestnanca (pri pokuse zápisu prepočtu pomocou F2 program hlásil chybu č.1 - File "obdobia.prg" does not exist, a padol)

Oprava - pri tlači výplatných pások za viac období program padol pri niektorých kombináciach období a výstupu na chybe č.13 - alias "MYREKAPT is not found"

Oprava tlače - Spracovanie - Evidencia soc.dôb. - Evid.dôb a dávok - program padol pri pri tlači zoznamu na chybe č. 107

Hromadné oznámenie - Na ZP sa už od 1.10.2021 nenahlasujú obdobia 1O - zmena platiteľa - štát v súvislosti s obdobiami, za ktoré sa vypláca nemocenská dávka, resp. OČR a materská. Naďalej sa nahlasuje s kódom 1O iba obdobie za ktoré pracovník od zamestnávateľa dostáva náhradu pri dočasnej práceneschopnosti - t.j. začiatok klasickej PN. Koniec takejto PN sa nahlasuje iba vtedy, ak končí do 10 dní.

28.09.2021
2.11  

 

 

Do programu sme zaradili nový zoznam NRO (najmenej rozvinutých okresov) zo dňa 20.7.2020 - zo zoznamu vypadol okres Veľký Krtíš

Nová funkcia - možnosť vytlačiť/zobraziť výplatné listiny za viac období bez nutnosti vrátiť sa do príslušného obdobia. Voľba "Výplaty po mesiacoch" sa nachádza v časti PROLMY - Spracovanie - Mzdové položky za zvolené mesiace - Výplaty po mesiacoch. Po zvolení novej funkcie treba zadať, či chcete výplaty spracovať pre všetkých, alebo iba pre vyznačených pracovníkov a aj rozpätie mesiacov, za ktoré chcete zobraziť/ vytlačiť výplatné listiny (treba zvoliť mesiace od-do, počet mesiacov v intervale nie je obmedzený).
Ak využívate možnosť zasielania výplat mailom, tak z tejto časti viete klasickým spôsobom odoslať ihneď/vytvoriť iba pdf pre zasielanie pások mailom. Pozor, ak ste z tejto  vytvorili zatiaľ iba pdf, tak  funkciu zasielania vytvorených výpl.pások mailom za viac období nájdete  v časti Spracovanie - výplatné listiny - Pos.pdf e-mailom za viac.mes. Práca  pri zasielaní pások mailom je v tejto časti rovnaká, ako pri výplatách iba z bežného mesiaca.

V časti - zálohy - Dividendy-pod.na zisku h.r.2013-2016 sme v prípade spracovania pre bežných zamestnancov (výberom cez osobné čísla)  pridali možnosť zadať, že sa má dividenda po odpočítaní odvodu do ZP vyplatiť na bankový účet pracovníka, pokiaľ ho má pre účely výpalty zapísaný v karte (možnosť "U - na účet"). Ak je definovaný v tejto časti výplata na účet, tak v časti prevodné príkazy je možné potom možné pomocou tlačítka "Príprava-Q" vybrať novú funkciu "S-dividendy ako záloha".

 

30.07.2021
2.11  

 

 

Aktualizácia výšky daňového bonusu pre deti vo veku od 6 do 15 rokov života od 1.7.2021:
    Do programu sú zapracované nové hodnoty daňového bonusu pre deti  v uvedenej vekovej skupine - daňový bonus sa pre tieto deti navyšuje na obdobie od 1.7.2021 do 31.12.2021 na 1,7-násobok základného bonusu a to na sumu 39,47 Eur/mesiac/dieťa.
    V programe je pripravená už aj automatická aktualizácia súm daňového bonusu pre tieto deti, ktoré sa bude spúšťať pri prechode z mesiaca jún 2021 do mesiaca júl 2021.
     Popis aktualizácie nájdete po preinštalovaní v časti PROLMY - Administratíva - Príručky pdf, v dokumente s názvom prolmy2021_07.pdf - zmeny vo verzii 2.11 v súvislosti s  bonusom na deti, alebo ho zobrazíte kliknutím na tento odkaz:
prolmy2021_07.pdf - aktualizácia bonusu na deti od 1.7.2021
 
30.06.2021
2.11  

 

 

Registračný list FO (RLFO) - od 19.5.2021 program tvorí xml súbor RLFO v novej štruktúre vo verzii RLZEC verzia 2021_1 -  SP bude prijímať od 19.5.2021 už iba súbor RLFO v tejto novej štruktúre - úpravu si vyžiadalo zavedenie nových typov prerušení (12 - prerušenie od 91.dňa os.a celodenného ošetrovania FO uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a_ druhom bode zákona
13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po uplynutí predĺženého podporného obdobia na čerpanie nemocenského)

V evidencii dôb a dávok je pridaná možnosť zadať "predĺženie podporného obdobia na čerpanie nemocenského" v prípadoch, kedy podporné obdobie (52 týždňov) uplynulo počas trvania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec zákona o SP - a PN stále trvá - v evid.dôb a dávok treba trvajúcu PN dňom pred začiatkom predĺženého podporného obdobia ukončiť, a zadať obdobie od trvania predĺženia výplaty nemocenského nový riadok s uvedením "PN" a výberom "D-predĺženie poberania nemocenského" - tu je zavedené aj nové okno, kde treba zadať dátum, do ktorého posudkový lekár predĺžil poberanie nemocenského. Ak po tomto dátume PN stále nie je ukončené, tak nasledujúcim dňom nastáva prerušenie - typ "13" na RLFO - viď vyššie - predĺženie podporného obdobia je možné od 1.5.2021.

V evidencii dôb a dávok je možnosť zadať "dlhodobú OČR"  (§39 ods. (1) písm. a) 2.bod zákona o SP - táto možnosť je od 1.4.2021 - zapisuje sa typ OCR a z rolovacieho okna sa vyberá "D-dlhodobá starostlivosť v prirodzenom prostredí"
 

18.05.2021
2.11  

 

 

OPRAVA - vo výplate, na strane "výplata-zrážky" pri zápise zrážok, bol  u pracovníka uvedený kód zamestnania SK ISCO-08,ktoré sa vyskytuje iba v novom zozname kódov, program hlásil neexistujúci kód. (program omylom otváral starý zoznam kódov pre účely kontroly uvedeného kódu). Chybu sme odstránili - aj vo výplate sa už kontroluje správnosť použitého kódu na zoznam kódov platných pre rok 2021. 05.05.2021
2.11  

 

 

NOVÉ - Pridané okienko pre zadanie zdaniteľnej časti finančného príspevku na stravu a aktualizovaný proces poskytnutia zálohy na finančný príspevok na stravu vopred, pred začiatkom mesiaca, na ktorý sa poskytuje príspevok, vzhľadom na možný výskyt položky, ktorá sa musí zdaniť, ak spôsob poskytnutia príspevku, resp.výška poskytnutého príspevku nevyhovuje podmienkam podľa zákonníka práce.

V súvislosti so zdaniteľnosťou príspevku alebo jej časti vydala FS metodický návod 20.4.2021, ktorý nájdete kliknutím na tento odkaz:
Metodický návod FS k zdaniteľnosti fin.príspevku na stravu

Aktualizovaný popis práce v programe/návod pri poskytovaní zálohy a zúčtovaní finančného príspevku na stravu (s možnosťou rozloženia príspevku na jednu stravnú jednotku na časť oslobodenú od dane a na zdaniteľnú časť) nájdete tu: návod k poskytnutiu fin. príspevku na stravu tu (prolmy2021_02.pdf) alebo po preinštalovaní programu v časti PROLMY - Administratíva - Príručky pdf pod názvom "Prolmy2021_02.pdf - zmeny vo verzii 2.11 v súvislosti s fin.prísp.na stravu"
 

28.04.2021
2.11  

 

 

Oprava/kontrola POD "X" - ak ste v roku 2021 žiadali v príspevok rámci prvej pomoci + (++) od štátu podľa opatrenia č.1 alebo 3A (podľa počtu hodín prekážky v práci na strane zamestnávateľa), a ako podklad ste používali výstup z výplat s názvom "Prehľad POD v súvise s Covid-19 pre účely žiadosti o podporu podľa opatrenia 1 a 3A" a medzi vykázanými pracovníkmi ste mali pracovníkov, ktorý majú týždenný úväzok nižší ako 40 hodín, stupeň náročnosti práce vyšší ako 1 a súčasne majú pre účely kontroly na minimálnu mzdu v karte nastavené, že sa ich mzda kontroluje na min.hodinovú mzdu (THP=N), tak Vám oznamujeme, že sa zistilo, že u týchto pracovníkov program uvádzal zlý "použitý priemer" na hodinu náhrady. V dôsledku toho mohlo dojsť k zle vykázaným hodnotám žiadaného príspevku, prípadne aj výpočtu náhrady POD X.

Do programu sme zapracovali funkciu, ktorá po preinštalovaní programu pri vstupe do modulu PROLMY hodnotu "použitého priemeru" pre spomínanú skupinu pracovníkov skontroluje, a pracovníkov s chybnými údajmi ukáže v zozname (pracovník, mesiac výplaty, chybná a správna hodnota). Vykázané zlé hodnoty program umožní ihneď opraviť (mimo náhrad).

Ak po preinštalovaní programu a vojdení do modulu PROLMY program nič nevykáže, tak sa u vás takáto chyba nevyskytla.

Popis kontroly a opravy nájdete tu:  popis opravy podkladu k prvej pomoci
 

22.04.2021
2.11  

 

 

 • Aktualizácia kódov číselníka pracovných činností SK_ISCO08 pre štatistický výkaz cena práce ISCP - Trexima od roku 2021 - do programu sme zapracovali automatickú aktualizáciu kódov SK_ISCO08 - aktualizácia sa spúšťa po preinštalovaní programu pri prvom vstupe do PROLMY. Návod k aktualizácii a kontrole kódov pozrite v tomto dokumente: návod k aktualizácii číselníka SK_ISCO08
   
 • Dopracované nové prehľady zo zoznamu pracovníkov, ktoré obsahujú aj identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV):
  zoznam zamestnancov s IČPV a zoznam zamestnancov s IČPV a SK_ISCO08
   
 • Pripomíname, že v programe je zapracovaná možnosť spracovať údaje pre zber štatistických údajov v rámci národného projektu Prvá pomoc, ktoré žiada spracovať MPSVaR, pokiaľ zamestnávateľ požiadal o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Návod k spracovaniu podkladu pre tento štatistický zber nájdete v tomto dokumente: prolmy_prvapomoc_statistika.pdf Termín na zaslanie tohto výkazu MPSVaR bol z pôvodného termínu posunutý na 31.3.2021!
30.03.2021
2.11  

 

 

Výpočet ročného zúčtovania dane - oprava zaokrúhlenia nezd.časti pri vyššom daňovom základe, kedy sa podľa vzorca znižuje nezdaniteľná čiastka na daňovníka (výsledok sa nezaokrúhloval matematicky) - rozdiely môžu byť vo výške jedného centu pri ročnej nezdaniteľnej časti, a v dôsledku toho môže byť centový rozdiel  aj vo výške ročnej dane. Ak po podaní hlásenia FS vykáže chybu v zaokrúhlení nezdaniteľnej časti, tieto ročné zúčtovania treba znovu otvoriť, a prepočítať, a opraviť potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane, prípadne aj potvrdenie o výške zaplatenej dane. (Ak počítate ročné zúčtovanie už na tejto opravenej verzii, tak je zaokrúhlenie v poriadku.)

Ročné hlásenie k dani z príjmu zo ZČ - oprava napočítania počtu zamestnancov, ktorým sa vyplatil príspevok na rekreáciu na ročnom hlásení k dani - nenapočítal sa zamestnanec, ktorý celý rok nemal zdaniteľný príjem, ale mal vyplatený príspevok na rekŕeáciu (napr.prac.na rodičovskej dovolenke) - suma nesedela na rekapituláciu za rok 2020

 

17.03.2021
2.11  

 

 

NOVÉ - Do prevodných príkazov sme pre banku OTP (5200) zapracovali novšie tlačivo prevodného príkazu, ktorý sa používa pre OTP banku po zlúčení s ČSOB bankou. K dispozícii je tlačivo s novým logom (hromadný a jednotlivý s názvom OTP -ČSOB sepa/5200), a aj novší PP v pdf formáte tlačiteľný pomocou tlačítka "SEPA tlač.PDF". Údaje pre potreby okienok "predložil" a "overenie totožnosti" program preberie z okienok s názvom "príkaz predloží" a "identifikácia" (resp.dát.nar/r.č.), ktoré sa vyplnia pri prvotnom výbere firemného účtu, z ktorého sa prevody budú platiť. 03.03.2021
2.11  

 

 

Oprava spracovanie prevodného príkazu z výplat (po preinštalovaní verziou z 25.2.2021) - pri pokuse o spracovanie prev.príkazov "B-výplata s odvodmi" program padal na chybe č. 152 Missing expression 01.03.2021
2.11  

 

 

Pred spracovaním februárových výplat treba preinštalovať program s touto verziou z netu!!!

Zapracované opravy a novinky:
OPRAVA - pri príprave výplat za február program hlásil chybu - hlášku v žltom okne s popisom "Odkaz na minimálne mzdové nároky 1 pre tento mesiac chýba,....". Program po preinštalovaní touto verziou chybu automaticky odstráni, preto je dôležité, aby ste pred spracovaním februárových výplat preinštalovali program!

NOVÉ-Poskytnutie finančného príspevku na stravu namiesto stravných lístkov(gastrolístkov)  - v karte a vo výplate sú nové okná na finančný príspevok na stravu a zapracovaná možnosť poskytnúť fin.príspevok vopred, pred začatím mesiaca (samostatná nová funkcia). Popis práce pri poskytovaní a zúčtovaní finančného príspevku na stravu: návod k poskytnutiu fin. príspevku na stravu tu (prolmy2021_02.pdf)

 

25.02.2021
2.11  

 

 

Oprava importu xml súboru mesačného výkazu na SP pre prípad spojenia údajov z dvoch rôznych mzdových účtání do jedného výkazu pre SP - program pri importe xml súboru nenatiahlo IČPV z načítaného súboru
 
17.02.2021
2.11  

 

 

OPRAVA - oprava výpočtu náhrad pri skrátených pracovných pomeroch a vyššieho stupňa náročnosti práce, a nižšieho pracovnoprávneho priemeru, než je príslušný minimálny mzdový nárok. Ide o náhrady,ktoré sa prepočítavajú z PP priemeru na strane "výplata-náhrady" (dovolenka, sviatok, podnikové voľno, platené voľno...) - vypočítané náhrady treba prepočítať pomocou funkcie "Prepočet PP priem.v bežnom mesiaci" ( nachádza sa časti Vstup/oprava - Výplaty - prepočty výplat, priem.)

Na prvé spracovanie výplat v januári by ste mali mať nainštalovanú  aktuálnu verzii z 5.2.2021 kde v časti PROLMY - administratíva - verzia je dátum vytvorenia aplikácie 4.2.2021 čas 19:15:22, aby boli správne vypočítané náhrady
 

05.02.2021
2.11  

 

 

OPRAVA - oprava tvorby xml súboru výkazov na SP za 01/2021 v novej štruktúre v.2021
SP nevedelo identifikovať štruktúru výkazu za 01/2021 - hlásilo chybu: "Pri pokuse načítať a spracovať XML súbor sa vyskytla chyba.Skontrolujte uloženie a štruktúru súboru...."
 
01.02.2021
2.11  

Vydaná nová verzia 2.11

Obsahuje prechod miezd na rok 2011 a nové mzdové veličiny. Na jej inštaláciu potrebujete NOVÉ registračné údaje/klúče - boli zaslané ako príloha k oznamu o vydaní verzie 2.11!

Popis prechodu v module PROLMY na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2021_01.pdf

28.01.2021
2.10  

 

 

IČPV - identifikačné číslo právneho vzťahu
Možnosť importu csv súboru so zoznamom IČPV
pridelených sociálnou poisťovňou k jednotlivým právnym vzťahom zamestnancov (do karát pracovníkov už aj keď stojíte v decembri 2020) -  prístupné iba od verzie 2.10! - návod na importovanie tu:  prolmy2021_icpv_import_csv.pdf

Výkaz poistného SP vyhotovený z výplat za 12/2020 sa vytvára už v novej štruktúre platnej pre rok 2021. Možnosť zaslať tieto výkazy na SP je podľa informácií SP od 27.01.2021!
 

25.01.2021
2.00/2.10  

 

 

V časti PROLMY - Spracovanie - Výber pracovníkov je zapracované nové vyplniteľné tlačivo "Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň... za rok 2020" - číslo tlačiva ŽIA38v20_1
 
20.01.2021
2.00/2.10  

 

 

Štat.výkaz  - údaje pre zber štatistických údajov v rámci národného projektu Prvá pomoc, ktoré žiada spracovať MPSVaR, pokiaľ zamestnávateľ požiadal o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020 - pridaná možnosť mazania riadkov - Upravený návod k spracovaniu podkladu pre tento štatistický zber: prolmy_prvapomoc_statistika.pdf
Termín na zaslanie tohto výkazu MPSVaR posunulo na 31.3.2021!
13.01.2021
2.00/2.10  

 

 

Oprava v module PROLMY (oprava je zapracovaná do modulu miezd v obidvoch verziách - aj vo verzii 2.00 a aj vo verzii 2.10)
- Oprava tvorby súboru RLFO (pri nahlásní neplateného volna omylom tvoril program údaje pre ROD) pri prihl.dohody neprechádzal RLFO pre chybu "Štátnozamestnanecký/Pracovný pomer : Nepovolený údaj"
- Výkaz odvodu na ZP z dividend - v prípade, že firma pridala ďalší firemný účet, z ktorého sa platia odvody na prísl.ZP, program na túto skutočnosť pri tvorbe súboru a tlačiva neprihliadol.

V programe je zapracovaná možnosť spracovať údaje pre zber štatistických údajov v rámci národného projektu Prvá pomoc, ktoré žiada spracovať MPSVaR, pokiaľ zamestnávateľ požiadal o poskytnutie finančného príspevku na udržanie pracovných miest za mesiace marec až jún 2020. Návod k spracovaniu podkladu pre tento štatistický zber nájdete v tomto dokumente: prolmy_prvapomoc_statistika.pdf
 

05.01.2021
2.00  

 

 

OPRAVA - Tvorba RLFO vo verzii 2021 - typ prihláška - program chybne uvádzal do oddielu 2 adresu pobytu aj keď sa nejednalo o cudzinca. RLFO - prihláška kvôli uvedenej adrese neprechádzala. (Oddiel 2 - "Adresa pobytu a dopĺň.id.údaje cudzinca bez pobytu na území SR... " nesmie byť vypnený pre "necudzinca")
 
31.12.2020
2.00  

 

 

Do programu sme zapracovali tvorbu RLFO v novej štruktúre - RLZEC v.2021. PROGRAM bude vytvárať RLFO v novej štruktúre od 31.12.2020. Od tohoto dátumu bude SP prijímať iba súbor RLFO v novej štruktúre.
Dokument s popisom noviniek: prolmy2020_12_rlfo.pdf)
29.12.2020
2.00  

 

 

Pridali sme do tlačiva "Prehľad "POD" v súvise s Covid-19 "+"  v časti Spracovanie - výplatné listiny, aj celkový vymeriavací základ sociálneho poistenia (VZ na úrazové poistenie za celú firmu), a aj počet pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere k posl.dňu vykazovaného obdobia (je to súčet pracovníkov, ktorí majú vo výplate statut P, U, 1, 1B, 2, 2B, 3 a 4). Tieto informácie sme pridali aj do výstupu do súboru (txt--excel) resp. do *.csv súboru.

 
18.12.2020
2.00   Predĺženie čakacej doby pre informáciu o vytvorení pdf z výplatnej pásky pre účely zaslania pásky mailom.

Tvorba prev.píkazov - pri tvorbe súboru sepa.xml sa v prípade, ak nie je vyplnené ani VS, ani SŠ a ani KS (súčasne) tak do referencie platiteľa tieto písmenká neuvedie - uvedie sa "NOT PROVIDED" (
24.11.2020
2.00   Pridali sme v časti Spracovanie - výplatné listiny, nový výstup pre "prvú pomoc plus" s názvom "Prehľad "POD" v súvise s Covid-19 "+", kde sme pre potreby žiadosti 1a 3A  pridali aj stĺpec s percentami firemných odvodov. Pridali sme aj výstup do súboru do excelu (txt-excel) resp. samotné údaje do *.csv súboru.
Výstup do *csv súboru spracujete po výbere pracovníkov, za ktorých žiadate dotáciu, tiež v časti výplatné listiny, kde stlačíte F1, a vyberiete možnosť "Exporty do súborov", následne možnosť "CSV". Pre účely spracovania súboru do opatrenia 1 alebo 3A vyberiete možnosť prehľadu POD pre covid-19 "+".
Žiadosť "prvá pomoc plus" sa podáva výlučne elektronicky cez portál www.slovensko.sk, kde vypíšete údaje, a pri zozname pracovníkov máte možnosť uprednostniť vloženie údajov z csv súboru. Vtedy otvoríte csv súbor, a po označení všetkých údajov skopírujete označené súbory do zoznamu.
18.11.2020
2.00   Pridali sme v časti Spracovanie - výplatné listiny, predvyplnené tlačivo s názvom "Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín" pre úrad práce - niektoré údaje treba doplniť ručne!
 
09.11.2020
2.00   Doplnenie zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO) 3.štvrťrok 2020 - zoznam okresov je rovnaký, ako minulý štvrťrok.
 
26.10.2020
2.00   Aktualizácia tabuliek od 1.11.2020 - aktualizácia pri prechode do novembra (resp. v novembri) zabezpečí, že zo 14.platu pri splnení podmienok na oslobodenie od dane vo výške 500 euro sa z od dane oslobodeniej časti nebude počítať odvod na sociálne poistenie (bez aktualizácie tabuliek bude z toho program počítať soc.poist.) 30.09.2020
2.00   Oprava otvárania časti "Základy pre rozpis odvodov" v časti  Spracovanie - Mzdový list

Doladenie doplnku "Evidencia poist.plateného do zahraničia" k súčasnej verzii
09.10.2020
2.00   Odstránená chyba č. 12 pri pokuse o tlač v časti Vstup/oprava - Pracovníci - Doplnenie ELDP od r. 2004 
 
23.07.2020
2.00   Odstránená chyba č. 13 - alias "MYEVDOB" pri tlači potvrdenia k dávke v nezamestnanosti (chyba sa zobrazí vtedy, ak spracujeme výstup pre pracovníkov, ktorí majú evidovanú OČR)
 
01.07.2020
2.00   Oprava uvádzania doby poistenia v ELDP pre pracovníkov narodených po 31.12.1984 v prípade, že mali evidovanú pandemickú OČR (t.j. OČR s "X"). Program pri týchto pracovníkoch trvanie pandemickej OČR neuvádzal v ELDP v časti  "obdobie dôchodkového poistenia". U pracovníkov narodených skôr bolo a je vykázanie obdobia dôchodkového poistenia správne.

Pozor! nárok na pandemickú OČR u školákov od 1.júla 2020 zanikne! Pokračovať môže iba s lekárskym potvrdením! Preto ich nezabudnite v evidencii dôb a dávok ukončiť s dátumom 30.06.2020! Bližšie pozrite oznam na stránke SP:
https://www.socpoist.sk/aktuality-pandemicka-ocr-od-1-jula-2020--u-skolakov-narok-zanikne--pokracovat-mozu-len-s-lekarskym-potvrdenim/48411s68758c

Zapracovaný nový zoznam škôl zo školského roku 2019/2020 pre účely štatistického výkazu ISCP cena práce (TREXIMA).
 

29.06.2020
2.00   Odstránená chyba č. 12 pri tlači rozpisu odvodov na sociálnu poisťovňu v časti "pracovníci podľa poisťovní - odvody"- vyskytla sa, ak sú odvody nulové. 

Pre tých, ktorí majú zakúpené aj doplnok skenovanie dokumentov, sme pridali možnosť priradiť skenovaný doklad k jednotlivým zápisom v evidencii dôb a dávok

Zapracovaná možnosť zadania a výpočtu osobitného odvodu pre obecných policajtov, ktorú priniesla novela soc.poist. od 1.4.2020.
 

20.05.2020
2.00  

COVID-19 - aktualizácia verzie 2.00 - ďalšie úpravy programu v súvislosti s opatreniami vlády počas mimoriadnej situácie

Aktualizáciu inštalujte pred spracovaním výplat!
Pred inštaláciou nezabudnite archivovať údaje!
Pri inštalácii sú stále platné registračné kľúče k verzii 2.00!

Popis zmien v programe a návody k zmenám - aprílové zmeny : prolmy2020_04.pdf

Aktualizácia obsahuje hlavne:
- spracovanie aprílových a následných výkazov na SP v novej štruktúre
- spracovanie náhrady pri prekážke na strane zamestnávateľa v zmysle § 250b novely ZP vo výške 80% z PP priemeru
- pomocné výstupy k naplneniu výkazu pre žiadosť o štátnu podporu a iné 

Poznámka: Návod na spracovanie pandemických PN a OČR a náhrady pred platnosťou novely ZP nájdete v tomto skôr vydanom dokumente : prolmy2020_03.pdf

28.04.2020
2.00   Chyba - ak máte u pracovníka zapísanú pandemickú PN alebo OČR s príznakom "X", a priamo vo výplate zapisujete aj dni čerpania dovolenky, na poslednej verzii program nevyrátal náhradu za dovolenku. Oprava nevypočítanej náhrady za dovolenku: po preinštalovaní programu dnešnou verziou treba dni čerpania dovolenky vo výplate znovu znovu zapísať. Po potvrdení stránky OK sa náhrada vypočíta. 06.04.2020
2.00    Oprava výpočtu pandemických - karanténnych PN začínajúcich pred účinnosťou novely, teda pred 27.03.2020.

Program sme dnes (3.4.2020) popoludní upravili tak, že po novom sa musia v evidencii dôb a dávok označovať všetky pandemické - karanténne PN príznakom "X" bez ohľadu na to, kedy začali* (príznak "X" po novom znamená, že vznikli v súvislosti s pandémiou COVID-19), a upravený program zabezpečí, že takto označené marcové PN bude podľa trvania testovať na počet dni trvania do 26.03.2020 vrátane;
(*predtým sa mali označiť v evidencii dôb a dávok príznakom "X" iba tie PN, ktoré už od prvého dňa platila nemocenskou dávkou Sociálna poisťovňa)
 
Správny výpočet vo výplate bude takto: ak prvých 10 dní trvania práceneschopnosti ešte k dátumu 27.03.2020 neuplynulo, a PN trvá aj po tomto dátume, tak náhradou počas PN preplatí zamestnávateľ iba počet dní do 26.03.2020 a následné dni už všetky vykáže v riadku PN v treťom období bez náhrady, nakoľko tieto dni už hradí SP pandemickou nemocenskou.

Upozornenie!
Ak ste už marcové výplaty s takýmito PN vypočítali, tak pre správny výpočet zmažte príslušné výplaty, potom v evidencii dôb a dávok označte každú karanténnu PN s "X". Následne znovu spracujte výplatu, aby bol výpočet karanténnych PN v súľade s pokynmi Sociálnej poisťovne.

Upravený návod na spracovanie nových typov PN a OČR a popis úprav programu v súvislosti s opatreniami kvôli COVID-19 nájdete v tomto dokumente : prolmy2020_03.pdf

Metodika k pandemickej PN:
Upresnenie spôsobu náhrady "pandemických PN" na stránke SP aj s príkladmi: https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12

Upresnenie aplikácie novely zákona soc.poistenia na "pandemické PN" od pána Jozefa Mihála nájdete tu: http://www.relia.sk/Article.aspx?ID=304

03.04.2020
2.00  

Vydaná aktualizovaná verzia 2.00 - úpravy programu kvôli novým typom "koronových - pandemických" PN a OČR a novou verziou RLFO platnou od 31.03.2020!

Návod na spracovanie nových typov PN a OČR a popis úprav programu v súvislosti s opatreniami kvôli COVID-19 nájdete v tomto dokumente : prolmy2020_03.pdf

Od 31.03.2020 SP prijíma súbor RLFO iba s novou štruktúrou, ktorú spracujete iba po preinštalovaní programu!
Pri inštalácii sú stále platné registračné kľúče k verzii 2.00!

31.03.2020
2.00   Evidencia dôb a dávok - úprava programu - možnosť zadať "obdobie doby" pri zadávaní kódu "POD" vo vstup/oprava - evid.dôb a dávok. 23.03.2020
2.00   Po zápise zrážok na strane "výplata-zrážky" na poslednej verzii program nezobrazoval na stránke "výplata-odvody" základ dane (taktiež ho nezobrazil ani pri tlači výplatnej pásky). Na výpočet preddavku na daň "zmiznutie" základu dane z okna výplaty nemalo vplyv  - po preinštalovaní programu sa základy dane bez potreby iného zásahu zobrazia. 16.03.2020
2.00   Ak ste vyplácali v rámci RZD daňový bonus na zaplatené úroky zamestnancom a výsledok ročného zúčtovania ste poslali do už spojených výplat, tak program do prevodného príkazu pre DÚ uviedol chybne iba sumu bez týchto vyplatených bonusov. (výpočet RZD, výplaty, ročné a mesačné hlásenie je ok - chyba je iba v sume PP) - ak sa u Vás tento prípad v mesiaci poslania výsledku do výplat vyskytol, buď pomocou E-oprav opravte sumu priamo v riadku prevodného príkazu na správnu sumu, alebo znovu pošlite výsledok ročného zúčtovanie do výplat a následne znovu spustie spojenie výplat. 10.03.2020
2.00   Ročné hlásenie k dani z príjmov zo ZČ - ak v ročnom zúčtovaní dane za rok 2018 bol v roku 2019 vyplatený daňový bonus na zaplatené úroky (§33a) zamestnancovi na inej karte, než na ktorej sa spracovalo ročné zúčtovanie za rok 2019, tak program pri spustení "úpravy" pre pracovníkov s ročným zúčtovaním s viacerými kartami neprebral do súhrnného riadku tento bonus na úroky vyplatený v roku 2019, a preto ho nezarátal ani do riadku 7 časti I. ročného hlásenia. Rozdiel však vykázal na riadku 10 ako preplatok na dani. Výpočet r.zúčtovania je správny. Ak sa takýto prípad u Vás vyskytol, treba znovu spustiť spracovanie ročného hlásenia aj s úpravou viacerých karát pre jedno rodné číslo. 05.03.2020
2.00   Mesačný prehľad k dani zo ZČ - pri spracovaní hlásenia sa vyskytla "chyba č.12 - neznáma premenná DARY2" v prípade, ak existovali zápisy v časti "Evidencia iných príjmov v bež.mesiaci" v časti vstup/oprava - ročné zúčtovanie dane

Pri zápise neukončenej doby pod kódom "POD" - podnikové voľno v evidencii dôb a dávok program pri spracovaní výplaty zapísal do podnikového voľna počet takýchto dní do všetkých troch období (ak bol zadaný dátum začiatku, aj ukončenia doby podnikového voľna, tak sa dni vo výplate uviedli správne do 1.obdobia).
04.03.2020
2.00   Mesačný výkaz ZP - pri vyplatení príjmu počas celomesačného trvania rodičovskej dovolenky program neuvádzal v mesačnom výkaze 1 deň do stĺpca "počet dní" (uviedol tam nesprávne nula dní) 03.03.2020
2.00   Spracovanie - odvody, výkazy, potrvd.- Odvody firmy/Odvody firmy do poist. - vo výstupných tlačivách nebol zobrazený daňový bonus na zaplatené úroky
V tabuľke na výpočet ročného zúčtovania dane - neboli zobrazené limitom ohraničené položky (pri výpočete boli použité maximálne limity v prípade prekročenia - napr. pri príspevkoch na DDS  program použim maximálnu nezdanenú čiastku 180 Eur, avšak ju nezobrazil) - v tlačive ročného zúčtovania sa zobrazovali limitované sumy správne.
26.02.2020
2.00   Pri tlači výplatných listín výstupom "ako utajené A4" za minulý rok sa na verzii 2.00 nezobrazovali niektoré súčtové položky
Na mzdovom liste sa v súčtovom riadku nezobrazil súčet príspevku na rekreáciu, na športovú činnosť a nezd.
V mzdovom liste program nenasčítal do stĺpca "spolu" položku príspevok na rekreáciu, športovú činnosť a benefit na ubytovanie
21.02.2020
2.00   Výplaty - úprava výpočtu odvodu na IP a PvN v mesiaci vydania rozhodnutia o priznaní star.dôch. v roku 2020 alikvotizácia - v mesiaci vydania rozhodnutia sociálnou poisťovňou program neprepočítal VZ na IP a PvN podľa počtu dní trvania poistenia (t.j. do vydania rozhodnutia)  10.02.2020
2.00   Spracovanie - Evidencia soc.dávok - PN v bežnom mesiaci 1 a 2 - oprava chyby č.13 - alias ´MY01MZ´is not found´ ktorá sa objavila pri pokuse vytlačiť výstup cez "T-tlač" 06.02.2020
2.00   Spracovanie - hromadné zaúčtovanie miezd - oprava chyby "neznáma premenná DL_5", kvôli ktorej nebolo možné funkciu použiť 03.02.2020
2.00   Tlačivo Ročné zúčtovanie preddavkov na daň - Odstránenie chyby číslo 12, "neznáma premenná DARY1" - kvôli uvedenej chybe nebolo možné vytlačiť tlačivo ročného zúčtovania z časti Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia - Potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane. 03.02.2020
2.00  

Vydaná nová verzia 2.00 - platná na rok 2020

Na jej inštaláciu potrebujete NOVÉ registračné údaje (kľúče)!

Popis prechodu na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2020_01.pdf

30.01.2020
9.91   Zapracovaný výpočet neodpočítateľnej časti sociálneho poistenia pripadajúcej na od dane oslobodenej časti 13. platu  - Dodatočne sa zistilo, že sociálne poistenie zaplatené z nezdanenej  časti  500 Eur sa nesmie odpočítať od príjmu zo závislej činnosti na účely zistenia čiastkového základu dane, nakoľko naväzuje na príjem oslobodený od dane. Uvedené platí na základe stanoviska Finančnej správy (a metodického pokynu Finančnej správy vydanej v roku 2017)
Popis aktualizácie-výpočtu neodpočítateľného poistného a jej dopad na potvrdenie o zdaniteľnej mzde je popísané v tomto dokumente: prolmy2019_13.pdf
23.01.2020
9.91  

V časti Spracovanie - výber pracovníkov pomocou tlačítok je možné tlačiť pre pracovníkov nové editovateľné pdf tlačivo
- vyhlásenie k nezdaniteľnej časti - tlačivo platné od 1.1.2020 - s označením VYH36v20_2
- žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane - tlačivo k zúčtovaniu príjmov za rok 2019 - označenie tlačiva: ŽIA38v19_1
Program použije nové tlačivo, aj keď stále stojíte v PROLMY v decembri 2019!

Pri prechode do januára 2020 už aj na tejto verzii môžu prebehnúť 2 aktualizácie:
- založenie pracovných kalendárov pre rok 2020 (ak sa ešte nespustili). Ak chcete pokračovať s tými istými kalendármi, ako v roku 2019, tak potvrďte pokračovanie kalendárov aj v novom roku (prevzatie z minulého roku).
- spustí sa aj aktualizácia  - predpríprava k zadaniu kalendárneho roka, po ktorý má zamestnanec do 33 rokov nárok na minimálne 5 týždňov dovolenky, ak sa stará o dieťa, a to  podľa veku dieťaťa, o ktoré sa zamestnanec stará . Pri tejto aktualizácii je treba zadať stanovený vek dieťaťa na účely získania vyššieho nároku, nakoľko ho zákon nedefinuje - t.j. do akého veku dieťaťa si firma stanovila splnenie podmienky "starostlivosti". Zadaný vek si program uchová v časti Vstup/oprava - nastavenie spracovania - nastavenie firmy, kde je možné zadefinovať aj počet dní dovolenky pre zamestnancov nad 33 rokov, do 33 rokov a pre zamestnancov do 33, ktorí sa starajú o dieťa.
Vysvetlenie k tejto aktualizácii:
Pre účely pomocných výpočtov počtu dní dovolenky bude nutné pre pracovníkov do 33 rokov zadať od januára 2020 kalendárny rok, po ktorý (vrátane) má program počítať z dôvodu starostlivosti o dieťa s navýšeným počtom týždňov dovolenky (novelizácia §103 Zákonníka práce od 1.1.2020). Na tejto verzii už prebehne ako pomôcka zápis takéhoto roku na kartu pracovníka na základe zapísaného uplatnenia bonusu na deti. Okno s názvom "starostlivosť o dieťa do roku" je viditeľné od januára 2020 na karte pracovníka na stránke "Uväzok a mzda" vedľa počtu dní nároku na dovolenku. Pokiaľ pracovník do 33 rokov nebude mať v tomto okne uvedený žiadny rok, tak ho bude program považovať pri pomocných výpočtoch za pracovníka, ktorý sa nestará o žiadne dieťa. (Ak má pracovník viac ako 33 rokov, okno bude neprístupné).

Nové tabuľky, mzdové veličiny platné od 1.1.2020 bude obsahovať až nová verzia platná pre rok 2020, ktorá bude mať označenie verzia 2.00. Preto bude možné spracovať výplaty za január 2020 až na novej verzii. Verzia platná na rok 2020 s označením 2.00 bude skompletizovaná a vydaná v poslednom januárom týždni.

14.01.2020
9.91   Mesačný prehľad o dani zo ZČ - nakoľko v ročnom hlásení o dani zo ZČ za rok 2019 finančná správa ponechala okienko pre zadanie skutočne odvedenej dane za rok, museli sme obnoviť okno pre zadávanie "skutočne odvedenej sumy" pri mesačnom prehľade, aby sa dala skorigovať suma odvedenej dane tak, ako po minulé roky (na mesačnom výkaze táto hodnota vypadla, avšak v koncepte sme ho informatívne doplnili, aby sa dala kontrolovať a doplniť).
Ak ste odviedli inú sumu, ako vychádza vo výkaze v riadku 8-daňová povinnosť (a v tlačive "koncept", v informatívnom zelenom okne nie je správna suma), tak toto okno dodatočne vyplňte aj za skoršie mesiace roku 2019 . Skutočne odvedenú sumu pre príslušný mesiac do časti "Vstup/oprava - Údaje na PP a form. - Daňové hlásenie", do okna "skutočne odvedené" (najprv treba odstrániť fajočku z okienka "podľa výplat").  Údaj z tohto okna bude program spočítavať do ročného hlásenia za rok 2019.
09.12.2019
9.91        Aktualizácia tabuliek pre odvody do SP od 1.11.2019 - úprava sadzobníkov pre SP - od dane oslobodená časť 14. (vianočného) platu nevchádza do vymeriavacieho základu pre SP - zmena nastavenia položky od 11/2019. Ak ste vyplácali "13.plat" a budete vyplácať aj 14.plat, treba preinštalovať program!
     V časti spracovanie - výplatné listiny - sme doplnili medzikrok, kde je možnosť sa rozhodnúť, či chcete zobraziť zoznam všetkých spracovaných výplat (ÁNO), alebo len pre označených pracovníkov (NIE), alebo spracovanie vôbec nechcete spúšťať (ESC) - predvolená je možnosť "ÁNO" (t.j.spracovanie všetkých výplat tak, ako doteraz).
      Užívatelia, ktorí rozpisujú položky výplat pomocou "F2" (majú PROLMY plus) a súčasne používajú aj preklady výplatných pások a mzdových položiek do cudzieho jazyka (majú "jazykovú veriu"), môžu preložiť už aj "texty rozpisu položiek výplat" do cudzieho jazyka, ktorý majú nastavený v časti "zobrazenie" (pridali sme k zápisu textu k rozpisu riadok pre predklad do cudzieho jazyka)
11.10.2019
9.91   Vylepšenie doplnkovej (platenej) funkcie "Jazyková verzia - možnosť tlačiť názvy položiek v rekap.a výpl.páskach v inom jazyku" - doplnili sme možnosť prevziať preklad položiek z inej firmy dostupnej cez modul PROLFI" - popis v zákl.príručke od str. 230 10.09.2019
9.91   Doplnený zoznam NRO- ÚPSVaR zverejnilo 19.7.2019 nový zoznam NRO platný pre 3. štvrťrok 2019. Zoznam okresov NRO je rovnaký ako minulý štvrťrok. 22.07.2019
9.91   Doplnený zoznam škôl pre účely štat.výkazu ISCP - Cena práce- f.TREXIMA dodala zoznam škôl pre absolventov v šk.roku 2018/2019 , 26.06.2019
9.91   Aktualizácia programu pred májovými výplatami
- upravili a vylepšili sme funkciu aktualizácie bonusu podľa veku dieťaťa - ak sa spustí v momente, keď už sú spracované výplaty, upožní ihneď spustiť prepočet, ktorý upraví bonus aj v už spojených výplatách.
- Upravili sme texty hlášok pri kontrole výplat s odkazom na vykonanie ďalších funkcií.
- V zozname výplat (aj v spracovaní, aj vo vstupe/oprava) sme pridali do zoznamu stĺpec s názvom "spoj" - príznak "A" dostanú všetky výplaty, ktoré sú sa zúčastnili "spojenia výplat" - podľa tohoto stĺpca je možné aj označovať, resp. triediť výplaty.
- V časti Spracovanie - Mzdové položkyza zvol.mesiace sme pridali možnosť tlačiť potvrdenie o hrubom a čistom príjme aj s odvodmi pre súdy, banky....
- Tlač výplatných pások sme rozšírili o možnosť hustejšej tlače s vynechaním niektorých informácií  zo spodku nenulovej pásky (Nenulové - tlač.zhust./vynech).
- Pri spracovaní zostavy "tvorba rezervy  na nevyčerpanú dovolenku" sme pridali do tabuľky pre tvorbu rezervy parameter "Tvorba len zo zvyšku starej dovolenky". Ak do okna zadáte "A", tak pre účely tvorby rezervy ku koncu zvoleného mesiaca bude pracovať program iba so zostatkom minuloročnej dovolenky (napr.pri odloženej daňovej povinnosti).
 
28.05.2019
9.91   Oprava funkcie zaučtovania výplat- program omylom miesto zoznamu pracovníkov s výplatou v mesiaci zobrazoval bežný zoznam zamestnancov, čo v niektorých prípadoch spôsobilo zacyklenie funkcie a znemožnilo zaúčtovanie výplat. 29.04.2019
9.91  

Vydaná nová verzia 9.91 - platná od apríla 2019

Aktualizácia programu pri prechode z marca do apríla 2019 - hlavne z dôvodu zmien v daňovom bonuse pre deti do 6 rokov od 1.4.2019. Popis aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2019_04.pdf

16.04.2019
9.90   Tlačivo "Ročné hlásenie o dani zo ZČ - pdf - program nezobrazoval v pdf tlačive nezdaniteľnú čiastku na DDS v časti V. ročného hlásenia (v xml súbore a koncepte bola správne zobrazená) 12.04.2019
9.90   Štat.výkaz úplné náklady práce "ÚNP 1-01" za rok 2018 - doplnili sme do r. 21 napočítavanie príplatkov za prácu v sobotu a nedeľu a do r. 23 sme doplnili nápočet 13. a 14. platu z "nového" príslušného okna. Taktiež sme doplnili tkačítko POKYNY, ktoré zobrazí tlačenú formu výkazu s pokynmi (pokyny z TREXIMY)

Na apríl chystáme aj aktualizáciu a kontrolu na zdvojnásobenie daňového bonusu na deti do 6 rokov.
 
05.04.2019
9.90   Tlačivo "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" - program v prípade, že nárok na daňové bonusy bol vyšší ako daň na riadku 06, program zle vyplnil riadky 14,16, resp. "Daňový preplatok" v riadku 21.  Skontrolujete si sumu na riadku 14,16,17 a 21 podľa tam uvedeného vzorca. Pre pracovníkov s nesprávne naplnenými riadkami v tlačive vytlačte po preinštalovaní programu znovu tlačivo ročného zúčtovania. U pracovníkov, ktorým z ročného zúčtovania vyšla daň vyššia ako doplatok daňového bonusu na dieťa + bonus na úroky, sú riadky v poriadku. Samotný výpočet ročného zúčtovania a náplň riadkov 01 až 12,  a  výsledok ročného zúčtovania na riadku 22 je a bol v poriadku. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.  21.03.2019
9.90   Oprava tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" - v prípade, že pracovníkovi pri ročnom zúčtovaní príjmov vyšla nižšia daň (r.06), ako ročná suma bonusu na všetky deti, ktorú si nárokoval (r.09), program do riadku 14 "Daň znížená o daňový bonus (§33 zákona)" - uviedol skutočný rozdiel r.06 a r.09, hoci ten bol záporný (riadok 14 v tomto prípade je nula, alebo sa nevyplní). Následne aj r.16 bol vyplnený nesprávne. Ostatné riadky a aj výsledok je a bol správny (program ho vyplní správne). Ak je na tlačive v r.14 mínusová suma, tak po preinštalovaní programu vytlačte tlačivo ročného zúčtovania znovu. 20.03.2019
9.90   Do časti spracovanie - výkaz do ZP - sme pridali v zozname stĺpce so zobrazením percenta odvodu za firmu a za pracovníka, ktoré sa použili pri spracovaní odvodu vo výplate.

Do spracovania výplat sme v položke "pohotovosť" doplnili pri použití pomocnej tabuľky F1 vtiahnuť sadzbu zapísanú v karte pracovníka.

Prehľad detí - v spracovaní pri rozpise detí - daňový bonus sme k zobrazeniu daňového bonusu vyplateného vo výplate doplnili zobrazenia nároku, ktorý je zapísaný na karte, dátum narodenia dieťaťa, vek, ktorý dosiahne k začiatku spracovávaného mesiaca, a násobok daňového bonusu, na ktorý má nárok podľa veku dieťaťa (od apríla 2019 bude mať dieťa do 6 rokov nárok na dvojnásobok bonusu na dieťa-bude v "násobku" číslo 2. Ak dieťa uť v spracovávanom mesiaci dovŕši 25 rokov, a tak už nemá nárok na DB, tak bude v násobku číslo nula.) Pridali sme aj možnosť vytlačiť zobrazené položky sumárne pre každého zamestnanca - pridaný tretí tlačový výstup.
 

19.03.2019
9.90   Oprava tlače potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely darovania 2% dane pre označených pracovníkov - program nenatiahol do uvedeného tlačiva rok zdaňovacieho obdobia v prípade tlače pre viacerých označených pracovníkov
 
13.03.2019
9.90   Oprava "chyby č.12 - neznáma premenná AA" pri účtovaní miezd za rok 2018 pomocou špec.funkcie "hromadné zaúčtovanie"
 
01.03.2019
9.90   V časti spracovanie - odvody, výkazy... - odvod po pracovníkoch sme dopracovali ďalší výstup do excelu, ktorý prenáša aj rodné čísla (výstup má názov "Odvody s r.č.")

Konto pracovného času - dopracovali sme zobrazovanie stavu konta prac.času ku koncu mesiaca do výplatných listín (nenulových...). Stav sa zobrazuje na konci nenulovej výplatnej pásky u každého pracovníka, ktorý má nastavené v karte, že sa u neho používa konto pracovného času. Zobrazenie stavu sa dá prípadne vypnúť v časti Vstup/oprava - nenulové... - nenulové výplaty  a to zadaním "N" do okna s názvom "Udávať stav konta prac.času" (predvolené je "A")
 

28.02.2019
9.90   Oprava ročného hlásenia na DÚ na tlačive PDF -  program nezobrazoval na PDF tlačive ročného hlásenia k dani zo ZČ v časti V., v riadku 5 sumu nezdaniteľnej časti daňovníka.

Ročné zúčtovanie dane
1. program pri mazaní vypočítaného ročného zúčtovania, ktorého výsledok už bol zaslaný do výplaty, nezmazal z výplaty sumu zapísaného "bonusu na úroky"
2. ak sa vypočítané ročné zúčtovanie znovu otvorilo v ďalšom mesiaci, program nezobrazoval už zadaný benefit na ubytovanie, nezd.čiastky za kúpeľnú starostlivosť a bonus na úroky.

Oprava funkcie "Oprava % odvodov ZP a OP" - v prípade, že ste potrebovali  opraviť pri "spojených" výplatách z titulu dodatočne priznaného starobného dôchodku odvodu ZP iba na dohode dôchodcu, tak program omylom upravil aj odvod ZP na spojenej karte s pracovným pomerom (ktorá nie je dohoda).
 

22.02.2019
9.90   Oprava "chyby č.3 - file is in use" pri vôbec prvom pokuse o otvorenie modulu miezd vo firme - chyba nastala vtedy, ak ste doteraz modul PROLMY vôbec nemali (alebo nepoužívali), ale ste používali modul PROLIM (investičný majetok), tak pri pokuse o otvorení modulu PROLMY program hlásil spomenutú chybu. - opravené 18.2.2019
 
18.02.2019
9.90   Oprava automatického výpočtu príplatkov percentom z minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce zadanej v karte konkrétneho pracovníka - pri automatickom nastavení výpočtu príplatkov v tabuľke pre výpočet príplatkov program použil namiesto koeficientu náročnosti stupeň náročnosti práce - t.j. pri spôsobe výpočtu príplatku percentom z min.hodinovej mzdy v závislosti od stupňa náročnosti práce zadaného v karte pracovníka (viď zvýraznené okno v obrázku) násobil napríklad pri stupni náročnosti 2 namiesto koeficientu 1,2 s číslom 2 

Ak máte vo zvýraznenom okienku "N" (t.j.pri výpočete sa vždy použije min.mzda pre stupeň náročnosti č.1), tak je výpočet v poriadku.
 

13.02.2019
9.90   Oprava tvorby ELDP pre študentov s výnimkou - pri striedaní podlimitného a nadlimitného príjmu v priebehu roka, v prípade, že na december pripadol nadlimitný príjem, program neuvádzal v ELDP podsledné celistvé obdobie nadlimitných príjmov.
 
11.02.2019
9.90   Oprava špecifickej chyby pri tvorbe mesačného prehľadu na DÚ - odstránenie chyby č.13 - alias "myrekp5" not found.- chyba sa vyskytla v špeciálnych prípadoch (ak je v priebehu roka vyplnená časť ročné zúčt.ZP - evid.iných príjmov v bež.mes. )

Mierna úprava veľkosti tlačiva "Potvrdenie o mzde" - pri niektorých druhoch tlačiarní sa tlačivo nevytlačilo, nakoľko hlásilo rozsah mimo tlačiteľnú oblasť...
 

30.01.2019
9.90   Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyz.osôb na rok 2019 - do programu sú jednotlivé veličiny potrebné pre výpočet dane zo ZČ zapracované na základe informácie Odboru daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR, Banská Bystrica.
Tlačivo je zverejnené na stránke FS tu: Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyz.osôb na rok 2019
 
28.01.2019
9.90  

Vydaná nová verzia 9.90 - platná na rok 2019

Popis prechodu na nový rok, aktualizácie, zmien, úprav nájdete v  tomto dokumente: prolmy2019_01.pdf

25.01.2019
9.81   Oprava výberu firemného účtu pomocou klávesu F1 v časti Vstup/oprava - Údaje na form.a PP - Zoznam inštitúcii - ak sa číslo príslušného firemného účtu, z ktorého sa hradí daný odvod vybral pomocou F1, program hlásil chybu.

Oprava zobrazenia názvu firmy vo formulári "Žiadosť o vrátenie neprávom zaplatených odvodov do SP"  - v tlačive žiadosti sme doplnili názov zamestnávateľa (PO), ktorý sa nezobrazoval
 

15.01.2019
9.81   Potvrdenie o zdanit.príjmoch č"POT39_5v18 - ubytovanie" - do programu sme zapracovali nové tlačivo potvrdenia o príjme, ktoré bolo zverejnené na FS a má sa používať na výkaz príjmov za rok 2018 od 1.1.2019 - oproti tlačivu z mája 2018 pribudol riadok č. 13, kde sa má uviesť "Úhrnná suma nepeňažného plnenia na ubytovanie poskytnutého v zdaňovacom období 2018, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa §5 ods. 7 písm. p) a § 52zu zákona (najviac 60 Eur mesačne)" - toto oslobodené nepeňažné plnenie za ubytovanie sa dostalo do potvrdenia na základe novely zákona o dani z príjmov zverejnenej pod č. 368/2018 dňa 20.12.2018. Keďže sa oslobodená čiastka za ubytovanie určuje dodatočne za rok 2018 a je oslobodený iba špecifický benefit za ubytovanie, program čiastku nedokáže zistiť sám, mzdárka ju musí určiť a dosadiť do tlačiva zápisom do tabulky pomocou "E-oprav" pred tlačou potvrdenia. V programe sa tlačivo nachádza v časti "Spracovanie - odvody,výkazy,potvrdenia - potvrdenie o mzde - tlačivo s názvom Potvrd.o zdanit.príjmoch 12/2018"

Tlačivo je zverejnené na FRSR tu: Informácia FS k novému tlačivu - POT39-5v18-ubytovanie
 

08.01.2019
9.81   Oprava spracovania ELDP pri úmrtí v kombinácii s PN - program pri nulovom VZ v mesiaci úmrtia nedával správne do obdobia poistenia ako posledný deň deň pre úmrtím (ak sa k dátumu konca PP zapísal aj dôvod "X")
 
03.12.2018
9.81   Oprava spájania kariet na rovnaké rodné číslo v prípade vyplatenia 14.platu, ktorý vyhovuje podmienkam oslobodenia od dane (max.do sumy 500 Eur) - ak vyplácate 14.plat osobe, ktorá má príjem na viacerých kartách v mesiaci november a tento 14.plat vyhovuje oslobodeniu od dane (max.500 eur) program zle spája karty (nesprávne vykazuje aj položky na výkaze do ZP). V takomto prípade je nevyhnutné spracovať novembrové výplaty na opravenom programe.

Vstup/Oprava - Zálohy - Divid.podiely na zisku (H.r.´13 -´16)  - pridali sme pre spoločníkov evidovaných v zápise dividend pod os.č. nula tlač všetkých položiek z obrazovky.
 

30.11.2018
9.81   Spracovanie - Priemery,zv.dov.,štat. - Prehľad návštev.zdrav. - do prehľadu čerpania a zostatku dní návštev lekára (LEK, LCR, LID) sme zapracovali možnosť exportu údajov do excelu pomocou F1 - exporty do súborov.
 
20.11.2018
9.81   Oprava hromadného zaúčtovania v PROLMY+ - program hlásil pri spustení funkcie hromadného zaúčtovania výplat chybu č.1147: Target table is already engaged in a relation)
 
16.11.2018
9.81   Zmena adresy ZP UNION v hlavičke tlačiva mesačného výkazu poistného a hrom.oznámenia
 
8.11.2018
9.81   Do tabuliek sme pridali nový zoznam NRO zverejnený 19.10.2018 - do zoznamu pribudli okresy Stropkov a Michalovce
 
19.10.2018
9.81   Aktualizácia programu a oprava prípadných chybných priemerov pre 4.štvrťrok počítaných v októbrových výplatách - oprava chybného výpočtu priemeru pre 4.štvrťrok v októbrových výplatách pre pracovníkov, ktorí mali vyplatený 13.plat v máji 2018 (a jeho vchádzanie do PP priemeru bolo nechané štandartne iba do jedného štvrťroku)
- doplnenie jednorázového sviatku - 30.10.2018 - do pracovných kalendárov.
- zapracovanie počítania časti 14.platu oslobodeného od dane vo výplatách za november 2018.

Dokument popisujúci aktualizáciu a spôsob odstránenia prípadných chýb nájdete tu: Októbrová aktualizácia PROLMY

Preinštalujte si program pred spracovaním októbrových výplat!

16.10.2018
9.81   Do výstupov do excelu z výplat sme pridali aj nadčasy a príplatky - v časti spracovanie - výplaty - export do súborov - DBF/Excell alebo TXT/Excell sme pridali novú zostavu s názvom "prehľ.výpl.- hr.mzdy, časy, odvody". Výstup prenáša do excelu okrem položiek z výstupu "prehľ.výpl.-hr.mzdy,odvody, odv.fy" aj hodiny a sumy z riadkov pre nadčasy a príplatky.
 
05.09.2018
9.81   Zobrazenie mena uživateľa v úvodnej maske PROLMY - pri vstupe do modulu PROLMY v úvodnej maske vľavo hore sme pridali k zobrazeniu aktuálne spracovávanej firmy a "worku" aj meno uživateľa ("Užív."), ktoré sa dostane na aktuálne spracovávané výstupy do okna "vystavil". Pripomíname, že meno užívateľa do okna "vystavil" ťahá program vždy podľa mena pridelenému ku kódu a heslu, ktorým ste vstúpili do programového systému PROLUC (následná zmena firmy cez modul "PROLFI" tento údaj o mene nezmení).
 
07.08.2018
9.81   Aktualizácia programu - umožňuje spracovanie výplat pre dohodárov - dôchodcov s uplatnenou výnimkou podľa §227a zákona o SP.

Samostatný dokument, ktorý popisuje kompletne prácu s dohodami s výnimkou  (tlačivo na výnimku, karta, rlfo, výplaty, výkazy...)nájdete PROLMY - Administratíva - Príručky PDF - PROLMY2018_07.pdf alebo tu: Spracovanie výplat pre dohodárov - dôchodcov s výnimkou od 12.7.2018
 

24.07.2018
9.81  
 • Úprava doplnku programu - My-jazyky - možnosť zápisu prekladu mzdových položiek v cudzom jazyku a následného tlačenia výplatnej pásky a rekapitulácie v cudzom jazyku  
10.07.2018
9.81  
 • Oprava chyby č. 12 - neznáma premenná POL_S1 pri spracovaní rekapitulácie a mzdového listu s názvom "hrubé mzdy-akcie"  - uvedená chyba sa vyskytla pri rozpisovaní položiek výplaty pomocou F2 v PROLMY PLUS
03.07.2018
9.81   Aktualizácia programu - do programu sme zapracovali:
 • vyplniteľné pdf tlačivo na uplatnenie výnimky podľa novelizovaného znenia §227a zákona o sociálnom poistení pre dôchodcov-dohodárov
 • možnosť zápisu dohôd s uplatnenou výnimkou druh DoVP resp. DoPČ bez dôchodkového poistenia v kartách pracovníkov
 • tvorba RLFO v novej štruktúre (v2018) od systémového dátumu 27.6.2018
 • čo je nové v programe nájdete po preinštalovaní programu v časti PROLMY - Administratíva - Príručky PDF alebo tu: Čo je nové vo verzii z 26.6.2018
26.06.2018
9.81  
 • Oprava chyby č. 107  - pri spracovaní mesačného hlásenia k dani z príjmu zo ZČ, rekapitulácii a mzdového listu.
18.06.2018
9.81  
 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch č.POT39_5v18 - do programu sme zapracovali nové tlačivo potvrdenia o príjme, ktoré vydalo FS a má sa používať od 1.5.2018 (Tlačivo sa nachádza v časti Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia - Potvrdenie o mzde - nové tlačivo od 5/2018
 • Oprava prvej strany opravného mes.výkazu pre SP, ak ste cez tabuľky oprav zadávali opravu pôvodných odvodov na SP, kde po oprave sa malo platiť iba úrazové poistenie. Program zle sčítaval súhrnné údaje pri ÚP.
15.06.2018
9.81  
 • Odstánenie chyby č. 12 - neznáma premenná "pracppom" v prípade zápisu novej tabuľky pre automatické nastavenie nadčasov
 • V tabuľke automatického nastavenia príplatkov sme upravili následnosť okienok, do ktorých ide program po potvrdení zápisu do jednotlivých okienok.
 • Ak chcete nastaviť automatické počítanie príplatkov, pozrite si dokument - pomôcku k nastaveniu minimálnych zvýhodnení podľa ZP tu: Nastavenie príplatkov
 • Do zoznamu okresov pre výber absolvovanej školy v roku 2018 sme pre VŠ pridali samostatné okresy pre celú Bratislavu a Košice (nie sú delené na jednotlivé mestské časti-okresy
05.06.2018
9.81  
 • Oprava vykazovania daňového bonusu v časti "Spracovanie - Odvody firmy do poisťovní" - miesto riadku s daňovým bonusom sa zobrazovala iná položka s priemerom...
 • Oprava hromadného zaúčtovania (iba v PROLMYplus) - zaučtovanie padlo na chybe 1234)
04.06.2018
9.81  
 • Oprava tlače rekapitulácie podľa stredísk (padalo na chybe 107)
 • oprava aktualizácie - tabuľku pre tvorbu sociálneho fondu program omylom založil od 1.5.2018 s pôvodnou tvorbou vo výške 0,06% (ak prvýkrát inštalujete verziu 9.81 s verziou z 1.6.2018, aktualizácia nastaví percentá podľa posledného zadaného stavu správne). Ak ste už inštalovali verziu 9.81  z 31.5.2017 a spustili aktualizáciu a zároveň ste mali  nastavené iné percentá pre tvorbu soc. fondu (nie 0,06%), tak vojdite do časti PROLMY - Administratíva - aktualizácia tabuliek - výberom, kde sa postavte na riadok s číslom 364 a stlačte "enter". Tento úkon zapíše % platné v apríli do májovej tabuľky. Ak už máte spracované výplaty za máj, tak spustite "prepočet výplat" v časti - vstup/oprava - výplaty - prepočty výplat, priemerov, ...
 • do časti PROLMY - Spracovanie - Priemery, zv.dov., štatistika sme do časti "Podklady k 13. platu" pridali možnosť tvoriť výstup do excelu.
01.06.2018
9.81  

Vydaná nová verzia 9.81 - obsahuje hlavne nové okienka na nové príplatky, a "nové" peň.plnenia za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a vianočných sviatkov (tzv.13.a 14.plat) - §118 odsek (4) písm. a,b....

Popis aktualizácie a čo je nové vo verzii 9.81 nájdete v tomto dokumente: prolmy2018_05.pdf

31.05.2018
9.80  
 • Oprava - upravený zoznam najmenej rozvinutých okresov. Do zoznamu na stránke UPSVaR boli dodatočne pridané okresy Košice-okolie, Levoča a Snina
22.05.2018
9.80  
 • Pri tvorbe pdf tlačiva pre mesačné hlásenie k preddavku na daň s udaním názvu firmy a otváraním ihneď cez Acrobat reader sme odstránili chybu - program nevedel nájsť fdf súbor)
15.05.2018
9.80  
 • Pri tvorbe pdf tlačiva pre mesačné hlásenie k preddavku na daň sme do názvu vytváraného *.fdf súboru zapracovali aj názov firmy (v xml súbore názov firmy už bol zapracovaný)
11.05.2018
9.80  
 • Uvoľnenie spracovanie výkazu ISCP - Cena práce za 1.štvrťrok 2018 v starej štruktúre pre Treximu (zmena v štruktúre výkazu sa chystá až za 2.štvrťrok 2018)
 • Odstránenie chyby č. 1713 v časti Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia,... - Výkaz do Soc.poist. - Žiadosť o vrátenie
10.04.2018
9.80  
 • Oprava ročného hlásenia k dani z príjmov - časť IV - zoznam príjmov zamestnancov, ktorým firma nevykonala ročné zúčtovanie dane. - V časti IV. riadok 5 - v časti zdravotné poistenie program v prípade vrátenia preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnancovi cez výplatu v roku 2017 nesprávne uviedol sumu poistného na ZP (chyba je iba v časti IV). Pokiaľ ste vo výplatách v roku 2017 vracali preplatky zo zdravotného poistenia zamestnancom, treba preinštalovať program aby ste mali správne hlásenie. Ak ste už hlásenie za rok 2017 odovzdali, tak po preinštalovaní vytvorte nové s príznakom "opravný" a podajte ho znovu. Za prípadné nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
19.03.2018
9.80  
 • Pri spracovaní Vyhlásenia pre účely darovania 2% zaplatenej dane vypadla možnosť upraviť dátum úhrady preplatku z RZD do r. 14 vyhlásenia. Po preinštalovaní programu bude pri spracovaní "vyhlásenia" znovu prístupné okno, v ktorom môžete zadať dátum úhrady preplatku (prioritne sa tam ťahá pri preplatku systémový dátum, ktorý môžete prepísať, avšak maximálne tam môžete uviesť dátum 31.3. - pri pracovníkovi s nedoplatkom bude okno neprístupné - žlté, bez možnosti úpravy, nakoľko do vyhlásenia, do r.14 bude program uvádzať ten istý dátum, ako je uvedené na jeho potvrdení o zaplatení dane v r.25.
12.03.2018
9.80  
 • Oprava zobrazenia počtu kusov stravných lístkov uvedených vo výplate v časti Spracovanie - Mzdový list, resp. Rekapitulácia (napriek tomu, že počet kusov je zadaný vo výplate pri zrážke na stravné lístky, program ich neuviedol v príslušnej zostave prístupnej v časti Mzdový list, rekapitulácia)
   
07.03.2018
9.80  
 • Do časti spracovanie - Potvrdenia o príjme sme pri spracovaní podkladov pre potvrdenie o mzde za rok 2017 (aj ich spracovávate stojac v roku 2018) pridali stĺpec s informáciou, či bolo už pre dané rodné číslo za rok 2017 vypočítané ročné zúčtovanie príjmov (v stĺpci "RZD" bude "A"). Informácia o existencii výpočtu ročného zúčtovania má slúžiť ako pomocný údaj pri hromadnom výbere pracovníkov pre tlač potvrdení pre všetkých, ktorí nepožiadali o ročné zúčtovanie (termín 10.3.) a budú si podávať daňové priznanie sami.
   
 • ELDP - Oprava zaokrúhlovania súm pre roky vykazované v SK (stáva sa v prípade, ak boli výplaty počítané aj s haliermi)
   
 • V časti PROLMY - Spracovanie - Odvody,výkazy,potvrdenia - Potvrdenie o roč.zúčt.dane pri tlační "Potvrdenia k vyhláseniu" - sa omylom zobrazovala v riadku 25 mínusová suma preplatku dane, ktorá tam nemá figurovať. V prípade preplatku má byť v r.25 v potvrdení pre účely darovania 2% dane nulová hodnota....
   
 • Oprava možnej chyby zdanenia podielov z HV do roku 2003 vyplatených pre zamestnancov bez majetkovej účasti počas roka 2017 (prípadne 2018) - program automaticky po nainštalovaní verzie skontroluje výskyt takejto položky vo výplatách za rok 2017 a 2018, a ak nájde takúto položku, tak na ňu upozorní a automaticky pridá do riadku zdaniteľného príjmu pre účely ročného zúčtovania, resp. do potvrdenia o zdaniteľnej mzde za r.2017 aby sa "dodanila" (ak pôvodne nebola zdanená). - ak ste takýto podiel zamestnancom vyplatili a program nahlásil výskyt chybného zdanenia, dajte nám prosím vedieť!
   
28.02.2018
9.80  
 • V časti PROLMY - Spracovanie - Odvody,výkazy,potvrdenia je v tlačítku
  pre tlač "Potvrdenia k vyhláseniu" pridali možnosť tlačiť potvrdenie pre označené riadky hromadne naraz najviac pre 50 pracovníkov (v tejto verzii je upravená aj chyba nesprávneho uvedenia rodného čísla na ďalších stránkach hromadnej tlači). Pri "hromadnej" tlači pre označené riadky sa tlačí pomocou tlačítot v dolnej časti zobrazeného pdf-tlačiva (Vytlačiť všetko, rep. zobraziť nasledujúcu/predchádzajúcu stranu).
   
 • Do funkcie "Kontrola výplat" sme zapracovali oznam o výskyte neplatených hodín LEK, LCR, LID, resp. výskyt prerušení z titulu celodennej neplatenej neprítomnosti v dôsledku návstevy lekára LID, LCR, LID v kontrolovanom mesiaci. Program vypíše oznam o takomto výskyte u pracovníka, resp. konkrétny deň "prerušenia".
   
 • V evidencii dôb a dávok sme pridali možnosť zadať pri PÚ, PN, PN2, že pracovná neschopnosť nastala v dôsledku požitia alkoholu, resp.iných návykových látok a preto sa bude náhrada dočasnej neschopnosti počítať iba v polovičnej výške (50%).Viď §8 odsek (3) zákona č.462/2003 o náhrade prímu pri DPN...
09.02.2018
9.80  
 • V časti PROLMY - Spracovanie - Výber pracovníkov  
  sme do tlačítka pre tlač "Žiadosti o ročné zúčtovanie dane" pridali možnosť tlačiť žiadosti s poučením (všetky 4 strany), bez poučenia (iba prvé 2 strany) alebo samotné poučenie (3.a 4.strana).
   
 • Ak už žiadosť o RZD obsahuje možnosť tlače bez "poučenia", ale pri ostatných tlačivách (Vyhlásenie, Uplatnenie OP, Vyhlás.štud.) po stlačení tlačidla vyskytne chyba č. 109, tak tiež preinštalujte program prosím program (chyba mohla byť na verzii zo 6.2.2018, ktorá bola zverejnená na internete pred 15:00 hod.)
06.02.2018
9.80  

Vydaná nová verzia 9.80 - platná na rok 2018

Popis aktualizácie, zmien, úprav od prvého vydania verzie 9.80 nájdete tomto dokumente: prolmy2018_01.pdf

19.01.2018
9.72  

Aktualizácia zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO) - Do zoznamu NRO k 30.9.2017 pribudol aj okres Bardejov a Medzilaborce. ÚPSVaR zverejnilo zoznam 20.10.2017. (Po preinštalovaní programu sa aktualizuje zoznam NRO; vyradené neboli žiadne okresy).

 
24.10.2017
9.72  

OPRAVA CHYBY č.36 a 12 pri zadávani do evidencie dôb a dávok - Vo verzii 9.72 sa vyskytla chyba pri zadávaní zápisov do evidencie dôb a dávok, a to vtedy, ak sa pracovník vyberal pomocou klávesu F1 (program hlásil chybu 36 a následne 12-neznáma premenná ROBFLT_POC a vyhodil uživateľa z programu).
Chybu sme už vo verzii zo 4.10.2017 odstránili.

04.10.2017
9.71  

Vydaná nová verzia 9.72

Popis aktualizácie, zmien, úprav od prvého vydania verzie 9.71 nájdete tomto dokumente: prolmy2017_10.pdf

03.10.2017
9.71  

Oprava chyby č.12 - neznáma premenná (asi v súbore): MOBD,
ktorá sa vyskytla po nainštalovaní programu z 25.8.2017 v časti PROLMY - Spracovanie - Mzdový list, konkrétne vo voľbách:
Základy pre rozpis odvodov,
Status prav.a neprav. DoBPŠ,
Príjem SP, ZP dlhodobo nezamestn.
Chyba sa preinštalovaním programu aktuálnou verziou odstráni.

20.9.2017
9.71   Oprava špecifickej chyby pri poslaní zapísaného výsledku ročného zúčtovania RZ z evidencie RZZP do výplat!
Ak ste pri zápise výsledku ročného zúčtovavia ZP v časti PROLMY - Vstup/oprava - Ročné zúčtovanie ZP - Evid.oznám.výsled.RZZP od ZP zapisovali výsledok aj pre zamestnanca, ktorý už v danom mesiaci nepracuje (má ukončený pracovný pomer) a následne tento zápis posielate spolu s ostatnými do výplaty (t.j. sú označení všetci, ktorí majú zápis RZZP a medzi nimi je aj tento), program padne na chybe č.13 (Alias not found) a nedokončí celú operáciu (nezapíše všetko do výplaty a hlavne sa zapísané položky nedostanú do zdanenia!).

Preto pri výskyte tejto chyby č. 13 preinštalujte program najnovšou verziou z našej stránky a znovu pošlite po označení všetkých pracovníkov s RZZP "do výplaty" z časti Evid.oznám.výsled.RZZP od ZP!

 

8.9.2017
9.71  
 • Do programu sme zapracovali nový spôsob spracovnia mzdových položiek, ktorý nájdete v časti v časti PROLMY - Spracovanie - Mzdové položky za zvol.mes. - ide o spracovanie mzdových položiek podľa vzoru "mzdového listu", avšak je možné určiť rozpätie mesiacov, za ktoré chcete zobraziť položky mzdového listu. Každý mesiac bude zobrazený v samostatnom stĺpci, pričom maximálny počet spracovaného obdobia je 12 mesiacov. Je možnosť spracovať údaje za celú firmu, súčtom za vybraných pracovníkov, resp. podľa označených pracovníkov jednotlivo (tak, ako pri mzdovom liste). Prvý mesiac vybraného obdobia bude vždy zobrazovaný v prvom stĺpci....
  Údaje je možné vytlačiť, alebo preniesť do excelu.

25.8.2017
9.71  
 • Aktualizácia zoznamu najmenej rozvinutých okresov (NRO) - Do zoznamu NRO k 30.6.2017 sa zapísal už aj okres Gelnica. ÚPSVaR zverejnilo zoznam 19.7.2017. (Po preinštalovaní programu do zoznamu pribudne aj okres Gelnica; vyradené neboli žiadne okresy).

 
20.7.2017
9.71  

Do programu sme zapracovali niekoľko noviniek:

 • Prvotnú kontrolu dosiahnutia veku 25 rokov u detí s aktívnym daňovým bonusom - po nainštalovaní a spustení prolmy program vypíše zoznam detí, ktoré už do konca systémového mesiaca, v ktorom po preinštalovaní spúšťate program, dosiahlo (dosiahne) 25 rokov a ešte nemá ukončené poberanie daňového bonusu. Tieto treba opraviť. (bližší popis spúšťanej kontroly tu: popis aktualizácií z 29.06.2017)

 • Od tejto verzie pri spúšťaní funkcie "kontrola výplat" program vždy skontroluje aj dosiahnutie veku 25 rokov dieťaťa s aktívnym bonusom a upozorní na nutnosť opravy/ukončenia nároku a uplatnenia - vždy sa skontrolujú deti s aktívnym bonusom a dopadom na nárok v danom alebo ďalšom mesiaci výplat.

 • ELDP - evidenčný list dôchodkového poistenia - pridali sme ďalšiu možnosť spracovania výstupu, a to do dátumu "žiadosti o dôchodok" (dátum sa zadáva na Karte2). Program vytvorí aj xml iba do tohoto dátumu.

 • V karte pracovníkov a vo výbere pracovníkov sme pridali nové tlačové zostavy, a to prehľad zapísaných detí, resp. detí s bonusom

 • Od 1.7.2017 sa životné minimum zvýši zákonom č. 173/2017 Z.z. z doterajších 198,07 Eur na 199,48 Eur

 • Zapracovaný nový zoznam študijných odborov pre študentov končiacich tento šk.rok - pre účely štat.výkazu ISCP pre Treximu.

 
29.6.2017
9.71   Prevodné príkazy - tvorba sepa.xml - pridali sme možnosť tvoriť sepa výstup, v ktorom môžete zadať limit - maximálny počet príkazov v jednom súbore. Ak máte banku, do ktorej môžete posielať sepa.xml s limitovaným počtom príkazov, po prichystaní všetkých platieb zvoľte možnosť "sepa formát", potom vyberte možnosť vytvoriť "sepa formát s limitom počtu". Program si v tabuľke vypýta maximálny počet príkazov do jedného xml, na základe čoho pripraví príslušný počet súborov s dodržaním maximálneho počtu. Program nahlási presný počet vytvorených súborov.

DVZ - výpočet pre účely náhr.príjmu pri DPN k 1.dňu mesiaca - pridali sme prehľad rozhodného obdobia (súm a počtu dní RO), z ktorého počíta program DVZ k 1. dňu daného mesiaca. Je v zvláštnej voľbe: PROLMY - Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia - Potvrdenie na PN a výpočet DVZ - Výpočet DVZ.
 
16.6.2017
9.71   Pracovník - muž na "materskej" - v súvislosti s oznamom SP zo dňa 9.mája 2017 sme upravili spracovanie RLFO v prípade, že dávku "materské" poberá muž (čerpá rodičovskú dovolenku podľa § 166 ods.1 ZP a poberá dávku materské), a to tak, že ak zadáte pri spracovaní RLFO "zmenu" z titulu poberania materskej (začiatku MD) u muža, tak sa do tlačiva, resp.xml uvedie "zmena"  a "dátum začiatku RD" (oddiel 9). U ženy ostáva "zmena" a "dátum začiatku materskej dovolenky".
V PROLMY - Vstup/oprava - Evidencia dôb a dávok aj u muža poberajúceho dávku materské zapisujete typ "MD" - tento typ doby vylučuje povinnosť platiť ale ostáva poistený. Ak potom čerpá žena alebo muž ešte aj rodičovskú dovolenku podľa § 166 odsek (2) ZP, tento už spôsobuje prerušenie SP a zapisuje sa do evidencie dôb a dávok pod typom "ROD".
Odkaz na oznam SP o spôsobe vytvorenia RLFO pre muža poberajúceho dávku materské:
http://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatel-poskytuje-muzovi-len-rodicovsku--nikdy-nie-matersku-dovolenku/48411s64399c

V spracovaní mesačného výkazu SP sme pridali po stlačení F1 - možnosť spracovať výstup do excelu. Výstup s názvom "mesačný výkaz" obsahuje os.č., meno, r.č. a rozpis VZ a odvodov pracovníkov a firmy podľa jednotlivých druhov poistenia.

 

11.5.2017
9.71   Karty pracovníkov - do časti PROLMY - Vstup/oprava - Pracovníci - Karta sme pridali okrem klasického kopírovania karty pomocou "R-kop" aj možnosť duplikovania karty pomocou "D-dupl". Nová možnosť duplikovania zahŕňa skopírovanie všetkých údajov karty, na ktorej pri stlačení "D-dupl" stojíme tak, že kartu zduplikuje, pričom zmaže pôvodný dátum nástupu a výstupu, ktorý môžeme na novej karte ihneď zadať, prenesie všetky informácie vrátane informácie o poberaní dôchodku,  zoznamu detí a účtov pracovníka. Do zoznamu detí treba dopísať, či na dieťa poberá daňový bonus aj na novej karte a odkedy. Účty pracovníka sa prenesú, s tým, že ak na novej karte niektorý účet nepotrebujete, tak ho môžete pomocou "M-zmaž" vymazať. Prenesú sa všetky údaje aj zo strany "Úväzok a mzda" a "Odvody a zrážky". Prenesené údaje môžeme zmazať, alebo doplniť. 28.4.2017
9.71   1. Zoznam najmenej rozvinutých okresov (NRO) - 20.4.2017 MPaSV zverejnilo zoznam NRO - tento zoznam sa nezmenil, stále tam patria rovnaké okresy ako doteraz. V programe pribudol iba nový riadok s platnosťou od 20.4.2017, v ktorom sú uvedené rovnaké okresy, ako doteraz.

2. Prevodné príkazy - tvorba sepa.xml - pribudla možnosť vytvoriť špecifický sepa súbor bez uvedenia sumárnej položky <CtrlSum>. V niektorých prípadoch pre SLSP prechádza iba takýto formát.

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia (ELDP) - na základe požiadaviek klientov sme pridali k možnosti spracovať ELDP za celé obdobie od r.2004, a len za zvolený rok aj ďalšie možnosti a to:
- Do nároku na dôchodok (program dá do ev.listu údaje iba po dátum uvedený na karte2 v okienku "dátum dovŕšenia dôchodkového veku")
- Od nároku do zač.poberania (program uvedie v ELDP iba údaje od "dátumu dovŕšenia dôchodkového veku" po dátum uvedený ako začiatok poberania dôchodku")
- Od začiatku poberania dôchodku (program uvedie v ELDP iba údaje od dátumu začiatku poberania dôchodku).

Z takto vytvorených výstupných údajov je možnosť vytvoriť aj výstupný xml súbor. 

4. Výplatné listiny mailom - pre tých, ktorí zasielajú výplatné listiny mailom z časti Spracovanie - výplatné listiny - posielanie PDF e-mailom, sme pridali možnosť upraviť text správy. (po stlačení talčítka "MAIL" program ukáže predvolený text správy, ktorý môžete upraviť (počet znakov je obmedzený).

5. Pridali sme možnosť preniesť označenie karát z iných častí programu na karty pracovníkov. V spracovaní v niektorých častiach po individuálnom alebo hromadnom označení údajov je možnosť označenie preniesť aj na karty pracovníkov cez kláves <F1> - vybratím voľby "označí karty pracovníkov". Ak už sú v momente prenosu označenia v kartách pracovníkov označené niektoré karty, tak sa program opýta, či chcete pôvodné označené karty ponechať, alebo ich najprv zmazať a označiť podľa nového označenia. Ak označenie ponecháte, tak nové označenie pridá k existujúcemu. Pri takomto spôsobe prenosu označenia program automaticky zmení spôsob zobrazenia karát na "všetci", a budete pracovať po označení v tomto režime. Po spracovaní potrebných veci si môžete režim zobrazenia znovu zmeniť (tým sa však označenie zruší).
 

25.4.2017
9.71   Oprava - Pri ručnom zadaní adresára pre tvorbe súboru pre Treximu (štatistický výkaz "ISCP - Cena práce" a "ÚNP 1-01-ročný výkaz o úplných nákladoch práce) program pri písaní niektorých písmen do názvu adresára reagoval otvorením tlače, resp.iných funkcií - takže sa nedal zapísať nový adresár pre uloženie súboru.
 
17.3.2017
9.71   1.Do programu sme zapracovali tvorbu ročného štatistického výkazu ÚNP 1-01 - Ročný výkaz o úplných nákladoch práce. Program pozbiera údaje z miezd, ktoré treba doplniť o údaje zistené z účtovníctva a potom je možné vytvoriť súbor xml pre elektronické podanie výkazu cez portál firmy TREXIMA. Spôsob spracovania výkazu pozrite v tomto dokumente: ÚNP 1-01

2. Znovu upozoňujeme na zmenu v spôsobe vytvorenia súboru pri štatistickom výkaze ISCP - Cena práce pre Treximu. Zrušili sme tvorbu súboru zároveň so zadaním obdobia na začiatku tvorby výkazu. Súbor je teraz možné vytvoriť po spracovaní výkazu za príslušné obdbie pomocou tlačítka "Do súboru", podobne ako vytvorenie výkazu pre SP.

Oprava programu - kontrola tabuľky min.miezd:
1.Na chybné hodnoty v tabuľke min.miezd pre skrátené úväzky P a TS a spôsob ich opravy sme Vás upozornili mailom dňa 14.2.2017. Pre prípad, že ste na mail nereagovali, prípadne neopravili tabuľky, sme zapracovali aj kontrolu údajov v tabuľke do programu:
Program skontroluje tabuľky minimálnych miezd pre skrátné úväzky polovičné a trojštvrtinové (druh P a TS), ak obsahujú zlú hodnotu minimálnej hodinovej mzdy, tak ich opraví a po oprave skontroluje januárové, prípadne aj februárové mzdy, či sa v nich vyskytuje výplata pre skrátený úväzok "P" alebo "TS", pri ktorom je nastavená kontrola na min.hod.mzdu (THP=N). Ak také nájde, tak vyhlási možný výskyt chyby a ponúkne ich zoznam. Tieto výplaty treba skontrolovať (po vytlačení zoznamu možných chybných výplat zoznam chyb zmažte, inak sa vám bude vždy zobrazovať). Ak sú zozname výplaty s vyplatené náhradami, pri ktorých je uvedený hod.priemer nižší ako 5 Eur (hod.min.mzda pre 6.stupeň náročnosti práce), tak ich treba zmazať a nanovo spracovať, aby bola náhrada v poriadku. Ak sú v zozname aj takí, ktorí náhradu nemajú, treba pre nich spustiť funkciu "kontrola výplat" aby sa upravil doplatok do minimálnej mzdy.
Ak sa v tabuľkách minimálnych miezd nájdu správne hodnoty, program žiadnu chybu nenahlási.
 

28.2.2017
9.71   Úprava programu (nové):
1. V časti PROLMY - Vstup/oprava - Nastavenie spracovania - Nastavenie firmy pribudla možnosť nastaviť zaokrúhlenie pomocného výpočtu alikvótnej časti dovolenky na celé dni, alebo poldňa a to buď matematicky, vždy dole, alebo vždy hore.

2. Zmena v spôsobe vytvorenia súboru pri štatistickom výkaze ISCP - Cena práce pre Treximu. Zrušili sme tvorbu súboru zároveň so zadaním obdobia na začiatku tvorby výkazu. Súbor je teraz možné vytvoriť po spracovaní výkazu za príslušné obdbie pomocou tlačítka "Do súboru", podobne ako vytvorenie výkazu pre SP.

Oprava programu:
1.Oprava štatusu zamestnanca typ „I-žiak a študent na praxi“ – používa sa na odmenu za produktívnu prácu žiaka študenta v čase odbornej praxe. Zmena pri nastavení štandardných odvodov – predvolí iba daň (ZP, SP sa z odmeny za produktívnu prácu žiakov neplatí).

2.
ELDP – v prípade, že v dôsledku delenia obodobia k dátumu žiadosti o dôchodok, alebo dosiahnutia veku vzniklo v riadku jednodňové obdobie, program miesto alikvótnej časti VZ dával nulu. (napr. žiadosť o dôchodok k 2.1.2017 – v ELDP je riadok od 1.1.2017 do 1.1.2017, a VZ bol uvedený ako nula.)

3.
Oprava funkcie "Spojenie odvodov" - program zle spájal karty s rovnakým rodným číslom pri dani, a to vtedy, ak na žiadnej nebola uplatnená nezdaniteľná položka a zároveň karta, na ktorá bola označená ako hlavná nebola v databáze prvá. (Program sice zrušil počítanie dane na vedľajších kartách, ale spočítal „navýšenie dane“ a „odpočet dane“ iba z tých karát, ktoré nasledovali za hlavnou kartou – ak hlavná bola posledná, tak nenavyšoval daňový základ, lebo za ňou nenasledovala žiadna karta.)

 

7.2.2017
9.71  

Vydaná nová verzia 9.71 v ktorej je zapracovaná aktualizácia modulu PROLMY - mzdy na rok 2017.

Popis aktualizácie, zmien, úprav a nových okienok vo verzii 9.71 nájdete v tomto dokumente: prolmy2017_01.pdf

POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové inštalačné štítky (k verzii 9.71)! (posielali sme ich 20.1.2017 spolu s oznamom o vydaní novej verzie 9.71)
 

20.01.2017
9.70  

12.01.2017 bola vydaná nová verzia 9.70 systému PROLUC.

Verzia 9.70 ešte neobsahuje aktualizáciu miezd (PROLMY) na nový rok 2017. Aktualizácia miezd bude vydaná okolo 20.1.2017.

Verzia 9.70 však obsahuje všetky úpravy programu, ktoré boli doteraz spracované k verzii 9.62

POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové inštalačné údaje (k verzii 9.70)!
 

12.01.2017
9.62   Rekapitulácia - z "nenulovej" rekapitulácie v posledných verziach vypadla možnosť zobraziť položku "Hrubé príjmy bez bonusu". Po oprave programu je možnosť znovu ju v nenulovej rekapitulácii zobraziť. Položka "Hrubé príjmy bez bonusu" sa dostane do spodnej časti rekapitulácie (pred výpadkom bola omylom zobrazená ako prvá položka rekapitulácie). Ak sa v "nenulovej" rekapitulácii táto položka nezobrazuje a potrebujete ju "zviditeľniť", nastavte "A" k položke "Hrubé príjmy(aj peňažné)" v časti Vstup/oprava - Nenulové... - Nenulové rekapitulácie.

 

11.01.2017
9.62    Oprava spracovania výkazu ISCP-cena práce pre Treximu za obdobie 1-12/2016 (program pri spracovaní hlásil "chybu 1234" )

Oznam: Ak program odvody fimy do DDS v rekapitulácii odvodov vynuluje a zároveň pri spracovaní výkazu za DDS uvedie v prvom riadku aj riadok "-1-odvody firmy", tak treba preinštalovať program touto verziou z 5.1.2017, prepočítať výplaty a znovu spustiť spracovanie výplat. (Vo výplatách je odvod firmy sicesprávne vypočítaný, ale do rekapitulcie ho za celú firmu omylom vynuluje, preto treba znovu prepočítať výplatu pre všetkých, ktorí majú odvod do DDS)

 

05.01.2017
9.62   Potvrdenie o príjme - v časti "Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenie - Potvrdenie o mzde" sme opravili vykazovanie úhrnu zaplatených dobrovoľných príspevkov do SDS a zrazených súm na DDS (r. 9 a 10 potvrdenia). Úhrn zaplatených dobrovoľných príspevkov na SDS za určuje podľa uhradených súm od 1.1.2016 do 31.12.2016. Ak tieto odvody odvádza zamestnávateľ, tak treba určiť obdobie výplat, z ktorých išli úhrady na SDS v čase od 1.1.2016 do 31.12.2016 (program predvolí výplaty od 12/2016 do 11/2016. Suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na DDS sa uvádza strikne podľa mzdového listu z roku 2016, t.j. program (bez možnosti výberu odvodu) do r. 10 uvádza súhrn odvodov na DDS, ktoré sa zrazili z výplat 1/2016 až 12/2016.

 

22.12.2016
9.62    V časti Vstup/oprava - Nenulové... sme do zobrazení výstupu nenulových rekapitulácií, mzdových listov a výplat pridali novú možnosť nastaviť rozpis náhrady za dovolenku v členení na náhradu za starú dovolenku a náhradu za novú dovolenku z bežného roka. Aby sa v rekapitulácii, mzdovom liste alebo výplaty rozpísala dovolenka aj na starú a novú, treba v tabuľke možností dať "A" k okienku s názvom "Dovolenka stará/dová".

 

28.10.2016
9.62   Pridaný zoznam sviatkov na rok 2016.

V časti Spracovanie - výplaty - výstup do excelu s názvom "Prehľad výplat - hr.mzdy, odv., odv.firmy ...." sme pridali stĺpec s názvom "akcia" - prenáša sa tam akcia z výplat.
 

7.10.2016
9.62   Oprava zobrazenia rozpisu jednotlivých druhov odvodov do SP v "Odvodoch firmy do poisťovní" - program neuvádzal v podrobnom rozpise údaje z výplat s nepravidelným príjmom, ktoré boli spájané kvôli rovnakému rodnému číslu.

V prípade zápisu zmeny majetkovej účasti na kart 2 program po potvrdení nastavenia odvodov aj do budúcna upraví odvod GP (A/N) aj pre nasledujúce mesiace.
 

24.08.2016
9.62   Ak máme na karte pracovníka definovaný účet pre odvod výplaty pod znakom "Y" alebo "V", môžeme aj takú zálohu, pre ktorú nemáme nastavený zvláštny účet a štandartne je vyplácaná v hotovosti, nasmerovať zadaním "U" na účet zadaný pre odvod výplaty. Ak účet pre zálohu je zadaný, tak bude záloha naďalej smerovaná na ten účet.
 
27.07.2016
9.62   Pre účely štatistického výkazu Cena práce - ISCP (Trexima) sme do programu pridali zoznam škôl (SŠ, VŠ) pre školský rok 2015/2016
 
20.06.2016
9.62   V časti PROLMY - Vstup/oprava - Evidencia dôb a dávok sme pridali stĺpec s názvom "prerušenie mimo LEK, LCR, LID od", v ktorom sa podľa momentálne zadaných údajov zobrazuje, kedy nastane prípadné prerušenie (napríklad ak je nezadaný koniec, pri PN uvedie dátum kedy nastane prerušenie v dôsledku uplynutia 52.týždňa PN, resp. pri nezadanom konci OČR uvedie program, kedy bude 11-ty deň). Tieto dátumy prerušenia sa  prehodnotia vždy podľa údajov, ktoré sa v riadku zapíšu (ak zapíšete koniec PN, OCR pred dátumom, kedy by nastalo prerušenie, tak sa dátum "potencionálneho" dňa prerušenia vymaže...). Dátum "prerušenia" má informatívny charakter.
 

Ak už posielate výplatné listiny na mailové adresy pracovníkov, tak je možné rozšíriť zasielanie mailom aj na potvrdenia o mzde, resp. potvrdenia o ročnom zúčtovaní. Podmienka je zaškrtnúť v časti "PROLMY - Vstup/oprava - Nastavenie spracovania - Nastavenie firmy" aj položku "potvrdenia a RZ sa posielajú aj mailom". Vytvorenie a zasielanie potvrdení v pdf formáte na mail je rovnaké ako pre výplatné listiny mailom.... program použije z karty údaje o mailovej adrese a hesle z údajov pre "výplatu mailom" - posledný stav.
 

10.06.2016
9.62  

Vydaná nová verzia 9.62

POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové inštalačné údaje (k verzii 9.62)!
 

10.06.2016
9.61   Oprava výpočtu alikvótnej časti IP a PvN v prípade výpočtu výplaty v mesiaci, v ktorom pracovník začal poberať dôchodok a súčasne v tom mesiaci má vyšší alikvótny VZ, ako maximum pripadajúci na príslušný počet dní povinnosti platiť. (v takýchto prípadoch program neohraničil alikvótnu časť na maximálny VZ pripadajúci na počet dní povinnosti platiť IP a PvZ) - zlý výpočet bol iba pri mesačnej mzde vyššej ako 4290 a súčasne v mesiaci sa mal kvôli začiatku poberania dôchodku deliť VZ na IP a PvZ.
 
25.05.2016
9.61   Oprava tvorby xml súboru pre DDS. Vo výstupnom xml súbore program uvádza v čísle účtu už IBAN.
 
19.05.2016
9.61   V časti PROLMY - Vstup/oprava - Výplaty - Opravy - Oprava % odvodov ZP a OP pri pokuse o opravu % ZP v roku 2012 hlásil program chybu č. 13 - alias "MY01"...
 
06.05.2016
9.61   Do chronológie NRO (najmenej rozvinuté okresy) sme doplnili nový zoznam NRO, ktorý zverejnila ÚPSVaR ďňa 21.4.2016. V zozname vydanom 21.4.2016 sa voči zoznamu zverejnenom 15.1.2016 nič nemení, t.j. vlastne naďalej platí zoznam NRO z 15.1.2016. Preinštalovaním programu sa "iba" doplní nový riadok do "zoznamu NRO" s platnosťou od 1.4.2016.
Odkaz na zoznamy NRO zverejnených na stránke ÚPSVaR:
http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733
22.04.2016
9.61   Oprava prípadnej chyby pri prvom spustení modulu PROLMY vo verzii 9.61 - program hlásil chybu č. 31 (Invalid subscript reference) - ak sa chyba vyskytne, preinštalujte program opravenou - aktuálnou verziou  9.61
 
07.04.2016
9.61  

Vydaná nová verzia 9.61 v ktorej je zapracovaná aktualizácia číslelníka kódov činností SK ISCO-08 na rok 2016 pre štatistický výkaz ISCP - cena práce, ktorej zber zabezpečuje firma TREXIMA. Aktualizácia musí prebehnúť u každého uživateľa bez ohľadu na to, či spomínanú štatistiku podáva, alebo nie.

Popis aktualizácie, zmien, úprav a nových okienok vo verzii 9.60 nájdete v tomto dokumente: prolmy2016_04.pdf

POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové inštalačné údaje (k verzii 9.61)!
 

05.04.2016
9.60   Prevodné príkazy - tlač výstupných zoznamov PP:
 
Oprava chyby č. 13 - alias "MYPK25" is not found - na verzii zo 17.3.2016 nebolo možné vytlačiť zoznamy prevodných príkazov

Pridali sme výstupné tlačivo "Zoznam s IBAN-om a Swiftom", ktoré už netlačí staré čísla účtov

Spresnili sme pomenovanie výstupných zoznamov z prevodných príkazov (vzhľadom na uvádzanie č.účtu alebo IBAN)
 
23.03.2016
9.60   Prevodné príkazy - doplnená kontrola na správnosť štruktúry IBAN
 
17.03.2016
9.60   Ročné zúčtovanie dane - oprava výpočtu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela u pracovníkov s čiastkovým základom dane medzi 35.022,32 až 35042,12 Eur:
Program zle počítal výšku nezdaniteľnej časti uplatnenej na manželku/manžela v prípade, ak čiastkový základ dane daňovníka (ČZDD) bol vo výške medzi 35.022,32 až 35042,12 Eur. Ak bol ČZDD v spomínanom intervale čiastok, tak program neznížil nezdaniteľnú čiastku na manželku podľa vzorca.

Poznámka: ak je ČZDD vyšší, ako 35022,31 Eur, tak sa ročná nezdanit.čiastka na manželku ráta podľa vzorca "12.558,906 Eur - (ČZDD : 4) - vlastný príjem manž." - výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor. Výsledok sa potom alikvótne prepočíta podľa počtu mesiacov uplatnenia. Program uplatňoval tento výpočet/vzorec omylom až od ČZDD vyššieho, ako 35042,12 Eur, preto môže byť chybný výpočet nezdaniteľnej čiastky na manželku pri ČZZD medzi 35.022,32 Eur a 35.042,12 Eur.

Preinštalujte si program, aby bol výpočet RZD pre tieto prípady správny, resp. ak ste ešte nepočítali RZD pre nikoho, tak si pred výpočtom preinštalujte program!

Ako ľahko zistiť, či takých pracovníkov mám....
Ak ste už RZD pre pracovníkov počítali, tak si po preinštalovaní programu v časti "PROLMY - Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia - Potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane spracujte výstup pre všetkých, ktorým ste už ročné zúčtovanie spracovali. V tomto zozname sme pridali stĺpce s názvom "Čiastkový základ dane", kde si po zoradení čiastok pozrite, či máte niekoho s rozpätím čiastkového základu dane 35.022,32 - 35.042,12 Eur. Ak takého nájdete, v ďalšom stĺpci si pozrite, či mal počítanú aj nezdaniteľnú čiastku na manželku. Takto si vytrieďte tých, ktorým budete musieť kvôli možnému zlému výpočtu nezdaniteľnej čiastky na manželku prepočítať už vykonané ročné zúčtovanie dane.

-----------------------------------------------------------------------------

Odvodová výnimka ZP/SP pre pracovníkov s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese (NRO) ku dňu nástupu - program už správne počíta odvod, ak sa pracovník s výnimkou "NRO" presťahoval do okresu, ktorý nie je NRO, resp. okres jeho trvalého pobytu prestal byť NRO. (Pri spracovaní výplaty v mesiaci zmeny TP musí byť zmena trvalého pobytu už zapísaná v karte aj s dátumom zmeny!)
 

29.02.2016
9.60   Prevodné príkazy - naplniteľné pdf tlačivá SEPA:
doplnili sme výstup prevodného výkazu v sepa formáte cez tlačítko "pdf" Poštovú banku (6500) - popis tvorby prev.príkazu na PDF tlačivo viď nižšie pri dátume 8.2.2016...
-------------------------------------------------------------------------------

Premenovali sme názvy tlačítok v hornej časti obrazovky v časti PROLMY - Spracovanie - prevodné príkazy tak, aby vystihovali funkciu, ktorú jej stlačením spustíte.

"Príprava Q" - bez zmeny názvu - slúži na vytvorenie položiek prev.príkazu a na prácu s nimi.

"SEPA XML" (starý názov: Teleban.B) = týmto tlačítkom vytvárame "sepa" súbor vo formáte "xml" pre internetbanking

"SEPA tlač.PDF" (starý názov: Pre PDF) = ak je tlačítko aktívne, môžeme cez neho naplniť editovateľné tlačivo banky a následne vytlačiť plnohodnotné tlačivo vo formáte PDF na osobný podaj PP v príslušnej banke.
-------------------------------------------------------------------------------
Výkaz poistného pre SP -  Oprava chybného určenia posledného obdobia poistenia v prípade výplaty príjmu po skončení pracovného pomeru v prípade, ak pracovník skončil PP počas prerušenia a poistné sa malo rozpísať na roky pred skončením PP - program vykázal celé poistné nesprávne do mesiaca výplaty príjmu (napr.v deň ukončenia PP sa končí aj obdobie rodičovskej dovolenky, ktorá sa začala v minulých rokoch).
Taktiež ak bol vyplatený príjem počas prerušenia, a obdobie prerušenia začalo v minulých rokoch, tiež miesto "rozpisu" dal program celé poistné na mesiac výplaty príjmu (napr.príjem počas rodičovskej dovolenky).
Ak takýto prípad máte, po preinštalovaní programu prepočítajte výplatu, aby sa soc.poist.rozpísalo na správne obdobie.
 

17.02.2016
9.60   Oprava funkcie "Ukončenie výplat-spojenie odvodov" v špecifickom prípade. - Ak pracovník s viacerými kartami prekročil v mesiaci na jednom zo spájaných výplat maximálny vymeriavací základ, po spustení funkcie spojenia odvodov program zle určil VZ zamestnanca na všetkých jeho zúčastnených kartách.  

Ak sa takýto prípad stal, po preinštalovaní programu znovu spustite funkciu "Ukončenie výplat - spojenie odvodov/Spojenie ZP, SP, dane", aby sa vypočítali správne odvody na oboch kartách pracovníka.

 
10.02.2016
9.60   Prevodné príkazy - naplniteľné pdf tlačivá SEPA:
 
doplnili sme ďalší pdf výstup prevodného výkazu v sepa formáte cez tlačítko "pdf" v hornej časti obrazovky pri spracovaní prevodného príkazu pre:
- ČSOB (7500)
- VÚB (0200) - upravený výstup (zjednotený typ písma na výstupe)

Popis viď nižšie pri dátume 8.2.2016...
 
09.02.2016
9.60   Prevodné príkazy - naplniteľné pdf tlačivá SEPA:
 
zapracovali sme pdf výstup prevodného výkazu v sepa formáte cez tlačítko "pdf" v hornej časti obrazovky pri spracovaní prevodného príkazu pre ďalšie - nasledovné banky:
- UniCredit Banka (1111)
- Sberbank (3100)
- OTP Banka (5200)

Tlač prevodných príkazov SEPA cez tlačítko "Pre PDF" je od 8.2.2016 vylepšené tak, že si program sám vytlačí viac strán prevodných príkazov, už netreba označovať presný počet riadkov do prevodného príkazu.
 
08.02.2016
9.60   Oprava tvorby výkazu poistného pre SP z výplat v roku 2016 - program hlásil pri tvorbe "výkazu poistného" nesprávnu štruktúru súboru (mesačný výkaz SP je a bol správny).

Oprava pdf výstupu mesačného prehľadu preddavkov na daň - na mesačné prehľady tlačené v pdf - formáte  (nový vzor 2016) program omylom udával v časti pre "zákonného zástupcu" DIČ, hoci tam nič nemalo byť vyplnené.

Prevodné príkazy - naplniteľné pdf tlačivá SEPA:
- pre banku SLSP (0900) a TATRA BANKU (1100) sme zapracovali pdf výstup prevodného výkazu v sepa formáte (cez tlačítko "pdf" v hornej časti obrazovky pri spracovaní prevodného príkazu pre príslušnú banku)

Tlač adresných štítkov - tlač adresných štítkov na samolepiace etikety 3x8 nefungoval z časti Vstup/oprava - Pracovníci - Karta. Po oprave už funguje. V časti Spracovanie - výber pracovníkov bol a je tlač štítkov v poriadku.
 
04.02.2016
9.60   Oprava editovateľných tlačív "žiadosť k RZD, vyhlásenie,..." - v prípade výskytu špeciálnych znakov v názve firmy (&, ´, ", €, ...) hlásil program pri tvorbe tlačiva v časti PROLMY - Spracovanie - výber pracovníkov - prísl.tlačítko tlačiva chybu "chyba analýzy xml...." - program je upravený na akceptáciu týchto špeciálnych znakov.

Prevodné príkazy - pre banku VÚB (0200) sme zapracovali pdf výstup prevodného výkazu v sepa formáte (cez tlačítko "pdf" v hornej časti obrazovky pri spracovaní prevodného príkazu pre VÚB banku)
 
02.02.2016
9.60  

Vydaná nová verzia 9.60 na rok 2016 v ktorej je zapracovaná aktualizácia mzdových veličín platných pre rok 2016, uvoľnené spracovanie výplat v roku 2016, nové tlačivá (napr.vyhlásenie k dani, žiadosť k RZD, potvrdenia o príjme), možnosť počítať RZD za rok 2015.....

Popis aktualizácie, zmien, úprav a nových okienok vo verzii 9.60 nájdete v tomto dokumente: prolmy2016_00.pdf

POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové inštalačné údaje (k verzii 9.60)!
 

21.01.2015
9.51   Oprava tlačiva potvrdenia o príjme za rok 2015 podľa momentálneho vzoru POT39v15
 
14.01.2016
9.51   SP/ZP - nová odvodová výnimka pre dlhodobo nezamestnaných s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese (NRO) - 15.12.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov. Na základe tohto zákona pribudla ďalšia odvodová výnimka pri dodržaní stanovených podmienok pre tých, ktorí majú trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, ktorých zoznam vydáva (a mení) ÚPSVaR. - Kvôli tejto ďalšej výnimke sme do karty pracovníka zapracovali ďalšie parametre. Ak takéhoto zamestnanca zamestnáte, kvôli sledovaniu trvalého pobytu v NRO treba v Karte 1 pri trvalom pobyte vyplniť aj "kód obce", na základe ktorého vie program identifikovať okres TP, a taktiež sme zaviedli povinnosť zápisu dátumu zmeny trvalého pobytu, nakoľko pri zmene TP do okresu, ktoré už nie je NRO sa ruší pre SP odvodová výnimka od dátumu zmeny. Pre ZP v prípade zmeny TP mimo okres NRO sa ruší odvodová výnimka až od ďalšieho mesiaca. Zoznam okresov NRO platný od 15.12.2015 sme pridali do časti PROLMY - vstup/oprava - rôzne parametre. Tento zoznam budeme v prípade zmeny aktualizovať. Pre toho, kto bude mať výnimku kvôli TP v NRO treba v karte na záložke "Odvody a zrážky" vyplniť novú výnimku "dlho.nezam.- okres NRO" a k nemu ešte výnimku dlho.nezam.- výn. SP a/alebo ZP" (tieto dve existovali aj doteraz). V prípade nejasností nám prosím napíšte alebo zavolajte...

Informácie k novej výnimke na SP: http://www.socpoist.sk/aktuality-oddnes-plati-odvodova-ulava-pre-zamestnancov-z-najmenej-rozvinutych-okresov/48411s60934c

V súvislosti s novým typom úľavy nastala zmena aj v RLFO (zamestnanec s novou odvodouvou výnimkou podľa § 4 ods.1 písm. d) bod 1b zákona o SP v znení účinnom od 15.12.2013 sa nahlasuje typom 18 - pozrite poučenie k novému RLFO....

ÚDZS vydal v súvislosti s nahlasovaním pracovníkov s novým typom odvodovej úľavy nový metodický pokyn pod číslom 12/2/2014 (3.vydanie): http://www.udzs-sk.sk/documents/14214/19489/MU+%C4%8D.+12-2-2014-web.pdf/e14c6eb1-50b5-4b48-8d8e-b9fcc6549c9c

 

Spracovanie ELDP - od verzie miezd s dátumom 22.12.2015 je v programe zapracovaná možnosť tvoriť výstupný súbor xml pre zasielanie ELDP hromadne súborom cez EZU od dátumu 4.1.2016. (Po nainštalovaní tejto verzie sa uvoľní tlačítko na vytvorenie súboru až od kalendárneho (systémového) dátumu 4.1.2016).
Aj SP umožní prijímanie ELDP v elektronickej forme až od 4.1.2016. Informácia k možnosti zasielania ELDP súborom na stránke SP tu:
http://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-rozsiruje-elektronicke-sluzby/48411s60954c.

 

22.12.2015
9.51   Zverejnená nová verzia 9.51
v novej verzii je hlavne:
- aktualizovaná základná príručka k PROLMY (Prolmy-Administratíva - Príručky pdf - základná príručka pre WIN PROLMY)
- možnosť vytvoriť zostavu Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku (náhrada+odvody) - funkcia je po nainšalovaní novej verzia prístupná v časti Spracovanie - Priemery, zv.dov., štat. - Rezerva na nevyč.dov (popis funkcie je prístupné v príslušnej časti cez tlačítko "pomoc" resp. v aktualizovanej základnej príručke
- možnosť zadať opravu odvodov ZP a SP k uzatvoreným výplatám - napr.pri spätne priznanom dôchodku, pri dodatočnom zistení invalidity, prípadne pri zistení, že nemala byť počítaná odpočitateľná položka z VZ pre ZP (OP). Popis spôsobu opravy bez nutnosti vrátiť sa do skorších mesiacov nájdete v aktualizovanej príručke na od strany100.

03.11.2015 - oprava:
Vo verzii 9.51 z 3.11.2015 je opravená chyba č. 12 - neznáma premenná (asi v súbore) ZAC_PROGRAM  - chyba sa objavila iba v prípade sieťovej verzie (pri spustení pod takým workom, ktorý má dĺžku 8 písmen a viac). - hlášku o chybe opustite "Zruš" a preinštalujte program - chyba sa mohla vyskytnúť iba vo verzii 9.51 zo dňa 2.11.2015.
 
02.11.2015
9.50   Spracovanie ELDP - časť PROLMY - spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenie - Evid.list. k dôch.od r.2004 - verzia s dátumom 17.09.2015 spracovávala nesprávne ELDP pre pracovníkov s nepravidelným príjmom. Opravené od verzie 15.10.2015
 
15.10.2015
9.50   Spracovanie ELDP - časť PROLMY - spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenie - Evid.list. k dôch.od r.2004 sme rozdelili na dve samostatné voľby a to na "Celé obdobie od r.2004", čo spracuje tak ako doteraz všetky existujúce obdobia pre vyznačených pracovníkov do ELDP, a na novú časť "Len za bežný rok", pomocou ktorého je možné pre vyznačených pracovníkov spracovať ELDP s údajmi spracovanými iba za bežný rok, po obdobie, v ktorom pri spracovaní stojíte (napr. pre dôchodcov, ktorí ukončia prac.pomer tento rok).

Oprava chyby pri mazaní zápisu výsledku RZZP z evidencie v časti PROLMY - vstup/oprava - Ročné zúčtovanie ZP - Evid.ozn.výsl. RZZP od ZP. - ak ste chceli chybne zapísané údaje z tejto evidencie zmazať, padol program na chybe č.13 - alias "MYZPEV-MIN".... (chyba nastala iba ak  ste v predošlých rokoch ešte v tejto firme výsledky do tejto evidencie nezapisovali)
 
17.09.2015
9.50   Oprava chybného výstupného tlačiva s názvom "Prehľad hrubých a čistých miezd" z časti PROLMY - Spracovanie - Mzdový list - program počnúc verziou od 15.7.2015 omylom aj v stĺpci pre čistú mzdu uvádzal hrubú mzdu.
 
03.08.2015
9.50   Úprava spracovania údajov pre tlačivo "čerpanie dovoleniek" v časti PROLMY - Spracovanie - Mzdový list - pracovníci jednotlivo (pre vybraných pracovníkov) - program bral doteraz ako počiatočný stav dovoleniek vždy údaj z výplaty v januári príslušného vybraného obdobia, ak však došlo k zmene nároku na dovolenku v priebehu roka, ktoré bolo zapísané v karte s platnosťou od iného mesiaca, tak kontrolný prepočet (počiatočný stav - čerpanie = zostatok) nesedel.

Preto sme upravili spracovanie tohto výstupu tak, že počiatočný a konečný stav dovolenky berie program vždy z poslednej existujúcej výplaty vo zvolenom roku. Do prehľadu sme pridali aj súčet preplácaných dní dovoleniek, aby bol zostatok u každého pracovníka prepočitateľný z údajov uvedených na zostave.

Vzorec kontrolného prepočtu na vynovenej zostave: počiatočný stav z poslednej existujúcej výplaty v danom roku  (súčet stavu prenesenej dovolenky z minulého roka a nárok v bežnom roku) mínus čerpané dni v existujúcich výplatách, mínus súčet preplácaných dní v danom roku = zostatok dovolenky v poslednej výplate vo zvolenom roku. Ak v niektorom mesiaci nie je žiadny údaj o čerpaní (ani nula), tak v tom mesiaci pracovník nemal spracovanú výplatu!
 
15.07.2015
9.50   Oprava zobrazenia rodného čísla dieťaťa v časti PROLMY - Spracovanie - Rozpis dení - Daňový bonus - program neuvádzal rodné číslo dieťaťa v tejto časti programu (opravené aj zobrazenie, aj tlačové výstupy)
 
29.06.2015
9.50   Do možnosti "brutácie naturálneho príjmu" sme zahrnuli aj položku s názvom "Naturálny príjem-poľnoh.", nakoľko sa aj na "nadlimitné", teda už zdaňované, nepeňažné plnenie poskytnuté formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospdárska výroba (limit na oslobodenie od dane viď § 5 ods.7 písm l) ) vzťahuje možnosť brutácie-navýšenia na sumu vypočítanú podľa prílohy č.6 ZoDP - viď § 5 ods.3 písm.d) ZoDP.

Do programu sme zapracovali pre účely štat.výkaz ISCP -cena práce (TREXIMA) - nový zoznam škôl v šk.roku 2014/15, ktorý nám poskytla f.Trexima.
 
23.06.2015
9.50   va funkcie "Ukončenie výplat-spojenie odvodov" v špecifickom prípade. - Ak pracovník s viacerými kartami prekročil vOpra mesiaci v súčte maximálny vymeriavací základ pre SP (pričom ani na jednej výplate nebol samostatne prekročený maximum), program na "vedľajšej karte" nedopočítal alikvótnu časť odvodu pre IP a SP pre pracovníka. Elektronická podateľňa (EZU) hlásilo chybu pri výpočte odvodov. 

Ak sa takýto prípad stal, po preinštalovaní programu znovu spustite funkciu "Ukončenie výplat - spojenie odvodov/Spojenie ZP, SP, dane", aby sa vypočítali správne odvody na oboch kartách pracovníka.

 
19.06.2015
9.50   Možnosť nastavenia tlačenia "riadkovania" v nenulových výplatách a rekapituláciach
V časti Vstup/oprava - Nenulové - Nenulové výplatné listiny je možné nastaviť, či sa na nenulových výstupných tlačivách výplat bude tlačiť tzv.riadkovanie, alebo nie, a to nastavením A/N v poslednom riadku s názvom "Tlačiť riadkovanie". (Ide o viditeľné rozdelenie jednotlivých riadkov/položiek vo výplatnej listine pri tlači tzv."nenulových" výplatných pások).
Taktiež je možné vypnúť/zapnúť tlačenie riadkovania aj pre nenulové rekapitulácie v časti Vstup/oprava - Nenulové - Nenulové rekapitulácie.

Oprava tlačenia ELDZ v prípade rozpisu vymeriavacích základov na jednotlivé obdobia v rámci kal.roka (ak na príslušné obdobie roka v dôsledku PN, MD, OČR pripadne nulový zárobok, tak program do príslušného riadku uvedie nulový VZ).

 

04.06.2015
9.50   Úprava editovateľného talčiva "Vyhlásenie k dani"

V časti Spracovanie - výber pracovníkov sme upravili vzhľad editovateľného tlačiva "Vyhlásenie k dani" (hlavička tabuľky č.IV je už zobrazená na druhej strane tlačiva - podľa súčasného vzoru tlačiva zverejneného na stránke Finančnej správy / DÚ) - popis k editovateľným tlačivám v spomínanej časti programu nájdete na tejto strane nižšie s dátumom 30.4.2015
 
28.05.2015
9.50   Oprava výpočtu PN do 90 dní poistenia v špecifickom prípade - ak pracovník nastúpil do PP v priebehu mesiaca (nie prvého) a hneď v mesiaci nástupu mu začala práceneschopnosť, tak program určil pre náhradu príjmu nesprávne DVZ a preto vypočítal nesprávnu náhradu príjmu za prvých 10 dní PN. Ak pracovník nastúpil v predošlých mesiacoch alebo práve prvého v danom mesiaci, tak bol a je DVZ vypočítaný pomocou funkcie "prepočet PN do 90 dní" správny.

Ak sa takýto prípad stal, po preinštalovaní programu znovu spustite funkciu "prepočet PN 90 dní" a prípadné rozdiely vysporiadajte s pracovníkom. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Aj keď sa u vás takýto prípad nevyskytol, stiahnite najnovšiu verziu programu a preinštalujte prosím program.
 
19.05.2015
9.50   Nový výstup - prehľad odpracovaných rokov a dní:

Do časti Spracovanie - Odvody, výkazy, potrdenia - Potvrdenie o zápočte dôb  sme pridali ďalší tlačový výstup - prehľad odpracovaných dní a rokov ku koncu mesiaca, resp. v prípade ukončenia PP v zvolenom mesiaci ku dňu ukončenia PP. Platí aj usmernenie nižšie (z 30.4.2015) k spracovaniu zápočtu rokov.
 
11.05.2015
9.50   Nové - Úpravy/vylepšenia programu:

Zápočtový list - výkaz odpracovaných rokov - možnosť tlačiť zápočtový list pre pracovníkov, ktorý ukončili PP v ďalšom mesiaci bez nutnosti uzavrieť práve spracovávaný mesiac (voľba spracovania záp.listu sa vetví na spracovanie údajov v bežnom mesiaci a na spracovanie údajov pre ďalší mesiac - popis tu: Zápočet rokov/návod

V časti Spracovanie - výber pracovníkov je pomocou tlačítok v hornej časti obrazovky možné vyvolať editovateľné tlačivá "Vyhlásenie k dani", "Žiadosť o RZD", "Oznámenie k odpočitateľnej položke ZP", "Čestné prehlásenie k uplatneniu výnimky k DoBPŠ". Tlačivá sú už predvyplnené údajmi z karty pracovníka, avšak údaje je možné meniť, mazať alebo doplniť. Predvyplnené tlačivá je možné tlačiť pre označených pracovníkov alebo pre bežného (na ktorom riadku stojím), respektíve je možné voliť prázdne vyplniteľné tlačivo).
 

30.04.2015
9.50   Uvoľnenie spracovania štat.výkazu ISCP - cena práce pre rok 2015 (TREXIMA) - program hlásil pri spracovaní výkazu ISCP pre TREXIMU za 1.štvrťrok 2015 chybu č.107 (Operator/operand type mismatch). Spracovanie bolo za rok 2015 zablokované kvôli predpokladanej zmene štruktúry výkazu, avšak, keďže sa pokračuje ďalej podľa doterajšej štruktúry aj v roku 2015, spracovanie sme uvoľnili....
 
07.04.2015
9.50   Možnosť zadať zmeny na karte pracovníka na stránkach "Úväzok a mzda" a "Odvody a zrážky" aj s platnosťou vyššou ako nasledujúci mesiac - program doteraz zapisoval zmeny na uvedených stránkach maximálne s platnosťou od nasl.mesiaca. Od tejto verzie je možný zápis aj do výšších mesiacov, avšak v prípade existencie zápisu s ešte neskorším dátumom zapíše program zmenenú hodnotu iba do konca mesiaca predchádzajúceho platnosť nasledovnej už zapísanej zmeny. Na existenciu zapísanej ďalšej zmeny program upozorní a očakáva, že prípadnú zmenu zavediete aj do už zapísanej nasledovnej platnosti....
 
12.03.2015
9.50   Oprava výpočtu RZD v špecifickom prípade - program nezohľadnil pri odovodoch na SP opravy odvodov soc.poistenia zapísané vo výplate pod kódom "I" (v potvrdení o zdaniteľnej mzde táto položka správne znižuje zaplatené soc.poistenie, avšak v tabuľke výpočtu RZD sa táto oprava neprejavila) - Ak ste u nikoho vo výplate nezapisovali opravu SP odvodov s kódom "I" v priebehu roku 2014, tak je výška odpočítateľných odvodov poistného v tabuľke výpočtu RZD v poriadku....
 
27.02.2015
9.50   Kvôli nasledovným závažným zmenám v programe si bezpodmienečne preinštalujte program ešte pred začatím spracovania februárových výplat!
 • Oprava stanovenia rozhodného obdobia pre výpočet DVZ pre pracovníkov, ktorým začal pracovný pomec resp.dohoda presne 1.1.2014 (títo pracovníci majú v prípade začatia PN hocikedy v priebehu roka rozhodné obdobie pre výpočet DVZ vždy iba rok 2014. Pozor, ak by PP začala až 2.1.2014, tak sa rozhodné obdobie počíta až do konca mesiaca pred začatím PN v roku 2015!)
   
 • V "nenulových výplatných páskach" sa už nezobrazujú nuly - pôsobili zmätočne.
   
 • Oprava tvorby RLFO pre EZU - program omylom žiadal zadať pôvodný začiatok a dôvod prerušenia aj  v prípade zadávania ukončenia materskej dovolenky (nakoľko MD nie je prerušením SP, nemusí sa uvádzať jeho začiatok) - táto kontrola je na SP doplnená od 13.1.2015 (zdroj: https://esluzby.socpoist.sk/ezuf/loginchoice.jsp )
   
 • Pri tvorbe mesačného výkazu preddavkov na jednotlivé ZP sme pridali možnosť voľby uvádzania počtu dní v zozname zamestnancov podľa toho, či príslušná ZP požaduje uvádzať dni v zozname "po starom" alebo bez odpočítania dní PN, OČR, MD - pri spracovaní dávky 514 alebo príslušného tlačiva sa program okrem iného opýta aj na to, či uvádzať v zozname dni iba počet dní, počas kt.sa platí poistné (N), alebo uvádzať dni navýšené o dni PN, OCR a MD - dni podľa §11 ods. 7 písm.m) a s) zákona o ZP.  "N" alebo "A" sa zadáva v riadku s názvom:   "v zozname aj dni PN, OCR, MD?" - program si vašu voľbu zapamätá pri každej poisťovni zvlášť (ZP Dôvera už prijíma mes.výkaz iba s dňami navýšenými o prípadné dni PN, OČR a MD)

 

25.02.2015
9.50   Oprava - vrátenie možnosti zmazať nezdaniteľnú čiastku priamo vo výplate

Nové - pridanie položky "odpoč.pol.zo ZP" do "utajených" výplatných pások
 
09.02.2015
9.50   Oprava - oprava chyby č.9 data type mismatch (následne chyba č.13: alias MY03MZ...) - chyba sa vyskytla sporadicky pri pokuse zápisu náhradnej doby priamo vo výplate. Pripomíname, že pred spracovaním výplat treba mať vyplnené zmeny na karte (zadať prípadné ukončenie PP, resp. zvýšenie platu...) a treba mať zapísané PN, PU, LEK, LCR... v "evidencii dôb a dávok", aby program vložil tieto doby do výplaty správne.

Pri režime "zobrazení položiek výplat na 4 des.miesta" (tento režim sa spravidla nepoužíva) - program kvôli zlému zaokrúhleniu uvádzal mínusovú položku do MV ZP do kolonky "ost.príjem". Ak kvôli mínusovej položke neprejde výkaz na ZP, stiahnite si novšiu verziu programu, spustite "prepočet výplat" a znovu vytvorte mes.výkaz pre ZP.
06.02.2015
9.50   Nové! - Do programu sme pridali už aj tlačivo mesačného hlásenia (vzor 2015) pre ZP UNION, ktoré zverejnilo ZPna svojej stránke 29.1.2015.
 
30.01.2015
9.50   Nové! - zverejnená aktualizácia PROLMY s výpočtom miezd v roku 2015:
- návod a popis tejto aktualizácie tu:
prolmy2015_01.pdf

Aktualizácia obsahuje hlavne:
- uvoľnenie spracovania výplat v r.2015
- výpočet odpočítateľnej položky z VZ pre ZP vo výplate
- výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2014
- nové dostupné tlačivá
 

28.01.2015
  9.50

Vydaná nová verzia 9.50 na rok 2015 v ktorej je
 zapracovaná aktualizácia mzdových veličín platných pre rok 2015

Popis prvej aktualizácie miezd, popis úprav a nových funkcií vo verzii 9.50 v tomto dokumente: prolmy2015_00.pdf

Na tejto verzii ešte nie je možné spracovávať výplaty za rok 2015 a ani ročné zúčtovanie dane za rok 2014! Verziu s možnosťou spracovávať výplaty vydáme do konca januára 2015. Nové tlačivá a štruktúry xml dopracovávame do programu priebežne.

POZOR! Na inštaláciu programu použijete aktuálne registračné údaje k verzii 9.50!

 

15.01.2015

9.42   Oprava tlačiva:

- V tlačive "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch-2014" - program uvádzal namiesto rodného čísla detí, na ktoré sa vyplácal daňový bonus, dátum narodenia (tlačivo sa nachádza v časti PROLMY - Spracovanie - Odvody, výkazy, potvrdenia - potvrdenie o mzde)

 

17.12.2014
9.42   NOVÉ:

- Spracovanie - Hrom.oznámenie na ZP - zapracované novšie tlačivo pre ZP Dôveru (tlačivo s názvom: "Dôvera ZP - hr.ozn.o zmene ´14" - formát A4 na stojato s IBAN firmy)

- Prevodné príkazy - Telebanking - zapracovaná tvorba výstupného súboru vo formáte ABO pre FIO banku (kód banky 8330).

- V časti Vstup/oprava - Evidencia  dôb a dávok - pomocou nového filtra (F1 - "Aktuálne v mesiaci") je možnosť naraz označiť všetky záznamy, ktoré súvisia s mesiacom, v ktorom práve stojíte.

 

12.12.2014
9.42   Oprava programu:

- ELDP - ak boli na spracovanie ELDZ vybraní naraz takí pracovníci, medzi ktorými boli pracovníci s nepravidelným príjmom (SP) a pracovníci, ktorí boli niektoré celé roky na rodičovskej dovolenke, sa riadok s celoročnou RD v ELDZ neobjavil (platí pre pracovníkov narodených pred 1.1.1985). Ak pracovník s rodičovskou dovolenkou bol označený pred spracovaním iba sám, tak sa ELDP tlačil v poriadku (aj s riadkom RD).

- oprava nesprávneho fungovania tlačítka "Podľa dodaných" v časti PROLMY - Vstup/oprava - rôzne parametre - minimálne mzdy. Funkcia pracovala správne iba v januári príslušného roka.

 

7.11.2014
9.42   Úpravy programu:

- výstupné tlačivá sú prispôsobené aj na tlač cudzích znakov v mene a adrese pracovníkov (napr. ć,Ć, Ł, Ş ş Đ, đ)

- do zoznamu pracovníkov v časti Vstup/oprava - pracovníci - karta a v časti Spracovanie - Výber pracovníkov sme pridali do filtra vyvolávaného pomocou F1 možnosť označiť vo zvolenom zobrazení výskyt "rovnakých rodných čísiel". (Doteraz to bolo možné iba v časti vstup/oprava - výplaty.)

 

30.10.2014
9.42   Úpravy programu:

- pri zmene mesiaca späť bez návratu uzávieky - aj pri tomto režime už program ukáže tie údaje na stránkach "úväzok a mzda" a "odvody+zrážky", ktoré boli platné v tom mesiaci, do ktorého sa užívateľ vrátil

- pri uzavretí mesiaca program automaticky skopíruje dátum "dňa určeného na výplatu príjmov" do ďalšieho mesiaca (ak je v uzatváranom mesiaci zapísaný). Pre lepšiu kontrolu totho dátumu v mes.výkaze pre ZP sme tento dátum vytiahli do tabuľky pre spracovanie súboru pre elektr.zasielanie mes.výkazu pre ZP (pri spracovaní xml súboru pre SP sa už tento dátum informatívne zobrazuje od začiatku existencie tohto poľa vo formulári)

- Evidencia výsledku RZZP - ak sa výsledok RZZP síce zapíše, ale sa kvôli nízkej hodnote znuluje a tento nulový výsledok sa pošle do výplaty, tak program už k tejto "zasielanej" nule priradí príznak "A" do stĺpčeka "typ opravy odvodu ZP"

- kontrola výplat je doplnená o kontrolu existencie rozpisu dní náhrad ku konkrétnemu riadku evidovanej doby. Pri dodržaní zásady, že najprv zapisujeme evidované doby (PN, PU, OCR, MD, PN2, LEK, LCR, LID) a potom až spracovávame výplaty by malo byť všetko pri kontrole v poriadku. Ak program pri kontrole vyhlási problém s evidovanými dobami, tak program nevie, k akým dátumom patria dni takýchto náhrad resp. dôb vo výplate. (zmažte výplatu a spustite jej spracovanie nanovo).


 

17.10.2014
9.42   Oprava ELDZ - program pri tvorbe evidenčného listu pre pracovníkov s nepravidelným príjmom zobrazoval nesprávne sumy (pravdepodobne iba od júlovej verzie)
 
19.9.2014
9.42   Oprava ELDZ - program pri vyplatení príjmu po skončení PP/počas prerušenia poistenia s rozpisom na posl.dobu poistenia nezapísal tento dodatočný príjem  do evidenčného listu DP.

Oprava - V karta pracovníka pri zápise údajov do karty na strane "Úväzok a mzda" program hlásil vo verzii 9.42 "chybu č.12 - neznáma premenná "status"".
 
18.9.2014
  9.42
 
Vydaná nová verzia programu pod číslom 9.42

POZOR! Na inštaláciu novej verzie  potrebujete nové registračné údaje!!
 
17.9.2014

 

8.41/9.41   Oprava spracovania výkazu poistného ("zelený výkaz") - v prípade rozpisovania príjmu vyplateného po skončení pracovného pomeru resp. počas prerušenia sociálneho poistenia program síce správne vypočítal odvod na NP vo výplate, ale neuviedol tento vypočítaný odvod na nemocenské poistenie do výkazu.
Po preinštalovaní programu znovu spracujte xml súbor s výkazom pre SP

Oprava chyby č.12 - neznáma premenná "prerud_od", ktorá sa mohla objaviť pri spracovaní alebo prepočte výplat. Pri výskyte uvedenej hlášky preinštalujte program.

9.9.2014
8.41/9.41   Kvôli špecifickému spracovaniu ELDP v prípade ukončenia PP z titulu úmrtia zamestnanca sme zapracovali do karty pracovníka na stránke "Karta1" okienko pre zadanie príznaku "X" pri dôvode ukončenia PP z titulu úmrtia:(v prípade úmrtia na základe pokynov SP sa (iba) na ELDP uvedie doba poistenia do dňa predchádzajúceho deň smrti a vylúči sa aj pomerná časť VZ pripadajúca na ten deň)
 
15.8.2014
8.41/9.41   Štatistika - modul 5 - oprava spracovania údajov v prípade pracovníčky na rodičovskej dovolenke. Program ju z ev.stavu nevylúčil.
Oprava nesprávneho výpočtu priemeru na začiatku nového štrvrťroku v špecifickom prípade. (Ak medzi naraz spracovanými kartami je taká, kde beží prerušenie a zároveň program prvotne rozpočítava stály príjem uvedený na karte, tak pre karty nasledujúce po takomto "rozpočítaní" program vypočíta priemer iba s ohľadom na staršie ročné položky - teda vypočítaný priemer bude nula alebo veľmi nízky.)
 
12.8.2014
8.41/9.41   Oprava - pri dohodách s nepravidelným príjmom počítal program pre dôchodcov omylom aj invalidné poistenie napriek nezadanému  invalidnému poisteniu v karte (v mesiaci ukončenia dohody). Mes.výkaz SP s takouto chybou po kontrole správnosti voči registru odmietol. Chyba nastala v júlových verziách. Opravu vykonáte preinštalovaním programu aktuálnou verziou a následným prepočtom výplat, resp. spustenie E-oprav a následného zápisu zmeny vo výplate na stránke "výplata-odvody". Za chybu sa ospravedlňujeme.

Úprava - pri kopírovaní karty pracovníka sa nezopakuje zápis o poberanom dôchodku z pôvodnej karty.

Pri skoku do vyššieho mesiaca cez viac mesiacov naraz program vypíše oznam, ak v niektorých z "preskakovaných" mesiacov nie je spracovaná žiadna výplata.
 
16.7.2014
8.41/9.41   Dohody - karta: Zneprístupnenie zadania nepravidelného príjmu pre DoPČ a DoBPŠ uzavretých od 1.7.2014 sme zmenili na upozornenie.
 
4.7.2014
8.41/9.41   Oprava - odstránenie chyby č.12 - premenná "mes" pri prípadnom pokuse o spracovanie "potvrdenia na PN"
 
3.7.2014
8.41/9.41   Na základe zmeny Zákonníka práce platnej od 1.7.2014   (zverejnené zákonom č.183/2014 Z.Z) je možné uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci študentov a Dohodu o vykonaní práce z hľadiska SP iba s pravideľným príjmom (nepravideľný príjem pripúšťa novela iba pri Dohode o vykonaní práce), a všetky typy dohôd môžu byť uzavreté maximálne na 12 mesiacov s tým, že dohody, ktoré sú uzavreté skôr, musia zo zákona skončiť najneskôr 30.6.2015.
Z uvedeného dôvodu je v programe zneprístupnené zadávanie nepravidelného príjmu na DoBPŠ a DoPČ, ktoré sú uzavreté od 1.7.2014. (zmena je v programe od 1.7.2014).

Upozorňujeme, že nakoľko sa suma životného minima k 1.7.2014 nezmenila, všetky veličiny súvisiace so životným minimom ostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. T.j. aj po 1.7.2014 ostáva výška bonusu 21,41 Eur na jedno dieťa.

1.7.2014
8.41   Oprava - vo verzii 8.41 zo dňa 30.6.2014 nie je možné spracovať výkazy pre sociálnu poisťovňu (program nereajuje na výzvu spracovať výkaz pre SP - nespýta sa ani na obdobie) . Chyba odstránená vo verzii z 1.7.2014.
 
1.7.2014
8.41/9.41   Oprava posúdenia "rovnakosti" pri spájaní odvodov pre účely ZP  - pri spájaní výplat s rovnakým rodným číslom program považuje za rovnaké rodné číslo aj pracovníkov, ktorý nemajú r.č., majú náhradné r.č. pre SP ale nemajú vyplnené "bezvýznamné identifikačné číslo pre účely ZP". Takýchto pracovníkov program považoval za "rovnakých" bez ohľadu na to, či platil alebo neplatil odvod na ZP. Po oprave program pracovníkov, ktorí nie sú zúčastnení na ZP pri tomto úkone neposudzuje.
 
16.4.2014
8.41/9.41   Oprava výpočtu odvodu na SP pre dohodára s nepravideľným príjmom v posl.mesiaci trvania dohody. Ak mal takýto dohodár zapísané PN, PU, MD, OCR, ROD, ABS, VOL..., ktoré trvalo počas celého mesiaca, tak program nevyrátal pre takýto mesiac úrazové poistenie (ost.odvody sú kvôli alikvotizácii maximálneho VZ nulové)
 
2.4.2014
8.41/9.41   Kontrola výplat  - oprava chybnej hlášky pri funkcii "kontrola výplat" v prípade , že program našiel dve karty rovnakého rodného čísla bez zadania, ktorá z nich je hlavná karta. Program v tomto prípade nahlásil neprávne meno.

Pre uľahčenie hladania výskytu riadkov s rovnakým rodným číslom sme pridali do časti Vstup/oprava - výplaty funkciu na označenie výplat robených na karty s rovnakým rodným číslom. Funkcia je prístupná v zozname po stlačení "F1" - a voľbe "rovnaké r.č.". Pred použitím funkcie zrušte označenie, aby ostali označené iba karty s viacnásobným výskytom jedného r.č. (následne ich môžete zoradiť podľa stĺpca r.č.). Označenie sa zachová aj po vstupe do časti Pracovníci - karta.

Oprava - pri zadávaní karty pre študenta na odbornej praxi pod statusom "I-iný(civil.sl., študent na praxi)" program odstránil kontrolu na nutnosť zadania st.poistenia, nakoľko ak sa jedná o študenta na obd.praxi, tento sa pre účely SP nepokladá za zamestnanca, a preto nepodlieha sociálnemu poisteniu (§4 (1) c) zákona o SP).
 
1.4.2014
8.41/9.41   Mesačný výkaz SP + Výkaz odvodov SP - Zmena spôsobu vykazovania "obdobia starostlivosti o dieťa" do okienok "kal.dni vylúčených dôb" pre zamestnancov (zavedenie nového kódu "SOD" do evidencie dôb - Od 1.1.2014 v tlačivách mesačný výkaz a výkaz odvodov pre SP existuje nové okno s názvom "kal.dni vylúčených dôb". Podľa momentálne platného poučenia na vyplnenie uvedených výkazov platí, že do "kal.dní vylúč.období" sa uvádza u jedného z rodičov (spravidla u matky) obdobie, po ktoré sa rodič staral o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa (do 18r.). Začiatok takéhoto obdobia je dátum narodenia dieťaťa resp. dátum jeho zverenia do starostlivosti, a obdobie starostivosti končí dňom pred dovŕšením 6. roku veku (príp.18) dieťaťa, o ktoré sa rodič aktuálne stará. Pokiaľ v mesiaci starostlivosť trvá, tak sa "zakrížkuje" okienko "trvá". Toto obdobie sa vypĺňa bez ohľadu na to, či je rodič starajúci sa o takéto dieťa (deti) na materskej dovolenke (MD), na rodičovskej dovolenke (ROD), alebo pracuje.
Tieto doby starostlivosti o dieťa treba od 1.1.2014 v programe zadať pre každý pracovný vzťah (ku každej karte) rodiča do evidencie dôb a dávok pod novým kódom "SOD - starostlivosť o dieťa". Ako začiatok doby zadáte dátum narodenia (alebo osvojenia, zverenia do starostlivosti) dieťaťa do 6 rokov (18 r) o ktoré sa aktuálne zamestnanec stará. Vo výkaze sa toto obdobie má vypĺňať iba pre rodiča narodeného pred 1.1.1985!

!Nakoľko sa v xml súboroch, ktoré vytváral program za rok 2014 tieto údaje vôbec neuvádzali, treba zapísať pod kódom SOD všetky doby u rodiča a potom vytvoriť znovu za január prípadne február 2014 výkazy s príznakom "opravný" a podať ich na SP!
Oprava textu dňa 19.3.2014: Opravné výkazy iba z tohto titulu spätne podávať netreba! 

Bližšie pokyny k vyplneniu týchto okienok nájdete na stránke SP, resp. v poučení na vyplnenie mes.výkazu poistného a príspevkov - príloha.

Ohľadne vykazovania údajov v týchto oknách sme poslali dopyt na SP, na ktoré sme zatiaľ nedostali odpoveď.
 

17.3.2014
8.41/9.41   Oprava výpočtu sociálnych odvodov pre DoBPŠ s výnimkou pri nepravidelnom príjme - Ak v roku 2014 také DoBPŠ s nepravidelným príjmom, ktoré začalo ešte v minulom roku, tak program porovnával celý čas (aj rok 2013) s limitom platným pre rok 2014 (v každom mesiaci - aj v mesiacoch roka 2013 porovnával rozpočítaný príjem s limitom platným v roku 2014  t.j. do 18 rokov veku 68 Eur a nad 18 rokov 159 Eur). Ak ste už v roku 2014 takéto prípady mali, tak treba znovu prepočítať výplaty, aby sa prepočítali voči správnemu limitu aj časti patriace do roku 2013. 
 
10.3.2014
8.41/9.41   Oprava výpočtu RZD - v prípade, že pracovník má na karte 2 zapísané poberanie star., predčas, výsluh. dôchodku k 1.1. 2013, tak program v tabuľke výpočtu reagoval nesprávne, a nedosadil "A" do okna pre výpočet nezd.čiastky daňovníka.

Oprava spracovania ročného hlásenia - na základe dopytu na DR SR do časti IV. (zoznam pracovníkov, ktorým sa ročné zúčtovanie nepočítalo) nemajú vchádzať pracovníci, ktorí v roku 2013 nemali žiadny zdaniteľný príjem.
 

6.3.2014
8.41/9.41   Do časti Spracovanie - Odvody - Potvrdenie o roč.zúčt.dane - sme zapracovali nový vzor pdf tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 (3) % dane" - prístupný cez tlačítko "Vyhlásenie 2%".. 
 
3.3.2014
8.41/9.41   Prevodné príkazy - zapracované nové vzory tlačív prevodných príkazov s IBANOM (SEPA). 
 
26.2.2014
8.41/9.41   Oprava vytvorenia xml súboru pre ročné hlásenie k dani zo ZČ za rok 2013 - program v prípade zahraničných pracovníkov hlásil pri pokuse vytvoriť xml súbor chybu: "Chyba č.12 - neznáma premenná "pov_odaje". 
 
24.2.2014
8.41/9.41   Oprava výpočtu ročného zúčtovania - program prvotne zle uviedol nárok na daňový vyplatený daňový bonus na deti, ak mal pracovník v predminulých rokoch už "odloženú" starú kartu.

Rekapitulácia po strediskách - pridali sme export do súboru xls (Excel) s názvom "Strediská v stĺpcoch - nenulové položky", kde vloží program výsledok stredisiek do jednej tabuľky.
 
20.2.2014
8.40/9.40   Oprava spracovania potvrdenia o zdaniteľnom príjme v časti "Priznaný a vyplatený daňový bonus..", kde bolo na tlačive upozornenie na chybu ("POZOR CHYBA! - skutočne vyplatené...") v prípade, ak v dôsledku nízkeho príjmu (napr.v dôsledku PN) nebol priznaný DB v niektorom mesiaci. Po oprave program rozpisuje vyplatený bonus správne a žiadne upozrnenie už na tlačive nevypíše.
 
14.2.2014
8.40/9.40   Oprava tvorby "výkazu odvodov" pre SP - pri dohodároch s nepravidelným príjmom program v poslednom mesiaci trvania dohody dá do výkazu poistného už aj rozpis celkovo nulového príjmu na jednotlivé mesiace trvania dohody (ak počas trvania dohody pracovník nemal žiadny príjem, tak aj tento "nulový" príjem treba podľa pokynov SP rozpísať na jednotl.mesiace trvania dohody vo výkaze)
 
11.2.2014
8.40/9.40   NOVÉ:Telebanking - pridanie "SEPA2 (7300)" formátu - súboru pre telebanking s IBANOM podľa požiadaviek ING banky.  
- pridaný všeobecný výstupný formát SEPA (pre každú banku jednotný)

Oprava tvorby IBAN kódov pomocou tlačítka "vytvor Q" v prevodných príkazoch z PROLMY

7.2.2014
8.40/9.40   NOVÉ:
ZP- do programu sme zapracovali novú štruktúru súboru pre dávku 601 (s IBANom)  a nové tlačivá "oznámenia o zmene platiteľa štát" pre VŠZP a UNION ZP.

SP -Mesačný výkaz a Výkaz poistného - upravili sme uvádzanie tel.čísla a mailového kontaktu v oddieli 1 (zamestnávateľ) tak, že tam program ťahá tel.č. a mail prvotne  z kontaktov pre firmu. Ak tie vyplnené nie sú, tak použije údaj tel.čísla a mailového kontaktu z časti "zodpovedná osoba" a keď ani to nie je vyplnené, tak uvedie spomínané spojenia z časti pre mzdové oddelenie. Úpravu sme vykonali na žiadosť klientov, aby sa odstránila duplicita uvádzania rovnakého t.č. a mailu v oddieloch 1 a 4. (uvedené údaje sa vypĺňajú v časti "Názov firmy")
 
6.2.2014
8.40/9.40   Úprava a pridanie všeobecného SEPA formátu - súboru pre telebanking s IBANOM.  
- pridaný všeobecný výstupný formát SEPA (pre každú banku jednotný)
5.2.2014
8.40/9.40   Oprava chyby v tlači rekapitulácie  
Popis chyby: Pri tlači rekapitulácie za celú firmu sa nezobrazovala suma v riadku "vyučtovanie v hotovosti" (program tlačil nulu).
3.2.2014
8.40/9.40   Do programu je už zapracované:
- možnosť tlačiť ročné hlásenie k dani za rok 2013 do originálneho PDF tlačiva
- možnosť tvoriť xml súbor pre ročné hlásenie k dani za rok 2013 (ešte nie je otestované-DRSR ho ešte neprijíma)
OPRAVA - potvrdenie o vylatených zdaň.príjmoch - na verzii z 30.1.2014 uvádzal program chybu pri súčte vyplateného bonusu pre pracovníkov, ktorí ukončili PP v priebehu roka.

 
31.01.2014
8.40/9.40   Oprava chyby vo "výkaze poistného" v špecifickom prípade.
Popis chyby: Ak sa medzi pracovníkmi, ktorí sú uvedení vo "výkaze poistného" nachádza aj pracovníčka na rodičovskej dovolenke, ktorá má počas ROD vyplatený príjem, program zle spracuje výkaz a xml súbor pre EZU. Výplata je vypočítaná dobre, iba výkaz sa spracuje zle.
Riešenie: preinštalovať program s novšou verziou a znovu vytvoriť výkaz.
30.01.2014
8.40/9.40   Oprava chyby č.1732 vo funkcii "kontrola výplat"
Popis chyby: pri spracovaní výplat v roku 2014 na verzii z 28.1.2014 sa mohla v špecifických prípadoch pri spustení funkcie "kontrola výplat" vyskytnúť chyba číslo: 1732 (Data type is invalid for this property)
Riešenie: preinštalovať program s novšou verziou a znovu spustiť kontrolu výplat.
29.01.2014
8.40/9.40   Nové! - zverejnená aktualizácia PROLMY pre januárové mzdy:
- návod a popis tejto aktualizácie tu:
prolmy2014_01.pdf

Aktualizácia obsahuje hlavne:
 - SP  tvorba xml súboru pre mesačný výkaz a výkaz poistného v novej štruktúre platnej pre rok 2014 (najprv doplňte údaje podľa návodu popísanom v dokumente, potom znovu vytvorte súbor a pošlite na EZU)
- uvoľnenie spracovania výplat v r.2014
- ročné zúčtovanie dane za rok 2013
- nové dostupné tlačivá
 

28.01.2014
8.40/9.40   Úprava - Pre pracovníkov, ktorí majú u zamestnávateľa majetkovú účasť vyššiu ako 50% sme dopracovali možnosť nahlásiť na RLFO zmenu udaním zmeny, kde sa vyberie zmena z dôvodu "16-zmena majetkovej účasti", de v tlačenej forme pri tejto zmene vyplní program oddiel 4. (bližšie viď popis v dokumente PROLMY2014_00.pdf - nájdete ho nižšie v ozname z 3.1.2014)


 

08.01.2014
  8.40
9.40

 
Vydaná nová verzia 8.40/9.40 na rok 2014 v ktorej je
 zapracovaná aktualizácia mzdových veličín platných pre rok 2014

Na tejto verzii ešte nie je možné spracovávať výplaty za rok 2014 a ani ročné zúčtovanie dane za rok 2013. Verziu s možnosťou spracovávať výplaty vydáme do konca januára 2014. Nové tlačivá a štruktúry xml dopracovávame do programu priebežne.

Popis prvej aktualizácie miezd TU .......(dokument PROLMY2014_00)

POZOR! Na inštaláciu programu použijete aktuálne registračné údaje k verzii 8.40 resp. 9.40!

 

03.01.2014

 

8.32/9.32   Nové - do porogramu počnúc verziou miezd z 19.12.2013 sme zapracovali tvorbu xml súboru pre RLFO v novej štruktúre (RLZEC verzia 2014). Program vytvorí xml výstup v novom formáte až od systémového dátumu 30.12.2013. Dovtedy vytvára súbor v starej štruktúre. Podľa informácie na stránke SP bude SP od 30.12.2013 prijímať RLFO iba v novej štruktúre (vo verzii 2014), zároveň však umožní aj manuálny vstup.
Citácia zo stránky SP:
"Odo dňa 30.12.2013 bude možné zasielať RLFO už len v tejto (novej) verzii XSD schémy. Dostupný bude aj manuálny vstup, prostredníctvom ktorého sa dá vyplniť RLFO elektronicky (bez nutnosti zasielať XML súbor)."
19.12.2013
8.32/9.32   Oprava chyby - pri voľbe PROLMY - Spracovanie - Mzdový list - F1 - exporty do súborov - voľba "Mzdový list - nenulové položky" program hlásil chybu číslo 11 a nevytvoril export.
 
19.12.2013
8.32/9.32   Oprava chyby - oprava "chyby číslo: 107" pri voľbe PROLMY - Spracovanie - Odvody - Odvody firmy celkom
 
09.12.2013
8.32/9.32   NOVÉ - Do verzie programu bol dopracovaný výpočet odvodov pre "dlhodobo nezamestnaných" s odvodovou úľavou.
- Pre takýchto pracovníkov platí, že na karte im nastavujeme všetko tak, ako riadnemu pracovníkovi v pracovnom pomere a skutočnosť, že vyhovuje odvodovému zvýhodneniu v SP a/alebo ZP, zadávame až potvrdením výnimky pre SP/ZP v karte na stránke "odvody+zrážky".
- Ako limit príjmu je posudzovaný VZ pre ZP resp. pre SP.
- Pre pracovníkov s odvodovým zvýhodnením pre SP platí, že hoci nie sú nemocensky poistení, patrí im náhrada príjmu pri DPN za prvých 10 dní práceneschopnosti. Denný vym.základ pre výpočet náhrady sa určuje z mesačného pracovnoprávneho priemeru platného k prvému dňu PN, ktoré sa vydelí na účely zistenia DVZ konštantou: 30,4167.
- Program sleduje limit, a ak sa limit príjmu prekročí, zamestnanec sa bude považovať od prvého dňa mesiaca za "obyčajného zamestnanca".
 
06.12.2013
8.32/9.32   Odstránenie chyby č.12 pri spracovaní výplaty pre DoBPŠ s nepravidelným príjmom v posl. mesiaci trvania dohody - pre DoBPŠ s nepravidelným príjmom pri pokuse pripraviť výplatu v poslednom mesiaci trvania dohody program hlásil chybu č. 12 (popis chyby: neznáma premenná (asi v súbore): SX
 
08.11.2013
8.32/9.32 " Pridanie kódu 1W Z/K pre nahlasovanie pracovníkov s odvodovým zvýhodnením (dlhodobo nezamestnaní) do hromadného oznámenia do ZP. 
- V súlade s metodickým usmernením ÚDZS č. MÚ 3/6/2006 zverejneného 5.11.2013 na stránke www.udzs-sk.sk sme do programu dopracovali pri hromadných oznámeniach do ZP dôvod s typom 1W (zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných vyhovujúcich odvodovému zvýhodneniu) do "zmeny platiteľa štát". Princíp: ak je na karte pracovníka uvedené, že má "A" v okne "Výnimka pre ZP dlho.nezam.", tak program v časti Spracovanie - Odvody - Hromadné oznámenie do ZP pre takéhoto pracovníka pripraví pomocou časti "Nové zo všetkých (označených) pracovníkov PP" nahlášku tak, že vytvorí zápis s kódom 2Z (dátum podľa začiatku PP v karte) a súčasne aj ďalší riadok (údaj) o zmene platiteľa štát z titulu 1W (dátum podľa začiatku PP v karte). Na tlačenú formu nahlášky sa dostanú 2 riadky (raz kód 2Z a raz kód 1WZ) v súbore sa tvoria tiež oba kódy. Ak program kvôli časovému sklzu nahlasovania neponúkne automaticky "A" k nahláške a "A" k začiatku platiteľa štát, tak treba pre nahlásenie zamestnanca s odvodovým zvýhodnením pamätať na to, že začiatok PP a zmena platiteľa štát podľa 1W musia ísť súčasne s udaním dátumu nástupu pracovníka s odvodovým zvýhodnením! Štruktúra súboru - dávky 601a ani tlačivo sa z tohto titulu nemenia!

Oprava funkcie Telebanking z prevodných príkazov spracovaných v časti PROLMY - pri ručnom prepise prípony vytvoreného súboru pre telebanking program neakceptoval novozadanú príponu súboru.

 

06.11.2013
8.32/9.32   Upozornenie na chybnú hlášku pri spustení funkcie "kontrola výplat" - ak máte nainštalovanú verziu z 23.10.2013, tak si prosím preinštalujte program aktuálnou verziou, nakoľko program po úpravách vo verzii 23.10.2013 hlási chybne nutnosť doplatku k min.mzde  a taktiež nesprávne nahlasuje výskyt viacerých výplat na jedno rodné číslo (k odstráneniu chybných hlášok je nutné preinštalovať program!)

 
31.10.2013
8.32/9.32   NOVÁ ŠTRUKTÚRA xml súboru pre RLFO (pracovník - typ 14) 
- V súvislosti so schválenou a ešte nezverejnenou novelou zákona o SP a ZP sme na základe pokynov SP zapracovali do programu novú štruktúru xml súboru RLFO pre prihlásenie zamestnancov s odvodovým zvýhodnením typ 14 (dlhodobo nezamestnaní). Bližšie pokyny v dokumente tu:
dlhodobo_nezamestnani.pdf

Doplňujúce info: novela zákona vyšla v Zbierke zákonom pod č. 338/2013 a bola zverejnená 1.11.2013, čo znamená, že nadobudla účinnosť 1.11.2013
31.10.2013
8.32/9.32    
- Do časti Spracovanie - Mzdový list sme pridali nové prehľady o návšteve lekára v členení na dni, resp. dni a hodiny (prehľad čerpaných dní návštevy lekára pod kódmi LEK resp. LCR) - prehľad má názov "Návšteva lekára dni resp. dni/hodiny".

 
23.10.2013
8.32/9.32   OPRAVA 
- Oprava chyby č.12 (Neznáma premenná POL_S38) v časti Spracovanie - Priemery, zv.dovol., štatistika - "Prehľad návštev zdrav. " - program hlásil chybu a následne uviedol neprávne zostatky platených dní návštevy lekára.

 
16.10.2013
8.32/9.32   NOVÉ 
- Do časti Spracovanie - Výplatné listiny sme zapracovali nové tlačivo "Potvrdenie o mzde/odmene za zárobkovú činnosť (pre úrad práce). Tlačivo je tlačené dvojmo na formát A4 naležato (na každom liste je k dispozícii orig.+ 1 kópia pre vlastnú potrebu vo veľkosti A5). Pre uľahčenie výberu pracovníkov pre tlač dokumentu sme do časti Spracovanie - Výplatné listiny pridali stĺpec s názvom "status" pracovníka (P,U - prac.pomer, 1,2,3,4 - dohody), aby sa umožnil hromadný výber podľa tohto filtra.

- V karte dohodárov na záložke "Doch.dohod. pre ZP" sme pre uľahčenie zaškrtávania dní pridali tlačítko "CELÝ", pomocou ktorého je možné zaškrtnúť všetky dni v mesiaci (podľa trvania dohody) a následne zrušiť neodpracované/nenahlásené dni pre ZP).
Pomocné tlačítko "CELÝ" je k dispozícii aj v časti Pracovníci - Hromadné zmeny - Dochádzka dohodárov.
 
9.10.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Oprava dopĺňania výplat - - ak sa v mesiaci začínala PN do 90 započítateľných dní a zároveň v období PN bol sviatok, ktorý sa preplácal náhradou, pracovník mal uvedené ako odpracované dni o deň navyše


NOVÉ 
- Kontrola výplat bola doplnená o konkretizáciu mien pri nahlásení potreby konvertovania výplat

- Program je doplnený o generovanie prihlášok a/alebo odhlášok do ZP pre označených dohodárov podľa zadanej dochádzky v ich karte. - Presahy z minulého mesiaca a do budúceho mesiaca sa neberú do úvahy (ak dohodár pracoval 1., tak sa mu 1. objaví ako prihláška, a ak pracoval v posledný deň v mesiaci, tak sa mu pripraví odhláška na ten deň).
 
- Oprava ZP je doplnená o nulovanie ZP pre dohodárov, - ktorí sa stali spätne invalidní a preto neplatia odvody do ZP.

 

18.09.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Oprava zasielania výplatných pások mailom (tvorba pdf súborov a ich zasielanie na mailové adresy zamestnancov) - program sa v prípade zasielania - výroby "nenulových" typov pások zacyklil (t.j. pri vytváraní pdf výstupov sa zasekol) - chyba bola až vo verzii po 13.8.2013

- Program netlačil výplatnú pásku, ak bola výplata nulová bez jediného záznamu.

Pridaná kontrolná funkcia: Do časti "Výplaty - kontrola výplat" sme pridali kontrolu na výskyt "neskonvertovaných" výplat - je to kontrola pre prípad, ak sú napr. výsledky ročného zúčtovania "poslané" do výplaty pracovníkovi, ktorý v mesiaci už nepracuje (preto nemá spracovanú výplatu) a zabudli ste spustiť funkciu "skonvertovanie záloh". Program vás na takéto "nezviditeľnené zápisy" údajov upozorní.

 

11.09.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Mesačné hlásenie na ZP v prípade spojenia odvodov z viacerých kariet rovnakého pracovníka - program omylom vytvoril namiesto jedného riadku aj ďalší riadok z ďalších karát tohto pracovníka.
Poznámka: Po preinštalovaní programu stačí znovu spustiť spracovanie mesačného hlásenia, vytvorí sa už hlásenie so správnym počtom riadkov.)
 
05.09.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Nesprávne zobrazenie strediska pri tlači nenulových výplatných listín -  program dával pre všetkých pracovníkov na týchto tlačových výstupoch rovnaké stredisko.
 
04.09.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Nesprávne zobrazenie zostatku dovolenky pri tlači nenulových výplatných listín a rekapitulácií po pracovníkoch - program dával pre všetkých pracovníkov na týchto tlačových výstupoch rovnaký zostatok dovolenky (chyba nastala v dôsledku opravy tlače zo dňa 13.8.2013)
 
02.09.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Odvody - pracovníci podľa poisťovní - zdravotné poistenie - oprava nesprávneho zobrazenia v prípade spracovania údajov z viacerých mesiacov
 
27.08.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Mzdový list - pri zobrazovaní zdravotných poisťovní v mzdovom liste je uvádzanie skratky ZP rozšírené na 8 znakov.

- Opakovanie karty pracovníka pomocou "R-kopy" - kvôli zaisteniu zápisu všetkých údajov na "Karte 2" sme zablokovali možnosť opustiť stránku bez zápisu (zablokovaný kláves ESC) - na zápis údajov uvedených na stránke treba vždy použiť v prípade kopírovania údajov z inej karty kláves "OK".
 
23.08.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Spracovanie - Rekapitulácia - Súčet po strediskách - pri tlači dokumentu resp. náhľadu "nenulovej" tlače program hlásil chybu č.11

- Spracovanie - Rekapitulácia - Súčet po akciach - pri tlači dokumentu resp. náhľadu "nenulovej" tlače program hlásil chybu č.12 - neznáma premenná "AKCIA"

NOVÉ - zapracované tlačivo  
- do časti Spracovanie - Odvody - Potvrdenie o mzde  - sme zapracovali tlačivo s názvom "Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013" - ktoré má pre pracovníka vyplniť ten zamestnávateľ, ktorý príjmy uvedené v tabuľke v zdaňovacom období, za ktoré vydáva potvrdenie o príjme, zamestnancom vyplatil. Tlačivo sa vydáva ako príloha k potvrdeniu o zdaniteľnom príjme - v programe ho nájdete v uvedenej časti ako výstup s názvom "Údaje na účely ZP a SP od 2013 - 3.str."- podrobná metodika k spôsobu vyplnenia neexistuje - do dnešnej doby je spôsob jej vyplnenia stále nejasný... (stav objasnenej metodiky k dnešnému dňu: rozpisuje sa výška konkrétneho príjmu, pričom sa stĺpec ZP, SP nevypĺňa).
Vzor tlačiva sa nachádza na stránke Finančného riaditeľstva SR (www.drsr.sk) tu: http://www.mfsr.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=8736&documentId=9297

 

22.08.2013
8.32/9.32   OPRAVY 
- Zoznamy pracovníkov - usporiadanie riadkov - program v niektorých zoznamoch ignoroval nastavenie poradia zobrazenia pracovníkov (nastavenie v časti "vstup/oprava - nastavenie spracovania - nastavenie firmy - usporiadanie pracovníkov") - program by už v upravenej verzii mal zobrazovať základné zoznamy podľa nastaveného poradia.

- Spracovanie - odvody - odvody podľa pracovníkov - daň zo mzdy - v prípade spájania výplat pre rovnaké rodné čísla program do zoznamu nezahrnul všetky karty "spojeného" pracovníka a preto bol súčet hrubej mzdy v tomto zozname nesprávny.
 
16.08.2013
8.32/9.32   OPRAVA 
- ELDP - oprava nesprávnej tlače ELDP pre takých študentov (DoBPŠ) s podpísanou výnimkou, u ktorých bol posledný mesiac trvania dohody presiahnutý limit príjmu (boli dôchodkovo poistení) ale v predošlom mesiaci dôchodkovo poistení neboli.

Nové tlačivo
- Do programu je zapracované nové tlačivo prevodného príkazu pre SLSP na platbu v rámci krajín SEPA) - hromadný a jednotlivý PP. (Ak potrebujete na PP zadať už aj IBAN a BIC kód, tak na ich vytvorenie použite tlačítko "Príprava Q" a tam vyberte poslednú možnosť "M-Výpočet a dopl.IBAN a Swift".)

 
15.08.2013
8.32/9.32   OPRAVA 
- Upravená tlač nenulových výplat -  vo verzii 9.32 u niektorých uživateľov sa vyskytovala taká chyba, že "náhľad - preview" sa zobrazoval správne, ale pri fyzickej tlači resp. "pdf" sa prvá výplata vytlačila nesprávne. Užívateľom s touto chybou by mala táto upravená verzia programu pomôcť.

Nové tlačivo
- Do časti Spracovanie - Mzdový list - pracovníci jednotlivo sme pridali ďalší výstup s názvom "Prehľad hrubých miezd a cien práce". (Pracovníkov, za ktorých prehľad tvoríme,  treba najprv vo výbere pracovníkov označiť.)
 
13.08.2013
8.32/9.32   OPRAVA -
- Karta pracovníka - nezdaniteľná čiastka - oprava nefunkčnosti výberu nezd.čiastky pomocou klávesu F1. (program pri stlačení F1 hlásil chybu č.1:súbor "zoznezdan.prg" neexistuje
- ELDP - tlačivo - oprava tlačenia šiestich núl (000000) na hodnotu 0.00 pri ich výskyte v rokoch 2009-2013 (po zavedení Eura).
- oprava zlého zobrazenia hodnôt "vyúčtovanie" a "vyúčt.prevodom" pri tlači z výplat obrazom "myvypl08.frx" (Prehľad zrážok aj s hrubou mzdou) - pri odvode vyúčtovania na účet sa do týchto stĺpcov dostala nula.
 
09.08.2013
8.32/9.32   OPRAVA - Štatistika všeobecne - modul 5 
- úprava interpretácie "zahraničných pracovníkov" do r.3 (ak máte pracovníkov evidovaných na strediskách, tak program zle dával počet do r.3)
- v r. 15 chýbala suma za návševu lekára s rod.príslušníkom a omylom sa tam napočítala aj náhrada za DPN.
- úprava r. 18 - program omylom dával do tohto riadku "ost.príplatky" namiesto sumy za "prac.pohotovosť doma"
- v riadku 20 chýbalo započítanie sumy "odchodné"
- pre rok 2013 sme upravili zobrazenie aj r. 3-5, 12,13 na 1.des.miesto.
 
26.07.2013
8.32/9.32   OPRAVA - RLFO - odstránenie chyby č. 107 pri tvorbe RLFO - chyba sa vyskytuje iba vtedy, ak má označený pracovník v evidencii dôb zapísanú dobu, ktorá nemá ukončenie a RLFO sa tvorí v taký deň, ktorý predpokladá nutnosť nahlásenia začiatku tejto doby (t.j. program by k nahláške začiatku prerušenia, MD... dal "A" automaticky).
 
24.07.2013
   9.32   OPRAVA - oprava funkcie "PROLGE - Spracovanie - Oprava - pošk.súborov - "W-tlač" (program hlásil chybu č.107 a operáciu nevykonal).

OPRAVA nesprávneho zobrazenia - v moduloch PROLIM, PROLPO, PROLFI, PROLWO, PROLGE sa omylom uvádzalo aj v prvom stĺpci nápis "SPRACOVANIE", hoci tam má byť "VSTUP/OPRAVA".
 
24.07.2013
8.32/9.32   OPRAVA - ELDP - oprava nesprávneho poradia rokov v riadkoch - program poplietol poradie zobrazenia jednotlivých rokov, ak sú medzi riadkami aj celoročné prerušenia so zobrazením "vylúčených dôb  (napr. rodičovská dovolenka trvajúca počas celého kalendárneho roka).
 
19.07.2013
  8.32
9.32

 
Vydaná nová verzia programu 8.32/9.32 v ktorej je

- zapracovaná aktualizácia výšky daňového bonusu na dieťa na 21,41 Eur od 1.7.2013,
- pre účely štatistického výkazu pre TREXIMU aktualizovaný zoznam škôl pre rok ukončenia 2013,
- ostatné novinky a zmeny

Dokument k aktualizácii mzdového programu nájdete tu:
Čo je nové - aktualizácia júl 2013 - dokument  PROLMY2013_07)

POZOR! Na inštaláciu novej verzie  potrebujete nové registračné údaje!!
 

9.7.2013

 

8.31/9.31   OPRAVA - Karta pracovníkov - podstránka "Rodina" - pri otváraní histórie poberania bonusu pomocou tlačítok "HIST:NÁROK" resp. "HIST.UPLAT" program zahlásil chybu č.1925 (Unknown member/neznámy člen LP2) - po preinštalovaní programu doporučujeme spustiť funkciu "Obnova indexov" (PROLGE - Spracovanie)
 
20.06.2013
8.31/9.31   NOVÉ - Spracovanie - Výplatné listiny - dopracované zobrazenie súčtu položiek "vyúčtovanie, vyúčtovanie v hot., vyúčtovanie na účet" - program spočítava označené riadky po stlačení "S" (súčet) - súčet je zobrazený v hornej časti základnej obrazovky (všetky + označené).
Taktiež sme opravili nesprávne zobrazenie položky "vyúčtovanie" na základnej obrazovke.
 
14.06.2013
8.31/9.31   ELDP - oprava nesprávneho zobrazenia údajov na tlačive evidenčného listu v prípade ak pracovník mal viacero prac. vzťahov (karát), z ktorých sa platilo starobné poistenie
 
11.06.2013
8.31/9.31   Oprava tlačovej zostavy z výplat s názvom "Vyúčtovanie + podpis (zoznam)" a "Vyúčtovanie + podpis (zoznam zhustene)" - pri klasickom nastavení zobrazenia sa nezobrazovali údaje v stĺpci "vyučtovanie" a to vtedy ak boli smerované na účty.

Oprava pridávania novej karty v režime zobrazenia "v mesiaci" a "v roku" -- ak sa v tomto režime nezobrazovala posledná zadaná karta (lebo už nevyhovela režimu zobrazenia), tak program priradil nesprávne os. číslo novej karte a aj vo výplatách ho zobrazil dvakrát (a to pod menom pracovníka z poslednej nezobrazovanej karty). Pri klasickom zobrazení zoznamu sa táto chyba nevyskytla.
05.06.2013
8.31/9.31   Oprava chyby č. 11 pri spracovaní miezd - chyba sa vyskytuje, ak je v "evidencii dôb a dávok" zapísané obdobie, ktoré trvá menej ako 1 celý deň a súčasne je nainštalovaná verzia z mája 2013. Ak sa chyba vyskytne, prosím preinštalujte program s najnovšou verziou z našej stránky.
 
04.06.2013
8.31/9.31   Oprava zobrazenia dovolenky v rekapitulácii - v niektorých prípadoch vypadlo z rekapitulácie riadok náhrady za dovolenku. Ak sa nezobrazuje dovolenka v rekapitulácii, preinštalujte prosím program s najnovšou verziou z našej internetovej stránky.
 
03.06.2013
8.31/9.31   NOVÉ! - Zobrazenie priebehu štatútu v jednotlivých mesiacoch pre DoBPŠ - do časti SPRACOVANIE - MZDOVÝ LIST sme dopracovali ďalšie voľby s názvom
- status prav. DoBPŠ
- status neprav. DOBPŠ.
Tieto nové voľby slúžia na zobrazenie štatútu študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a to hlavne pri uplatnenej výnimke z platenia DP - podľa výplat v jednotlivých mesiacoch. Zvlášť je možnosť výpisu pre študentov s pravidelným a zvlášť pre študentov s nepravidelných príjmom. "Mesiac" je mesiac, v ktorom sa študent vyskytuje v mesačnom výkaze resp. vo výkaze poistenia a výpis zobrazuje zmenu jeho štatútu v SP v jednotlivých mesačných hláseniach počas trvania zmluvy.
Výpisy - legenda pri pravidelnom príjme:
3 = 7(DoBPŠ s prav. príjmom - platiteľ DP)
3V = 71 (DoBPŠ s prav. príjmom - platiteľ DP s uplatnenou výnimkou a prekročeným limitom príjmu)
4 = 9 (DoBPŠ s prav. príjmom - s uplatnenou výnimkou a príjmom pod limit =>neplatí DP)

Výpisy - legenda pri nepravidelnom príjme:
3N = 9 (DoBPŠ s nepravidelným príjmom - platiteľ DP v danom mesiaci)
3NV = 91 (DoBPŠ s neprav. príjmom - platiteľ DP s uplatnenou výnimkou a prekročeným limitom príjmu v danom mesiaci)
4N = 10 (DoBPŠ s neprav. príjmom - s uplatnenou výnimkou a príjmom pod limit =>neplatí DP v danom mesiaci)

Podľa týchto výpisov je možné skontrolovať, ako by mali byť v danom mesiaci nahlásení študenti na registri SP - kontrolu odporúčame ešte pred zaslaním mesačných výkazov na SP!
 

31.05.2013
8.31/9.31   Oprava spracovania ELDP - priebeh spracovania sa zastavil na "sivých výpisoch" v pravom hornom rohu obrazovky... - opravené 31.5.2013
 
31.05.2013
8.31/9.31   Prevodné príkazy pre VÚB - zo zoznamu tlačových výstupov vypadli prevodné príkazy hromadné a jednotlivé (biele) pre VÚB. Opravené 7.5.2013

 
07.05.2013
8.31/9.31   Výplatné pásky - nenulové  - ak je v časti Vstup/oprava - Údaje na form.a PP - Názov firmy zapísaný text v riadku "Spracovateľská firma", tak sa tento text objaví aj na všetkých výplatných páskach typu "nenulové".

 
25.04.2013
8.31/9.31   NOVÉ - Prevodné príkazy pre Sberbanku (bývalá Volksbank) - kód 3100  - zapracované nové tlačivo s novým názvom banky na tlačenej forme príkazu a aj na PDF-tlačive cez tlačítko "Pre PDF".

 
22.04.2013
  8.31/9.31 NOVÉ - Zoznam karát a výber pracovníkov - možnosť prepínania režimu zobrazenia zoznamu pracovníkov pomocou prepínania režimu (ponuka je v hornej časti zoznamu):

Jednotlivé typy zobrazenia sú nasledovné:

* všetky - zobrazí štandadný zoznam všetkých neodložených karát

* v roku - zobrazí všetky karty, ktoré sú aktívne v aktuálnom roku (nebudú zobrazené karty, ktoré majú ukončený PP do 31.decembra minulého roku)

* v mesiaci - zobrazí iba karty tých pracovníkov, ktorým beží pracovný pomer v bežnom mesiaci a karty so začiatkom PP v bežnom mesiaci a neskôr (nebudú zobrazené karty, ktoré majú zapísaný koniec PP do konca predošlého mesiaca).

Posledný zvolený režim zobrazenia si program pamätá. Pri zmene mesiaca sa zobrazenie karát zaktualizuje podľa zvoleného režimu zobrazenia. Medzi jednotlivými režimami zobrazenia môžete prepínať.

Odložiť sa dajú naďalej iba karty, ktoré sa ukončili predminulý rok!
 

 
  8.31/9.31 Štatistický výkaz - modul 5  - oprava spracovania uvedenej štatistiky. Vo výkaze (modul 5) pre mesiace roku 2013 program započítaval omylom aj dohodárov do vykazovania tých údajov, ktoré sa týkali iba ostatných pracovníkov.

NOVÉ - Spracovanie - Rekapitulácia, výplaty - zobrazenie súčtu označených položiek pomocou "s" - súčet (súčet vybraných údajov z označených riadkov sa zobrazí v hornej časti obrazovky po stlačení "s") - slúži ako pomôcka pre rýchle sčítanie vybraných zložiek z výkazu
 

Ročný výkaz k dani za rok 2013 - ak ste vyplácali zamestnaneckú prémiu pracovníkovi, ktorý už v roku 2013 u vás nepracoval, tak z časti III. mohlo po stlačení "úprava" zmiznúť údaj z riadku D - vyplatená zamestnanecká prémia. Opravené 18.4.2013

 

18.04.2013
  8.31/9.31 ELDP - program už spracuje aj ELDP pre študentov pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov.
 
15.04.2013
  8.31/9.31 ELDP - Oprava zobrazenia začiatku a konca poistného vzťahu pre takých pracovníkov, ktorí majú údaje pre ELDP za roky, ktoré sa spracovávali iným softvérom, dopisované v časti vstup/oprava - pracovníci. - Doplnenie ELDP od r. 2004- pred opravou sa takýmto pracovníkom údaj o začiatku a konca poistného vzťahu nezobrazoval.

Ukončenie výplat - spájanie odvodov - dopracovali sme automatické "odblokovanie" spájaných výplat v prípade ak sa pri procese spájania vyskytne chyba. Program automaticky zruší spojenie všetkých kariet, ktoré sa práve zúčastnili spojenia, aj  keď chyba nastala iba u jedného z nich. (T.j. ak ste zvolili spojenie odvodov pre všetkých pracovníkov, tak v prípade chyba zruší spojenie u všetkých, a ak ste zvolili spojenie iba označených pracovníkov, tak automaticky rozpojí iba spojené karty tých označených pracovníkov).
 

05.04.2013
  8.31/9.31 Oprava hromadného zaúčtovania (iba PROLMY PLUS) - vo verzii z 28.03.2013 program hlásil pri zaúčtovaní hromadne chybu - "neznáma premenná AD1 a AD 2".
 
02.04.2013
  8.31/9.31 Karty - hromadné zmeny - dopracovali sme možnosť zadať rovnakú dochádzku pre označených dohodárov pre aktuálny mesiac. Pred spracovaním výplat si označte dohodárov, ktorí majú pre ZP nahlásené rovnaké dni výkonu práce, potom zvoľte "Vstup/oprava - Pracovníci - hromadné zmeny - dochádzka dohodárov", kde ešte máte možnosť zmeniť označenie, a po opustení zoznamu pomocou ESC /Koniec program ponúkne tabuľku "dochádzky dohodára pre ZP", kde tabuľku vyplníte podľa potreby. Ak tabuľku potvrdíte OK, program sa spýta na dokončenie operácie. Keďže zabúdate vyplniť túto stranu dochádzky na karte hlavne pre dohodárov, ktorým beží v mesiaci dohoda, ale nemá žiadny výkon práce (na ZP ste ho nenahlasovali na žiadny deň), môžete pomocou tejto novej hromadnej voľby takýmto dohodárom naraz zadať aj "prázdny mesiac dochádzky" a to potvrdením prázdnej tabuľky.

Výplaty - "Ukončenie výplat-spojenia odvodov" - Úprava zrážok:
Nová funkcia na úpravu zrážok vo výplate na zablokovaných (spojených) kartách. V tejto časti je možné aj bez odblokovania zablokovaných spojených (žltých) výplat ešte prípadne upraviť zrážky na stránke "výplata-zrážky", resp. upraviť sumu smerujúcu na účet (tieto úpravy už nemajú vplyv na vypočítané odvody). V tejto funkcii nie je možné opravovať iné stránky výplaty.
 
28.03.2013
  8.31/9.31 Ročné hlásenie - časť IV. - oprava  - Do r. 5 do časti zdravotné poistenie program nezapočítaval nedoplatok z ročného zúčtovania ZP ak bol tento v priebehu roku 2012 zapísaný do výplaty s príznakom "A". Opravené 19.3.2013.
Ak ste v roku 2012 zapisovali pracovníkom výsledok ročného zúčtovania ZP za rok 2011 do výplaty pod kódom "A" a takémuto pracovníkovi ste nespracovávali ročné zúčtovanie dane za rok 2012 a ročné hlásenie ste už podali, tak skontrolujte správnosť podaných údajov o ZP v časti IV.ročného hlásenie (zoznam pracovníkov, ktorým sa nevykonalo ročné zúčtovanie), a ak tam je chyba, tak po preinštalovaní programu podajte prosím opravný výkaz, v ktorom sa už do riadku o ZP zapíše správna suma.
(Údaje v časti IV. ročného hlásenia sú vlastne opisom údajov z "Potvrdenia o príjmoch FO zo ZČ, o preddavkoch na daň..."(potvrdenie o mzde) a údaje časti V. sú výpisom údajov z tlačiva "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň" (potvrdenie o ročnom zúčtovaní dane).
Za chybu sa ospravedlňujeme.

 

19.03.2013
  8.31/9.31 OPRAVA tvorby ročného hlásenia pre DÚ (aj PDF a aj xml súbor) na základe zmeny kontroly úplnosti tlačiva na FR (DÚ)

Dnes nám bolo oznámené, že bola v eDANE nedávno upravená kontrola úplnosti pre tlačivo HLASENIEv12 (ročné hlásenie) na základe požiadavky FR SR. Podľa vyjadrenia metodikov FR SR je potrebné, aby Hlásenie obsahovalo všetky časti, aj ak niektoré z nich nie sú vyplnené a preto je potrebné na 1. strane Hlásenia uviesť minimálny počet strán 1 pre IV. aj V. časť, aj keď počet zamestnancov je 0, inak sú polia vyznačené ako chybné. ( Aj v XML a aj v tlačive PDF je potrebné mať IV. a V. časť aspoň 1 krát, aj keď je prázdna.)

Z tohto dôvodu sme museli upraviť tvorbu XML súboru pre ročné hlásenie a takisto aj tlač vo formáte PDF, kde sme zabezpečili aj tlač prázdnych častí IV. resp. V. (súčasne na 1.strane tlačiva hlásenia sa upravuje počet strán z nuly na 1 aj pre prípad nulového počtu zamestnancov uvedených v príslušnej časti.)

Aby sa vytvoril správny prehľad, treba preinštalovať program a znovu vytvoriť pre ročné hlásenie xml súbor, resp. znovu vytlačiť prvú stranu hlásenia a príslušnú "nulovú" časť IV resp.V. !
 

14.03.2013
  8.31/9.31 Oprava verzie 8.31/9.31!!! - Oprava chyby č.12 - neznáma premenná (následne chyba 1 - File ´px.prg´does not exist) - chyba sa v niektorých firmách objavila ihneď po vojdení do modulu PROLMY. Chyba sa vyskytla iba v prípade, že sa už vykonalo ročné zúčtovanie dane pre pracovníkov, ktorí si uplatňovali daňový bonus na dieťa. Po preinštalovaní programu sa táto chyba odstráni.
 
13.03.2013
  8.31
9.31

 
Vydaná nová verzia programu 8.31/9.31 v ktorej sú
zapracované všetky zmeny, opravy a novoty, ktoré sme priebežne zapracovávali do verzie 8.30/9.30 (ich chronologický zoznam je uvedený nižšie)
 
12.03.2013

 

  8.30/9.30 Oprava chyby indexovania pri spracovaní ročného hlásenia k dani za rok 2012 - chyby indexovania sa objavila, ak v roku 2012 neboli robené výplaty programom PROLUC (resp. ich nemá program k dispozícii), ale ročné zúčtovanie sa vykonalo pomocou zápisu údajov z roku 2012 do stĺpca "oprava" v tabuľke výpočtu ročného zúčtovania pri spracovaní výplat v roku 2013..
 
12.03.2013
  8.30/9.30 Odmena dohodárov - kontrola na dosiahnutie minimálnej mzdy - Pri niektorých kombinácií nastavenia dohodárov nefungovala správne kontrola výplat. Program sme upravili tak, že ak je nastavené u dohodára, že sa má odmena (mzda) kontrolovať na miminálnu mesačnú mzdu (THP)tak program kontroluje výšku vyplatenej odmeny podľa počtu odpracovaných hodín tak, že min.mes.mzdu 337,70 Eur vydelí počtom fondu prac.dní v danom mesiaci (fond prac.doby pre 40 hodinový prac.týždeň)a výsledok vynásobí počtom odpracovaných hodín. Ak takto vypočítaná alikvótna minimálna mzda je nižšia ako výška odmeny, tak kontrola chybu nevyhlási. Ak má dohodár nastavené, že sa má kontrolovať dosiahnutie min.mzdy na hodinovú minimálnu mzdu (THP "nie"), tak program vynásobí počet odpracovaných hodín min.hodinovou mzdou 1,9410 Eur a výsledok porovná s dosiahnutou odmenou. Ak je odmena (mzda) nižšia, tak ponúkne zápis doplatku do minimálnej mzdy.

DoBPŠ - Spracovanie RLFO pre EZU - odhlasovanie študenta iba z dôchodkového poistenia - xml neprechádzal, nakoľko súbor neobsahoval dátum vzniku dôchodkového poistenia, ktorý práve  "odhlasujete" . Preto sme dopracovali do tabuľky pre spracovanie údajov do xml súboru do posledného riadku "doprihlásenie DoBPŠ" tretie okno pre zápis dátumu začiatku "iba" dôchodkového poistenia ktoré práve odhlasujete. Napr. DoBPŠ - právny vzťah vznikol 15.1.2013, študent mal podpísanú výnimku z platenia dôch.poistenia a limit neprekročil. Vo februári prekročil limit a preto sme ho museli "doprihlásiť" iba do dôch.poistenia "Z" (začiatok) s dátumom 1.2.2013. Keďže v marci znovu neprekročil limit, tak ho musím odprihlásiť"iba" z dôchodkové poistenia, ktoré začalo 1.2.2013. Takže v tabuľke vypíšem k "doprihláseniu" K/28.2.2013 a do tretej kolónky napíšem dátum 1.2.2013, čo vyjadruje začiatok poistného vzťahu dôchodkového poistenia. Bez zadania začiatku odhlasovaného dôchodkového poistenia xml pre DoBPŠ cez EZU neprejde! (Pri začiatku "doprihlásenia" je toto nové / tretie okienko neprístupné, lebo je nepotrebné).
11.03.2013
  8.30/9.30 Skonvertovanie záloh a doplatkov - po poslaní vypočítaného RZD do výplaty pre pracovníkov, ktorí už v mesiaci výpočtu nie sú vašimi zamestnancami dával program po spustení funkcie "skonvertovanie záloh a doplatkov" výsledok do okna "Vyúčtovanie v hotovosti" aj takým pracovníkom, ktorí mali v karte zapísaný bankový účet pre výplatu.

Ročné hlásenie k dani za rok 2012 - dopracovaná možnosť spojenia dát z dvoch prevádzok pomocou importu xml súboru v prípade, ak obe prevádzky majú rovnaké DIČ a miestnu príslušnosť k DÚ. Tí, ktorí v priebehu roka "spájali" mesačné výkazy pre DÚ, majú teraz možnosť spojiť aj údaje z ročných hlásení. Program spojí zoznam pracovníkov (časť IV. a časť V .hlásenia) a sčíta údaje pre časť I až III. Ak potrebujete upraviť súhrnné údaje, úpravu vykonajte po vložení spojeného xml súboru priamo v programe "e-dane", nakoľko k takejto možnosti úpravy program nie je prispôsobený.

Výpočet ročného zúčtovania dane - do tabuľky pre výpočet ročného zúčtovania sme do časti nárok na DB, počet mesiacov  pridali ďalšie okno pre zadanie počtu detí (v prípade chybného čísla v časti V. ročného hlásenia nebolo možné opraviť programom počet detí). Program okno pri už vypočítaných ročných zúčtovaniach doplní sám.

Oprava chybného zobrazenia nároku na dovolenku vo výplate po editácii stránky "Výplata-náhrady" - program po otvorení tejto stránky pomocou E-oprav dával do počtu hodín nároku na dovolenku v bežnom roku u všetkých 480 hodín. Prepočet výplat to však prepočítal správne. Nesprávne zobrazovanie (480 h) sme opravili.
 
07.03.2013
  8.30/9.30 Ročný výkaz k dani zo ZČ - oprava zápisu počtu detí v zozname pracovníkov z časti V. (zoznam pracovníkov s vykonaným ročným zúčtovaním) - program udával nesprávny počet detí, ak  v karte pracovníka na stránke RODINA počet detí s uvedeným nárokom na daňový bonus na rok 2012 nebol totožný s počtom detí, na ktoré sa v priebehu roku 2012 uplatňoval vo výplate daňový bonus. Napr. dieťa sa narodilo v decembri 2012, nárok za december u pracovníka zapísaný bol, ale uplatňovať vo výplate sa začal bonus až od januára 2013, lebo rodný list doniesol pracovník už po uzavretí výplat za december 2013 (u takéhoto zápisu program omylom dával počet detí nula a nie jeden).

 
27.02.2013
  8.30/9.30 Do programu sme zapracovali nové tlačivo "potvrdenie k dávke v nezamestnanosti", ktoré platí od r.2013.

Ročné hlásenie k dani za rok 2012 - oprava tvorby xml súboru - program omylom vypĺňal dátum vykonania roč.zúčtovania aj vtedy, ak ste nikomu ročné zúčtovanie nerobili. (pozor, ak je počet pracovníkov v časti IV. alebo V. nula, tak sa príslušná časť vôbec nevytvára)

Karta pracovníka - oprava prípadného zlého zobrazenia údajov pracovníka v prípade ak v januári zadávate kartu s nástupom vo februári 2013 (program po zápise takejto karty zobrazí v januári prázdne strany "úväzok a mzda" a "odvody a zrážky".

Sledovanie čerpania dní na návštevu lekára (LEK,LCR, LID) a ich automatické rozkladanie na preplácané dni, nepreplácané časti zmien a celé zmeny(prerušenia SP):
V časti Spracovanie - Priemery, zv.dov., štat.... nájdete nový prehľad s názvom "Prehľad návštev zdrav.", kde po zadaní roka je možné vytlačiť stav čerpaných dní na návštevu lekára (LEK, LCR) v členení na preplatené, nepreplácané časti zmeny a celé zmeny(prerušenia). Program automaticky sleduje vyčerpanie "preplácaných dní" na návštevu lekára a doprovod člena rodiny k lekárovi podľa udaného množstva "čerpateľných" preplácaných dní, ktoré je zadané v karte pracovníka na stránke "úväzok a mzda" a zápisu návštevy lekára vo výplate a v evidencii dôb pod kódom "LEK, LCR , LID". Program po vyčerpaní "čerpateľných" dní v karte dáva ostatné časti zmeny do 2.obdobia bez náhrady a ostatné celé zmeny do 3.obdobia bez náhrady, ktoré sú však súčasne vykázané ako "prerušenia" z hľadiska SP. Uvedené funguje správne len pri súlade zápisu týchto dôb v evidencii dávok a ich vykázaním vo výplate.
 
22.02.2013
  8.30/9.30 Oprava nesprávneho zobrazenia zostatku dovolenky vo výplate. Ak máte vo výplate zle vypočítaný zostatok dovolenky na strane "Výplata-náhrady", tak spustite funkciu Vstup/oprava - Výplaty - prepočet výplat a priem.-PREPOČET VÝPLAT (resp.stranu "výplata-náhrady" otvorte pomocou "E-oprav" a následne potvrďte O.K. (pred dnešnou opravou programu tieto dve možnosti opravy zostatku nefungovali správne).

ELDZ - v prípade dohody pokračujúcej z roku 2012 sa na ELDZ podľa pokynu SP do kolonky "Pracovný pomer (iný právny vzťah)-Dátum vzniku" zapisuje dátum 1.1.2013 - v tomto zmysle sme upravili aj spracovanie ELDZ pre pokračujúce dohody z minulého roku.

Oprava: Program pri zmene výšky sumy výplaty určenej na účet (vo výplate na stránke "výplata-zrážky" nechcel túto zmenu po potvrdení O.K. zapísať.

Potvrdenie k ročnému zúčtovaniu dane za r.2012 - doplnili sme možnosť tlače "vyhlásenia k 2 (3)%" vo formát PDF.

Ročné hlásenie k dani zo ZČ za rok 2012 - možnosť vytvoriť txt súbor zo zoznamu pracovníkov zp IV.a V.časti (pozor program vytvára samostatný súbor ku každej časti zoznamu. Doplnili sme aj k xml. súboru pdf tlačivo "vyhlásenie k elektronickému podaniu". 

 

13.02.2013
  8.30/9.30 Mesačný výkaz k dani zo ZČ - oprava možného výskytu "chyby č.13:popis chyby: Alias "MYDANUHR" nebylo nalezeno". Chyba sa mohla vyskytnúť pri spracovaní mesačného výkazu k dani zo ZČ..

Ročné hlásenie na DÚ za rok 2012 - dopracovali sme do programu možnosť vytvárania xml súboru. 
 
11.02.2013
  8.30/9.30 Do ročného hlásenia k dani zo ZČ za rok 2012 sme zapracovali možnosť tlačiť aj "potvrdenie o podaní" vo formáte PDF.

Ak mal pracovník zapísané nadčasy zapisované priamo (bez nastavenia automatického výpočtu) a  súčasne mal v tom istom mesiaci aj PN, ktoré začínalo pred dosiahnutím 90 dní povinnosti platiť NP - t.j. musela sa púšťať funkcia "prepočet PN do 90 dní" tak program po spustení spomínanej funkcie zmazal u týchto pracovníkoch zapísanú náhradu a príplatok z výplaty. Chyba opravená 8.2.2013

V "nenulových výplatách" sme zväčšili a zvýraznili údaje o ZP, DVZ a zostatku dovolenky.

Z karty zamestnancov je možné vytlačiť výpis dní zapísaných v časti "Dochádzka dohodárov pre ZP" . Tlačivo sa nachádza v časti Vstup/oprava - Pracovníci  - Karta - zoznam. Nájdete ho pod názvom "Zoznam dohodárov s dochádzkou"
 
08.02.2013
  8.30/9.30 Mesačný výkaz k dani zo ZČ - program pri prvotnom spracovaní mesačného hlásenia udával do bonusu nezmyselnú sumu vtedy, ak na riadku 2 - výsledok z ročného zúčtovania bola uvedená vyššia suma ako na riadku 1. (V prípade následnej úpravy sumy v riadku 2 na sumu, ktorá je maximálne do výšky sumy uvedenej na r.1 sa prepočet upravil. Chyba bola pri prvotnom spracovaní).

Oprava tvorby názvu súboru xml pre DDS - pri nezadanom kóde program vytváral súbor s názvom DDS-ky.
 
07.02.2013
  8.30/9.30 Ročné hlásenie k dani zo ZČ za rok 2012 - oprava tlač.výstupu:  

Pri tlači konceptu zoznamu zo 4.strán (zoznam pracovníkov s vykonaným ročným zúčtovaním) program hlásil:
"chyba č.12: neznáma premenná (asi v súbore): POL_S10545"
tlačový výstup bol opravený 5.2.2013 (výstup do PDF formátu sa tvoril bez chyby)
 
05.02.2013
  8.30/9.30 Oprava verzie miezd platnej na rok 2013 

Opravy sa týkajú nasledovných prípadov:
1. Ak máte študenta, ktorý pracuje na DoBPŠ, má pravidelný príjem a uplatňuje si výnimku a program pri výpočte odvodov na SP ignoroval uplatnenú výnimku (t.j. počítal všetky odvody do SP tak, ako keby výnimka nebola uplatnená), tak treba v module PROLGE v časti Spracovanie spustiť funkciu "Obnova indexov" a potom pomocou funkcie "Výplaty - Prepočty výplat a priem. - PREPOČET VÝPLAT" spustiť prepočet všetkých výplat. Alebo výplatu tohto študenta zmazať a po obnove indexov ju znovu spracovať (doplniť).

2. Ak máte pracovníka, ktorý poberá výsluhový dôchodok a nemali ste vyplnený dátum na Karte 2 v časti "dátum dosiahnutia dôchodkového veku (civilného)", tak program omylom uplatnil nesprávne "štandardné odvody".
Po úprave programu program považuje dohodára so zadaným výsluhovým dôchodkom a súčasne nevyplneným dátumom dňa dosiahnutia dôchodkového veku za "obyčajného" dohodára.
Ak máte pracovníka - poberateľa výsluhového dôchodku, treba mu zadať spomínaný dátum. Program posudzuje podmienku dosiahnutia "civilného" dôchodkového veku pre účely ZP a SP podľa tohoto dátumu!
 
04.02.2013
  8.30/9.30 Oprava verzie miezd platnej na rok 2013 

Oprava chyby  - program omylom krátil maximálne vymeriavacie základy pre SP v prípade zadaných preplácaných dní platného voľna, návštevy lekára, resp. doprovod člena rodiny k lekárovi alebo dovolenky (t.j. voľno zadané pod kódom: LEC,LCR,LID,INE a IPV). Ak už spracovávate januárové mzdy a máte vo výplatách zadané takéto doby, tak po preinštalovaní programu spustite pre všetky výplaty funkciu Prepočet výplat v časti "Vstup/oprava - Výplaty - Prepočty výplat, priem...."

RLFO - oprava chybnej tvorby xml súboru v novej štruktúre (verzia 2013):
1. Pri odhláške zamestnanca v PP (typ 1-ZEC) program omylom generoval do xml súboru aj pri zadanej "PP na neurčitú dobu" vždy kód 2-PP na dobu určitú. Ak ste takýto prípad mali, na základe doporučenia SP sa treba obrátiť priamo na pobočku SP a dohodnúť sa na možnosti opravy.
2. Vo VPP (výkaz poistného s rozpočítaním) sa do xml súboru negeneroval atribút "odmena po skončení PP" a ak ste mali takúto odmenu vyplatenú počas prerušenia SP alebo po skončení PP, tak výkaz za rok 2013 neprechádzal.
 
01.02.2013
  8.30
9.30

 
Verzia 8.30/9.30 s aktualizáciou miezd na rok 2013 v ktorej je
- zapracovaná aktualizácia mzdových veličín platných pre rok 2013
- úprava programu vzhľadom najmä na nový výpočet odvodov z dohôd a progresívnu daň
- nový mesačný prehľad o zrazených preddavkoch na daň od 1/2013
- možnosť výpočtu ročného zúčtovania dane za rok 2012
Popis noviniek TU .......(dokument PROLMY2013_01)

POZOR! Na inštaláciu programu použijete aktuálne registračné údaje k verzii 8.30 resp. 9.30!

Dokument - nová špecifikácia dohodárov pre SP - TU
 

29.01.2013

 


  8.22/9.22 Oprava 
Oprava chyby č.12:neznáma premenná - asi v súbore NAZ_BANKY, ktorá sa vyskytla pri tvorbe xml súboru s prihláškou  pre SP (EZU) v novej verzii RLZEC 2013 v prípade, ak pracovník mal v karte definovaný účet pre výplatu (druh Y alebo W).

 

03.01.2013
  8.22/9.22 NOVÉ
Do programu sme zapracovali "výrobu" xml súboru s registračnými listami pre EZU podľa novej schémy "verzia RLZEC 2013", ktorá bude od 27.12.2012 jedinou platnou schémou pre elektronickú podateľňu SP.
Od 27.12.2012 program tlačí aj koncept tlačiva RLFO podľa nového tlačiva (vzor2013).

Program s platnosťou 1/2013 používa novú špecifikáciu zamestnancov z hľadiska SP. Odhlasovanie a prihlasovanie dohodárov po 27.12.2012, definovanie typov dohôd a pravidelnosť príjmu v PROLMY od 1/2013 pozrite bližšie v tomto dokumente: nová špecifikácia dohodárov pre SP)
 

21.12.2012
  8.22/9.22 OPRAVA
Na základe odozvy zo SP sme ZRUŠILI na ELDP delenie VZ na starobné poistenie ku dňu 1.9.2012 (delenie bolo do programu pôvodne zapracované na základe zmeny pomeru I.a II.piliera od 1.9.2012, ale podľa metodiky SP sa z tohto titulu ELDP deliť nemá).

NOVÝ OBRAZ/Tlačivo z výplat: do časti spracovanie - výplaty sme pridali novú tlačovú zostavu s názvom "Prehľad stravných lístkov", na ktorom je podľa menného zoznamu uvedený počet kusov str.lístkov, ktoré sú uvedené v zrážke vo výplate za bežný mesiac (ak sú kusy uvedené vo výplate) s miestom na podpis - potvrdenie prevzatia uvedených kusov (Potvrdenie o prevzatí stravných lístkov v mesiaci)
 
30.11.2012
  8.22/9.22 OPRAVA
Spracovanie - Opravy,výkazy... - Hromadné oznámenie ZP - nebolo možné použiť v úvodnej tabuľke možnosti "Predošlé ponechať + ..." - táto možnosť je dnešným dňom znovu sprístupnená.
 
22.11.2012
  8.22/9.22 Úprava
Evidencia dôb a dávok - možnosť zadať "obdobie 1-2-3" pri druhu doby "POD" (uvoľnenie políčka "obdobie") - program je upravený tak, že do ELDP do koloniek "VZ a kal.dní počas vylúčených dôb" zapisuje príjem a dni z titulu "náhrady mzdy z vážnych prevádzkových dôvodov , pre ktoré zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancovi prácu - § 142 ods. 4 Zákonníka práce" iba vtedy, ak tento typ náhrady je uvedený v riadku náhrad "podnikové voľno v 1.období (VZ) a súčasne je odbdobie poskytovania zapísané v evidencii dôb a dávok pod titulom POD s obdobím "1" .  V programe je (a aj bolo) pre 1.obdobie podnikového voľna nastavený výpočet náhrady vo výške 60%. Ak poskytujete náhradu z titulu § 142 ods. 1 alebo 2, tak tieto treba zapisovať do druhého alebo tretieho obdobia, aby sa v ELDZ nevykazovali (prioritne je pre 2.a 3.odbobie nastavená náhrada 100%). Percentá doporučujeme zmeniť po dohode s dodavateľom programu. 
Vysvetlenie: pre účely zadávania náhrady príjmu z titulu § 142 ods. 4 Zákonníka práce je vymedzený riadok podnikového voľna a to konkrétne 1.obdobie, nakoľko iba odtiaľto berie program VZ a dni pracovníkom narodeným pred 31.12.1984 do koloniek vylúčených dôb do ELDP).
 

Oprava zdvojeného zobrazenia rozpočítaného príjmu pre zamestnancov s nepravideľným príjmom v časti Spracovanie - mzdový list - základy pre rozpis odvodov.

16.11.2012
  8.22/9.22 OPRAVA špeciálnej funkcie
Oprava chyby č.12 (neznáma premenná TYP_ODV)  v špeciálnej funkcii "oprava zdravotných poisťovní".  
 
29.10.2012
  8.22/9.22 NOVÉ!
Tvorba prevodných príkazov - do prehľadu v časti "prevodné príkazy" sme pridali stĺpce, ktoré zobrazujú u položiek s výplatou pracovníkov aj položku "stredisko vo výplate" a "akcia vo výplate", podľa ktorých môžete podrobnejšie označovať/vyberať/triediť jednotlivé riadky prevodného príkazu na ďalšie spracovanie alebo tlač.  
 
17.10.2012
  8.22/9.22 OPRAVY
Oprava mes. hlásenia o dani zo ZČ - ak ste v mesiaci posielali preplatky z RZZP do výplat, tak v mesačnom hlásení pre DÚ v časti V-(zoznam pracovníkov) sa omylom tento nedoplatok napočítal do okienka "zdravotné poistenie". Preplatok sa vykazuje iba v časti "príjem". V okne pre zdravotné poistenie sa z ročného zúčtovania má vykazovať iba nedoplatok. Aby sa do zoznamu dostali čiastky na správne miesto, preinštalujte prosím program a nanovo vytvorte mesačné hlásenie. 
 
9.10.2012
  8.22/9.22 ÚPRAVA programu:
Údaje na form.a PP - Deň výplaty:  v prípade, že máte v bežnom mesiaci vyplnený údaj "Určený deň výplaty", tak program automaticky po prechode do ďalšieho mesiaca a následnom vstupe do časti "Údaje na form.a PP - Deň výplaty" automaticky doplnil podľa určeného dňa výplaty aj skutočný deň výplaty a odvodu dane. Tieto automaticky zapísané "skutočné" dátumy však treba vo väčšine prípadov následne upraviť, lebo skutočné dátumy platby boli iné. Preto sme funkciu  automatického doplnenia upravili tak, že program síce pripraví pre ďalší mesiac zápis a uvedie podľa predošlého mesiace určený deň výplaty, ale okná pre skutočný deň výplaty a odvodu dane ponechá prázdne. Tam potom na základe bankových výpisov zapíšete skutočný dátum odvodu výplat a dane. Poznámka: ak dátum "určený deň výplaty" nie je vyplnený, tak k automatickému zápisu údajov v ďalšom mesiaci nedôjde.

OPRAVA programu:
Oprava automatického zápisu výsledku RZZP - v prípade, ak ste poslali výsledok do výplaty naraz pre pracovníkov, ktorí ešte sú v PP spolu s takými, ktorí už v momente zápisu výsledku u vás nepracujú, tak vás program neupozornil na nutnosť spustenia prepočtu výplat (iba na nutnosť spustiť funkciu "skonvertovanie záloh a doplatkov")! Ak ste v tomto prípade prepočet výplat po zápise výsledkov do výplat nespustili ručne (bez vyzvania), tak program síce zapísal pre označených pracovníkov výsledky, ale neprepočítal odvody a výsledok sa neprejavil v čistej mzde.
 Preto skontrolujte prosím výplaty pracovníkov so zapísanými nedoplatkami a preplatkami, či sa zápis výsledku ročného zúčtovania dostal do zdanenia a do výslednej čistej mzdy (vyúčtovania).

Návod na nápravu prípadnej chyby čítajte tu: navod_na_napravu_chyby_rzzp.pdf
 

4.10.2012
  8.22/9.22 OPRAVY
Oprava funkcie zaúčtovania výplat - nebolo možné spustiť funkciu zaučtovania, program zahlásil chybu č. 107
 
2.10.2012
  8.22/9.22 OPRAVY
V rekapitulácii a mzdovom liste - súčet po strediskách, po akciach) program nevypisoval názov strediska (akcie) iba jej skratku.

Mincovka - oprava voľby"mincovka - výplaty po strediskách" -  program zle zobrazoval rozpis mincovky po strediskách.

Zaúčtovanie výplat (jednolivo) - program nezopakoval zadané účty MD a D patriace ku konkrétnej položke výplaty (program si účty nepamätal). Funkciu sme upravili tak, že akcie a strediská zadané pri účtovaní prvej položky program zopakuje pri každej ďalšej položke.
 
25.09.2012
  8.22/9.22 NOVÉ! - na karte je možný zápis výšky zrážky za 1 stravný lístok (str.Odvody+zrážky). Vo výplate po uvedení množstva stravných lístkov program vypočíta sumu zrážky za príslušný počet stravných lístkov na základe momentálne platnej "ceny" lístka z karty. Vo výplate je možné uviesť počet lístkov aj bez zadania ceny do karty.  - .
Popis novej možnosti zápisu zrážky za stravné lístky nájdete aj tu: zapis_stravne.pdf

Informácia ku štrajku učiteľov 13.9.2012 -  zamestnancom, ktorí potvrdili svoju účasť na štrajku učiteľov 13.9.2012, zapíšete do evidencie dôb a dávok na 13.9.2012 štrajk pod kódom "STR". Program bol upravný vzhľadom na dostupné informácie tak, že v mesačnom hlásení poistného na ZP a SP uvádza program počet dní znížený o deň štrajku a v ELDP pre zamestnancov narodených do 31.12.1984 uvádza deň zapísaný ako STR-štrajk do vylúčených dôb. (Z hľadiska ZP je to deň bez príjmu, preto treba zamestnanca odhlásiť na jeden deň na oznámení ako 2Y Z 13.9.2012 a súčasne 2Y K 13.9.2012. Za deň štrajku sa SP neprerušuje, avšak v prípade potreby sa maximálny VZ pre SP alikvótne zníži za deň štrajku.) V tomto zmysle je program upravený od verzie 18.9.2012 - Ak spracovávate mzdy pre školstvo, tak treba stiahnuť aktuálnu verziu a preinštalovať program, aby program správne interpretoval zapísaný deň štrajku!

 

18.09.2012
  8.22/9.22 Oprava nefunkčnosti automatizovaného výpočtu príplatkov vo výplate  - program nepočítal príplatky (nočná práca, sťažené prostredie, práca vo sviatok, iný príplatok) napriek tomu, že je ich výpočet riadne nastavený v časti Rôzne parametre - Nastavenie príplatkov (chyba sa dostala do verzie Prolmy zo dňa 7.9.2012).
Poznámka: Informáciu o dátume "vytvorenia" nainštalovanej verzie PROLMY nájdete v časti PROLMY - Administratíva - Verzia
10.09.2012
  8.22/9.22 Z titulu zmeny výšky % odvodu na SDS (2.pilier) pre sporiteľov sme aktualizovali tabuľku (sadzobník) pre starobné poistenie s platnosťou od 1.9.2012  -  po preinštalovaní program automaticky dosadí nový sadzobník pre starobné poistenie s platnosťou od 1.9.2012, kde dosadí parameter pre odvod na SDS 4%. Zmena rozpisu na 1. a 2.pilier sa vo výplatných páskach sporiteľov prejaví iba v tom prípade, ak sa výplata spracovala až po preinštalovaní programu touto verziou.

Spracovanie ELDP - program počnúc verziou zo 7.9.2012 delí údaje v ELDP aj k dátumu 1.9.2012 u všetkých pracovníkov (kvôli zmene sadzby odvodu na SDS).

Oprava k doplnkovej funkcii "evidencia zahr.poistenia":
 - oprava zobrazenia odvodu SP do zahraničia na mzdovom liste - program dával omylom do každého mesiaca súčet poistenia.
- od tejto verze sa zobrazí v mdzovom liste rozpis odvodu na SR a zahraničie iba u tých, ktorí majú odvod do zahraničia.
- k možnosti evidencie odvodu plateného do zahraničia sme doplnili aj o možnosť evidencie dane platenej do zahraničia. (Eviduje sa podľa rovnakého princípu ako SP alebo ZP)

 
07.09.2012
  8.22/9.22 Mesačné hlásenie k dani z príjmu zo ZČ na DÚ -  pri zmene výšky bonusu v priebehu roka 2012 u pracovníkov, ktorí poberali na začiatku roka bonus na dve a viac detí (vrátane automatickej aktualizácie výšky bonusu od 1.7.2012) program zle dosádzal počet detí, na ktoré sa uplatňoval v danom mesiaci bonus do časti V. (riadok č.9 - časť "počet detí") mesačného hlásenia na DÚ
Poznámka: chyba sa u tých, kde sa s bonusom v priebehu roka 2012 nehýbalo,  prejaví až po zmene výšky bonusu od 1.júla 2012 (po júlovej aktualizácii bonusu)!
Z uvedeného dôvodu prosím preinštalujte aktuálnu verziu s verziou zo dňa 31.7.2012 (aby bol v časti "PROLMY -administratíva - verzia" dátum aplikácie minimálne 31.7.2012).

Oprava spracovania rekapitulácie za viacmesačné obdobie presahujúce do iného roka  - pri spracovaní rekapitulácie za taký rozsah obdobia, ktorého začiatok bol v inom kalendárnom roku ako koniec, program zle počítal súčet hodnôt pri niektorých položkách (zdvojil sumy z toho roka, v ktorom sa zadané obdobie začínalo).

 

31.07.2012
  8.22
9.22

 
Nová verzia programu 8.22/9.22 v ktorej je
- zapracovaná aktualizácia výšky daňového bonusu na dieťa na 21,03 Eur od 1.7.2012
- zapracovaná evidencia oznámenia výsledku RZZP za rok 2012 od ZP a ich zápis do výplat pracovníkov
- ostatné novinky a zmeny
Popis noviniek TU .......(dokument PROLMY2012_07)
POZOR! Na inštaláciu programu potrebujete nové registračné údaje!!
19.07.2012

 

  8.21/9.21 Potvrdenie k dávkam v nezamestnanosti - program do tlačiva neuvádzal tie doby (napr. PN, OČR, MD, ROD), ktoré sa zapísali do evidencie dôb a dávok až neskôr, t.j. dodatočne (nie chronologicky)

Potvrdenie k dávkam v nezamestnanosti - pri reťazení viacerých rodičovských dovoleniek, medzi ktorými bolo obdobie materskej dovolenky program zle určil obdobie dvoch rokov pred rodičovskou dovolenkou.

V časti "Spracovanie - Evidencia soc.dávok" - nefungoval filter na pracovníkov zamestnaných v mesiaci, v bež.roku resp. v min. roku (po stlačení "F ") - program padal na chybe
22.06.2012
  8.21/9.21 Zapracovali sme do programu nové tlačivo/výstup s názvom "Potvrdenie zamestnávateľa pre účely nároku na dávku v nezamestnanosti" - návod na jeho spracovanie nájdete tu: Ako spracovať potvrdenie k dávkam v nezamestnanosti  (návod je prístupný aj v základnej príručke v časti PROLMY - Administratíva - príručky pdf ) 19.06.2012
  8.21/9.21 Oprava chyby č. 11, ktorú hlásil program pri pokuse opraviť, kopírovať alebo zadať novú tabuľku minimálnej mzdy v časti PROLMY - Vstup/oprava - Rôzne parametre - Minimálne mzdy. 12.06.2012
  8.21/9.21 Registračný list FO - odhláška - počnúc dňom 22.5.2012 je povinnosť pri odhláške pracovníka uvádzať aj "dátum vzniku poistenia". Na základe tejto povinnosti sme upravili program tak, že pri odhláške program vždy uvedie dátum nástupu do PP z karty pracovníka (ktorý však pri príprave údajov pre xml súbor môžete aj zmeniť) 16.05.2012
  8.21/9.21 Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2012 - program dával do riadku 01, konkrétne do časti "z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru" nezmyselnú sumu. 07.05.2012
  8.21/9.21 Oprava žiadanej sumy zamestnaneckej prémie v mesačnom hlásení k dani - program zle počítal možnú sumu žiadanej zamestnaneckej prémie. (Poznámka: časť III a IV mesačného hlásenia sa dá "riadiť" aj pomocou úprav v časti vstup/oprava - Údaje na form.a PP - Daňové hlásenie")
 
03.05.2012
  8.21/9.21 Oprava importu xml súboru pre účely spojenia mesačného hlásenia DÚ z dvoch mzdových učtární organizácie, ktoré patria pod rovnaký daňový úrad a preto podávajú spoločné mesačné hlásenie na DÚ.
(program hlásil pri pokuse o import súboru chybu číslo 1: File "strabde.prg" does not exist / súbor "strabde.prg" neexistuje)
 
02.05.2012
  8.21/9.21 Oprava prípadného zobrazenia / zaokrúhľovania položiek výplaty na celé eurá (vo vstupe/oprava - výplaty program nezobrazuje desatinné miesta) - táto chyba sa vyskytuje iba výnimočne.
Ak sa však vyskytne, preinštalujte program s aktuálnou verziou (po preinštalovaní budú opäť viditeľné desatinné miesta)
 
30.04.2012
  8.21/9.21 Tvorba súboru pre Treximu v novej štruktúre platnej pre rok 2012-2014 a nové okná na karte pracovníkov pre nové ukazovatele. Návod na naplnenie výkazu o cene práce a jej tvorbu nájdete tu: návod k ISCP
 
05.04.2012
  8.21/9.21 Mesačné hlásenie k dani - chybná interpretácia žiadanej zamestnaneckej prémie  v IV. časti hlásenia v marci 2012.(Program dosadil do časti IV. ako žiadanú zamestnaneckú prémiu nezmyselnú sumu). Opravené 29.3.2012 Pred vytvorením mesačného hlásenia za marec 2012 si preinštalujte program.
 
29.03.2012
  8.21/9.21 Ročné hlásenie k dani z príjmov zo ZČ - oprava funkcie "úprava" (V prípade špeciálnej kombinácie príjmu jedného zamestnanca na rôznych kartách, pričom sa nepočítalo ročné zúčtovanie dane za rok 2011 na tej istej karte, na ktorej sa vyplácala zamestnanecká prémia za rok 2010, sa nepreniesla zamestnanecká prémia z druhej karty na "žltý riadok".)
 
28.03.2012
  8.21/9.21 Mesačné hlásenie k dani - oprava uvádzania krížiku v časti V. riadku 7 v mesiaci, kedy bolo vykonané ročné zúčtovanie. Program dával krížik do každého mesiaca, v ktorom bolo v zozname pre ročné zúčtovanie v stĺpci "vyp" písmeno "A". (Opätovne sa v ďalších mesiacoch otvára a počíta ročné zúčtovanie napríklad pri postupnom vyberaní vysokého nedoplatku vo viacerých mesiacoch). Program sa upravil tak, že krížik sa dáva iba v tom mesiaci, v ktorom sa prvýkrát počítalo ročné zúčtovanie v priebehu roka.

Rôzne parametre - Minimálne mzdy - okienko "druh" sme rozšírili na osem zadávateľných znakov (môže sa zadať číslo a písmená) - doteraz sa dali zadať iba dva znaky
27.03.2012
  8.21/9.21 Ak sa vymazal výpočet ročného zúčtovania dane v mesiaci, v ktorom už bol výsledok zapísaný do výplaty (pomocou funkcie: vstup/oprava - ročné zúčtovanie dane - vymazať výpočet), tak sa vo výplate nevynulovala prenesená zamestnanecká prémia. Opravené 22.3.2012.

Pracovníci - karta - zoznam pracovníkov bol rozšírený o nové stĺpce s názvom "kal, d.úv, t.úv a min". V týchto stĺpcoch sa uvádza hodnota uvádzaná v okienkach kalendár, denný a týždenný úväzok pracovníka a druh vzhľadom na minimá... zo záložky "Úväzok a mzda" podľa platnosti v mesiaci v ktorom stojíme "natvrdo". Hodnoty sa uvádzajú v zozname za účelom lepšieho využitia hromadného výberu pracovníkov pomocou F1-filtre a označenia.
22.03.2012
  8.21/9.21 Oprava chybnej funkcie zaúčtovania výplat hromadne po strediskách (funkcia je prístupná iba ak vlastníte "PROLMY plus").
 
20.03.2012
  8.21/9.21 Ročné zúčtovanie dane - oprava výpočtu RZD u dôchodcu s príjmom do 1779,65 Eur. V tomto prípade program vypočítanú daň znuloval a vrátil prípadné preddavky.  Využitie nulovej dane pri príjme do 1779,65 Eur u dôchodcu však nie je možné realizovať na tlačive "ročné zúčtovanie dane". Znulovanie dane (a následné vrátenie zaplatených preddavkov) pri dôchodcu s príjmom do 1779,65 Eur je možné iba na tlačive DPFO-A v riadku 54 a to využitím možnosti podľa tam uvedenej poznámky č.12!) Program bol upravený tak, že aj u dôchodcu s príjmom do 1779,65 Eur daň vypočíta. 19.03.2012
  8.21/9.21 Ročné zúčtovanie dane - pri odpočte vlastného príjmu manželky od nezdaniteľnej časti manželky program pri niektorých sumách robil pri odpočítaní centové chyby vo vypočítanom rozdiele - opravené 7.3.2012. Ak ste takúto chybu mali, treba otvoriť výpočet cez E-oprav, a program si rozdielovú sumu upraví.
 
07.03.2012
  8.21/9.21 Po inštalovaní programu z 5.3.2012 program nereagoval pri tlači mzdových listov jednotlivo na príkazy "tlačiť vyznačené záznamy" a "tlačiť bežný záznam" - vždy tlačil všetko - opravené 6.3.2012
 
06.03.2012
  8.21/9.21 Oprava položky "čistá mzda bez bonusu" - po vykonaní ročného zúčtovania dane a jeho následného zápisu do výplat program zle interpretoval položku "čistá mzda bez bonusu" omylom tam odrátaval dvojnásobok doplatku bonusu, resp. zamestnaneckej prémie. Po preinštalovaní programu si tento údaj program opraví automaticky sám.

Oprava zobrazenia pracovníkov po tlači mzdových listov v časti Spracovanie mzdový list - pracovníci jednotlivo
 

05.03.2012
  8.21/9.21 Oprava funkcie "prepočet PN počas prvých 90 dní po nástupe"- program po spustení tejto voľby v špecifických prípadoch nuloval priemer a výpočet.

Do karty pracovníka doplnené nové kolonky potrebné k vytvoreniu štatistického výstupu o cena práce pre Treximu, ktorá sa mení pre rok 2012- (napr.údaje o ukončenom vzdelaní, škole...) - na úprave vynoveného výstupu pre TREXIMU za rok 2012 pracujeme - (prvýkrát sa podáva Trexima v novej štruktúre za 1.štvrťrok 2012 do 30.apríla 2012.
 

01.03.2012
  8.21/9.21 Ročný súhrnný výkaz preddavkov na ZP - oprava tvorby dávky 580 v prípade rodných čísiel s nulou na začiatku - dávka neprechádzala, ak ste mali náhradné rodné čísla, ktoré začínajú nulou.
 
24.02.2012
  8.21/9.21 Ročný súhrnný výkaz preddavkov na ZP - v prípade ak niektorá zo  zdrav. poisťovní používaných v roku 2011 nemala uvedené žiadne "označenie" v "zozname poisťovní" (t.j. označenie je prázdne), tak program pomiešal príslušnosť pracovníkov k jednotlivým ZP - opravené 21.2.2012
 
21.02.2012
  8.21/9.21 Ročný súhrnný výkaz preddavkov na ZP - zmena tvorby dávky 580 (ZP UNION hlásilo pri odosielaní dávky chybu "počet viet tela dávky nesúhlasí...)"

Ročný súhrnný výkaz preddavkov na ZP - tlačivá pre dvoch poistencov - pri tlačive VŠZP a Dôvera program nevyplnil rok, za ktorý sa výkaz podáva

Program pri prechode na verziu 9.21 omylom zmazal nové číslo účtu pre DÚ platné od 1.1.2012 (predčíslie a VS zostalo správne vypísané, preto to prosím skontrolujte a dopíšte iba samotné nové základné číslo účtu)
 
17.02.2012
  8.21
9.21

 
Nová verzia programu, v ktorej je
- zapracovaný ročný súhrnný výkaz preddavkov na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania ZP
- upravená tvorba XML súboru pre mesačný prehľad na DÚ
Popis noviniek TU .......(dokument PROLMY2012_02)
 
16.02.2012

 

  8.20/9.20 Mesačný prehľad na DÚ - oprava - ak ste použili tlačítko "úprava" na spojenie príjmu z karát s rovnakým rodným číslom, program nezredukoval počet pracovníkov na tlačive pdf

Ak máte viac samostatných prevádzok v rôznych mestách, kde sa spracovávajú samostatne mzdy, ale mesačný prehľad k dani z príjmu musíte podať spolu ako jeden subjekt, lebo patríte pod jeden a ten istý finačný úrad (DÚ), zapracovali sme pre vás do programu možnosť spojiť údaje z rôznych prevádzok do jedného prehľadu. Návod čítajte v návode k mes.prehľadu v bode 5 tu: návod na spojenie prehľadu

 

13.02.2012
  8.20/9.20 Oprava rozpočtu poistenia na SP v prípade dôchodcu s nepravidelným príjmom, ktorý sa stal dôchodcom k 1.1.2012 - program padal na chybe č. 107 - Nesoulad mezi typy operátoru a operandu.

Oprava chyby, ktorá sa vyskytla iba vo verzii 9.20 (v 8.20 je to správne) - v prípade dôchodcu s nepravidelným príjmom napriek tomu, že má na karte nastavené, že invalidné poistenie neplatí, program počítal pri rozpočítaní nepravidelného príjmu aj invalidné poistenie

Opravená nepravidelne sa vyskytujúca chyba pri tlači výstupov z miezd (pri tlači program padol na chybe č.13 "alias "TLAC_ZOZ" is not found"
 

10.02.2012
  8.20/9.20 Mesačný prehľad na DÚ - program vyplnil do tel.čísla k "vyhotovil" namiesto tel.čísla mzdárky tel.číslo firemné. Opravené v PDF a xml-súbore.
 
06.02.2012
  8.20/9.20 Oprava mesačného prehľadu na DÚ - program nezapisoval do prehľadu skutočnosť, či bolo pre pracovníka v danom mesiaci vypočítané ročné zúčtovanie
 
03.02.2012
  8.20/9.20 Mesačný prehľad na DÚ - dopracovali sme možnosť vytvoriť zo zoznamu pracovníkov (V.časť prehľadu) aj txt súbor (tlačítko "Do TXT súb.")
 
31.01.2012
  8.20/9.20 Zapracovaný nový mesačný prehľad o príjmoch na DÚ, ktorý od 1/2012 nahrádza doteraz platné štvrťročné hlásenie o dani.
Návod na spracovanie mes.prehľadu nájdete v programe v základnej príručke pdf (v časti PROLMY - Administratíva - príručky pdf) od str.86, resp.: návod tu .Originálne tlačivo vytvoríte pomocou tlačítka "Pre pdf" (súčasťou prehľadu je aj zoznam pracovníkov s úhrnom príjmov). Program tvorí aj xml súbor pre elektronické zasielanie, avšak ešte do dnešného dňa nie je elektronické zasielanie mesačného hlásenia prístupné na DRSR!

Na ročnom hlásení pre potreby ročného zúčtovania ZP, ktoré treba zaslať na ZP do 28.02.2011 intenzívne pracujeme!

Zapracovaná možnosť tlačiť nielen všetky ale aj iba označené položky pri nenulových rekapituláciach a nenulových mzdových listoch pre voľby "celá firma" a "súčet označených".
 
27.01.2012
  8.20/9.20 Možnosť tlačiť mzdové listy podľa podľa iného poradia ako podľa osobných čísiel:
Návod: Pred spracovaním mzdových listov najprv nastavte požadované usporiadanie pracovníkov v časti "Vstup/oprava - Nastavenie spracovania - nastavenie firmy" a až potom dajte spracovať mzdové listy. Pracovníci sa zoradia podľa nastaveného usporiadania a v tomto poradí sa vytlačia aj mzdové listy. Po vytlačení vráťte usporiadanie pracovníkov v "nastavení firmy" na vaše zvyčajné nastavenie.

Oprava chybného rozpisu odvodu do ZP podľa jednotlivých zdravotných poisťovní v časti "Mzdový list - za celú firmu" a "Mzdový list - súčet označených".
 
23/24.01.2012
  8.20/9.20 Úprava textu tlačiva "Potvrdenie na účely PN" pre SP v bode 7 na znenie podľa vzoru tlačiva SPÚ - NP Int.04  01/11.

Poznámka: Podľa oznámenia zverejnenom na stránke sociálnej poisťovne ak vznikne dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky po 31.12.2011, zamestnávateľ už nemá povinnosť zaslať "potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku". Oznámenie SP čítajte tu:
http://www.socpoist.sk/aktuality-potvrdenie-zamestnavatela-nebude-potrebne/48411s49739c
 
17.01.2012
  8.20/9.20 Upravená tabuľka výpočtu ročného zúčtovania tak, aby vyhovovala novému tlačovému výstupu "potvrdenie o ročnom zúčtovaní" platnom pre roč.zúčtovanie za rok 2011, ktoré zverejnilo DRSR na svojej stránke
 
13.01.2012
  8.20/9.20 Oprava opakovaného hlásenia potreby obnovy indexov po vstupe do programu po inštalovaní programu (chyba číslo 12 - neznáma premenná SYS_OD; doporučenie: najskôr obnovte indexy vo všetkých firmách)

Oprava " xml súboru" pre potreby podania ročného hlásenia na DÚ v elektronickej forme (el.podateľňa hlásila zlú štruktúru xml súboru)

Poznámka: DÚ zverejnilo nové tlačivá na ročné zúčtovanie preddavkov na daň, preto v týchto dňoch ešte upravujeme ročné zúčtovanie tak, aby výstup vyhovoval novému tlačivu.
 
05.01.2012
  8.20
9.20
Popis úprav a nových funkcií vo verzii 8.20 a 9.20
Popis TU......
29.12.2011

8.12/9.12
 
Automatické vytvorenie nového účtu pre odvod dane zo závislej činnosti od 1.1.2012 - popis k funkcii a vysvetlivky čítajte tu: Ako doplniť nový účet pre daň - návod  
PREINŠTALUJTE SI PROGRAM, aby ste mohli správne spracovať odvody z výplat za december 2011 ešte s verziou platnou pre rok 2011!
14.12.2011

 

8.12/9.12
 
Mzdový list - oprava nezobrazenia údajov pracovníka pre taký mesiac, za ktorý bola výplata spracovaná dodatočne napr.bol spracovaný febr, marec, apríl, a potom dodatočne január, tak sa nezobrazili údaje z dodatočne nahodeného januára).  
 
12.12.2011

 

8.12/9.12
 
WIN PROLMY - Vstup/oprava - Nenulové... - Nenulové mzdové listy - riadok "základy pre odvody A/N" - Oprava nefunkčnosti nastavenia zobrazovania základov k odvodom v nenulových mzdových listoch (program nereagoval na vypnutie zobrazenia základov k odvodom na nenulových mzdových listoch)
 
09.12.2011

 

8.12/9.12
 
Oprava nesprávneho výpočtu rozpočítavaných odvodov v prípade výplaty príjmov po skončení PP vo viacerých ďalších mesiacoch (ak je doplatok vyplatený po skončení PP iba v jedinom mesiaci, tak je rozpočet odvodov správny. Ak však doplatíte príjem aj v ďalšom mesiaci, tak bol výpočet v prípade prekročenia max.VZ nesprávny (v súčte za predošlé mesiace)

Oprava prípadného znemožnenia zápisu náhr.rod.čísla pre ZP resp. zápisu/zmeny zdravotnej poisťovne na "Karte2"
pre roky 2011 a 2012 (program mohol v niektorých prípadoch hlásil, že ZP neexistuje)

Pridanie 3.účtu k ZP v zozname inštitúcií  pre účely odvodu z nepl.ukonč.PP s platnosťou od 1.1.2011 a prázdnym ŠS

Spracovanie / výplatné listiny
 - pridaná nová tlač. zostava "prehľad len zrážok-každá zvlášť"

Mzdový list
- "evidované doby" - program zobrazoval v mzdovom liste nesprávne počet dní 1 v prípade zatiaľ neukončenej doby ROD, PN, MD.... (ak doba nie je ukončená program už nezobrazí počet dní 1)
 
07.12.2011

 

8.12/9.12
 
Úprava 2.tlač.výstupu v časti Sprac./Mzd.list/Základy pre rozpis odpisov - pridané zobrazenie rozpisovanej sumy a zač.a konca PP k os. číslu
 
23.11.2011

 

8.12/9.12
 
Oprava ELDZ  pri nepravidelnom príjme- program zobrazil príjem iba z posl.mesiaca v danom roku
 
14.11.2011

 

8.12/9.12
 
Úprava tlače zápočtového listu - po spustení voľby - "Odvody -  Potvrdenie o zápočte dôb" je možné otvorením riadku pracovníka pomocou E-oprav dopísať údaje do riadku "Odstupné...." a do riadku "ďalšie oznámenie" a následne vytlačiť dokument s dopísanými údajmi. (Program si zapísané údaje pamätá iba do ďalšieho spracovania zápočtových listov.)

Oprava špecifických chýb v programe.
 
04.11.2011

 

8.12/9.12
 
Zavedenie možnosti generovať kód "2Y"  pre oznámenie o zmene platiteľa pre zdravotné poisťovne.
Podľa metodického usmernenia UDZS č. 3/3/2009 s účinnosťou od 1.10.2011 sa pre oznámenie zmien zamestnávateľa z titulu čerpania neplateného voľna zamestnanca, absencie a nepravidelných príjmov alebo z titulu príjmov vyplatených zamestnancovi po skončení pracovného pomeru sa zavádza nový kód 2Y , v ktorom "2"  vypovedá o zamestnancovi a "Y" o skutočnosti uvedenej v § 11 ods. 3 druhej vety zákona o zdrav.poistení. Celé znenie metodického návodu si môžete prečítať tu: Metodické usmernenie č.3/3/2009

Ak pre pracovníka potrebujete nahlásiť zmenu s kódom 2Y, označte ho vo výbere pracovníkov, a v časti Odvody - Hromadné oznámenie do ZP vyberte možnosť "nové prázdne z označených", do obdobia zapíšte interval mesiaca, v ktorom nastane nahlasovaná skutočnosť a potom po otvorení riadku pracovníka pomocou <E-oprav> zadajte "A" a dátum k prihláške (začiatok) resp. odhláške (ukončenie) a do kódu zapíšte "Y".
11.10.2011

 


8.12/9.12
 
Oprava chyby pri spustení hromadného zaúčtovania miezd 

Zobrazenie - rozpis čerpania a preplatenia dovolenky -
program predvolí v nenulových výplatných listinách, rekapitulácii a mzdovom liste zobrazenie dovolenky v rozpísanej forme - zvlášť uvedie čerpanie zapísané v 1.období, a preplatenie nevyčerp.dovolenky zapísanej v 3.období. Rozpis možno "vypnúť" v časti Vstup/oprava - Nenulové... - zadaním "N" v položke "Dovolenka po obdobiach". 

Zmena tabuľky pre zápis poberania a vyplácania bonusu na deti na karte pracovníka -
popis pozrite v základnej príručke PDF na str.19

Ďalšie úpravy a funkcie programu, ktorých popis sa priebežne pripravuje.
7.10.2011

 


8.12/9.12
 
Úprava spracovania prev.príkazu do PDF  - program povolí prístup na tlač PP do PDF formátu bez zadaného dátumu spracovania a splatnosti    už aj z modulu WIN PROLMY
 
18.8.2011

  8.12/9.12
 
Oprava funkcie "Spájanie ZP" a "Spájanie SP" - v dôsledku skorších opráv funkcia vo verzii 8.12 nefungovala správne (nulovala odvody). Vo verzii 8.12/9.12 z 12.8.2011 je funkčnosť týchto dvoch funkcií opravená.

Pridali sme pre internú potrebu riadok "1A - Počet všetkých zamestnancov"  aj do tlačiva mes.výkazu pre ZP pre viac ako celkovo 2 poistencov
- tieto nové tlačivá majú názov "...- mes.výk. od 7/11 do 999". Tento nový riadok sme pridali iba pre interné potreby firiem, nakoľko v prípade, že máte celkovo viac zdravotne poistených pracovníkov ako dvoch, už musíte mesačné výkazy podávať do všetkých ZP elektronicky!

Pri spracovaní výplat na stránku (záložku) s názvom "Výplata - náhrady" sme pridali možnosť zmeniť (ručne prepísať) priemery, resp. DVZ vo výplate naraz, jedným zápisom pre všetky priemery, ktoré sa vypočítavajú podľa rovnakého čísla priemeru. Stačí zapísať zmenu do jedného okna, a program priradí zápis ku všetkým ostatným oknám s rovnakým priemerom. Funkciu je možné uvoľniť po editácii stránky zvolením tlačítka "Uvoľniť skupinu". (Naďalej ostáva možnosť zmeniť iba jeden priemer pomocou tlačítka "Uvoľniť priemery")

Pôvodnú funkciu "Prepočet priemerov v bežnom mesiaci..." sme rozdelili na dve samostatné funkcie, a to na "prepočet pracovno-právnych priemerov v bez.mesiaci", a na  "Prepočet DVZ (denných vym.základov) v bež.mesiaci" (pre účely PU, PN... a následného prepočtu výšky ich náhrad t.j. pre všetky typy druh "K").
 
12.8.2011

  8.12/9.12
 
Oprava tlačiva mesačného výkazu pre ZP pre najviac 2 poistencov. Program neuvádzal celkový počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí preddavok  v riadku 3 a 10.

Oprava zlého slovného popisu štátu ku kódu 703
(miesto SK písal program SL) - ak preinštalovanie nepomôže, spustite "obnovu indexov" v module PROLGE.

UPOZORNENIE -
program vytvára súbor mesačného výkazu pre ZP v novej štruktúre iba vo verzii 8.12/9.12!!! (po 1.8.2011 ZP preberie iba súbor s novou štruktúrou - t.j. v r.3 musí byť 20 položiek)
 
3.8.2011

  8.12/9.12
 
Aktualizácia – zmena výšky daňového bonusu od 1.7.2011 na 20,51 Eur na jedno vyživované dieťa
ZP – nové tlačivá na zasielanie papierových výkazov pre najviac dvoch poistencov
Ostatné novinky a úpravy v programe
 

Podrobnejšie informácie nájdete v tomto dokumente

22.7.2011

  8.11/9.11
 
Oprava mesačného hlásenia do ZP pri PN2. 22.6.2011

  8.11/9.11
 
Oprava hromadného zaúčtovania.
Oprava výpočtu PN pri ručnej zmene priemeru.
15.6.2011

  8.11/9.11
 
Opravené ELDP vo verzii 9.11

Úprava rekapitulácie za firmu - zvyšok dovolenky.
Oprava chyby č. 152 pri zadávaní karty.
 
10.6.2011

 


  8.11/9.11
 
Opravené ELDP vo verzii 9.11

Úprava rekapitulácie za firmu - zvyšok dovolenky.
Oprava chyby č. 152 pri zadávaní karty.
 
10.6.2011

 


  8.11/9.11
 
Opravené ELDP vo verzii 9.11

Doplnené prevodné príkazy pre J&T banku (8320) a Privatbanku (8120)
Opravený výpočet odvodov do SP pri neplatičoch IP a/alebo PvN - po preinštalovaní treba prepočítať výplaty
Opravený prechod do evidencie dôb z výplat, ak evidencia nebola zapísaná pred výplatami
Preinštalujte si program s aktuálnou verziou !

2.6.2011

 


  8.11/9.11
 
Dopracované ELDP aj pre rozpočítavané odvody

Dopracovaná možnosť spájania ZP a odvodov pracovníka do SP pre prípad, že pracovník má viacero karát
Dopracované dopočítavanie IP, resp. aj PvN, ak nastala zmena v povinnosti platiť tieto odvody počas obdobia, na ktoré sa rozpočítavajú odvody do SP. Podmienkou je správne zadanie začiatku poberania dôchodku (invalidného, starobného, resp. predčasného starobného) v karte pracovníka.
Preinštalujte si program s aktuálnou verziou !

25.5.2011

 


  8.11/9.11
 
-  Úprava vykazovania pracovníkov v mesačnom hlásení ZP počnúc májovými výplatami - zmena zapracovaná kvôli zmene znenia § 11 ods. (3) druhej vety (viď zákon č.133/2011 Z.z.-čo je novela zákona č.581/2004 Z.z. platná od 1.5.2011) : ..."Fyzická osoba sa na účely tohto zákona nepovažuje za zamestnanca v dňoch, v ktorých nepoberá príjem zo....." (do 30.4.2011 sa posudzoval celý  mesiac a nie dni)

-  Exekúcie - program akceptuje pri tvorbe prev.príkazu tú sumu, ktorú zadáte do okienok exekúcie, ak je príslušná exekúcia smerovaná v karte na bankový účet. Návod vo formáte "pdf" na správne "nastavenie" exekúcie v systéme čítajte tu: Exekúcie_návod

- Nová funkcia: automatizovaný prepočet iba DVZ a náhrady pri DPN, v prípade, ak nastala PN do 90 dní od začiatku prac.pomeru - táto funkcia automaticky tieto PN v mesiaci nájde, prepočíta denný vym.základ na DPN a prepočíta s aktualizovaným DVZ náhradu (nemusíte ich pracne hľadať a vyznačovať, iba spustiť túto funkciu po zápise všetkých rozhodujúcich údajov do výplaty...) Nová funkcia má názov "Prepočet PN prvých 90 dní" a nachádza sa v časti vstup/oprava - výplaty

- V súvislosti so zavedením novej funkcie "Prepočet PN prvých 90 dní, sme oddelili a zachovali aj doteraz používanú funkciu "Prepočet priemerov v bežnom mesiaci", kde je naďalej možnosť spustiť prepočet všetkých typov priemerov vo výplate pre všetkých alebo zvolených pracovníkov

- "Prehľad cestovného a vreckového" - dopracovaný nový tlačový výstup z výplat do časti Spracovanie - výplaty

- Dopracovaná možnosť spracovania "VÝKAZU POIST. A PRÍSP" pre SP pre kategórie zamestnancov, ktorých odvod je kvôli novele zákona o SP od 1.1.2011 rozpočítavaný na dobu poistenia v r.2011 a ich odvod sa vykazuje v novom "výkaze poistného a príspevkov" (výplata zdaniteľného príjmu po ukončení PP, "noví" zamestnanci s nepravidelnou odmenou za výkon fukcie, doplatok ušlého príjmu na základe súdneho rozhodnutia o neplatnom ukončení PP). Program ešte nespracováva prípady, keď počas obdobia, na ktoré sa rozpočítava príjem, nastala zmena v povinnosti platiť niektorý odvod.  
Upozornenie k ELDP: zatiaľ ešte program nevie správne spracovať ELDP pre tých pracovníkov, ktorí mali vykázaný a rozpočítavaný odvod na starobné poistenie aj v novom "Výkaze o poistnom".

-  Do rekapitulácie sme pridali položku Mzdové náklady firmy, Mzd.nákl.firmy bez odvodov a DPN, Čistá mzda s DPN...

Preinštalujte si program s aktuálnou verziou !
 
13.5.2011

 

  8.11/9.11
 
- dopracované a upravené ROČNÉ HLÁSENIE o dani z príjmov zo záv. činn. pre DÚ za rok 2010 – po inštalácii programu nájdete popis v časti Administratíva / Príručky PDF. (princíp tvorby výkazu je totožný s minulým rokom

- niekoľko zmien a opráv   v  programe.

Preinštalujte si program s aktuálnou verziou !
18.3.2011

 

     

 

  8.11/9.11
 
Dopracovaná možnosť spracovať Ročné hlásenie o dani z príjmov zo záv.činn. pre DÚ za rok 2010 - princíp tvorby výkazu je totožný s minulým rokom

- Možnosť poslať nový výkaz pre SP za január 2011 cez EZU, resp.vytlačiť koncept. Za február ešte výpočet nefunguje správne, preto za február ešte pracovníkov patriacich do tejto kategórie nespracujte.
4.3.2011

 

  8.11/9.11
 
Upravená možnosť (zatiaľ iba ručne) spojiť výpočet zdravotného poistenia na jednu kartu v prípade viacerých prac.pomerov jedného pracovníka. Presný návod nájdete tu:
návod pre spojenie odvodu ZP vo formáte pdf
návod pre spojenie odvodu ZP vo formáte doc

-  Oprava tvorby potvrdenia pre účely ročného zúčtovania ZP pre pracovníkov, ktorí v priebehu roku 2010 platili znížené odvody. (Týmto pracovníkov program nespracoval uvedené potvrdenie.)

-  Program odmietal vytvoriť súbor xml pre SP, ak ste nemali uvedený účet firmy pre SP. Ak účet nemáte uvedený preto, lebo všetko platíte v hotovosti, a firma skutočne účet nemá, tak program umožní vytvoriť xml aj bez zadaného účtu. Pre istotu však vždy skontrolujte, či je účet uvedený pomocou vyvolania konceptu cez tlačítko "prewiev".

Zmena zobrazovania rozpisu PN vo výplatách (vstup/oprava) na záložke "Evid.dôb" - rozpis PN tu zobrazíte tak, že stojíte na riadku zapísanej PN a stlačíte tlačítko "Rozpis [F4]"

V časti vstup/oprava - Nenulové... - Nenulové výplaty/rekap/mzdové listy sme pridali možnosť zobraziť na výstupoch položku "Hrubý peňažný príjem" , ktorá obsahuje aj výšku vyplácaných cestovných náhrad v hrubom.

Správne zobrazenie rozpisu výplat v hotovosti a na účet na výstupoch v časti spracovanie - výplatné listiny.
 

Či sa u vás uvedené chyby vyskytli, alebo nie, je lepšie si preinštalovať program s aktuálnou verziou!

24.2.2011

 

  8.11/9.11
 
-  Oprava možnosti zasiahnuť do výšky mesačnej odmeny udanej percenom vo výplate - zmeniť výšku prvotne vypočítanej odmeny môžeme iba za podmienok, že v rôznych parametroch v "nastavení prémií" je zadané pri položke "Prémie prepočítavať" nie ("N").  Výška odmeny vypočítaná na základe nastavenia a nastavenej výšky percenta v karte pracovníka sa môže potom vo výplate prepísať buď "natrvrdo" sumou, alebo pomocou F1 znížiť, alebo zvýšiť percento odmeny. Ale pozor, ak zmeníte. (V okne otvorenom pomocou F1 bude "suma za jednotku" ponúkaná vždy aktuálna podľa momentálneho stavu výplaty)

-  Oprava rozpisu výplaty na účet a cez pokladňu v prípade zápisu zrážky do okienka "iné zrážky firmy" (program dával zrazenú sumu mínusom do "výplata pokladňou" pričom neznížil sumu v kolonke "vyučtovanie na účet")

Oprava zobrazenia počtu čerpania starej dovolenky vo výstupnej zostave č. myvypr05.frx s názvom "Nárok, čerp.+ zost.dov v mesiaci".

Oprava práce so mzdami na sieťovej verzii v prípade vstupu do miezd tej istej firmy súčasne dvoma mzdárkami s rôznymi pracovnými oblasťami.

Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.

16.2.2011

 

  8.11/9.11
 
-  Pri zmene odpracovaných hodín pri stanovenej hodinovej mzde program použil pri násobení sadzbu hodinovej mzdy iba s dvomi desatinnými miestami namiesto štyroch.

Odstránená "chyba č.12 neznáma premenná OPRF2,..." chyba sa zobrazila pri vstupe do časti odvody - odvody do ZP od r.2005 a Odvody - odvody po pracovníkoch - zdrav.poist, a to v prípade, ak bol vo výplate zápis v oprave odvodov na ZP - napr.z titulu zápisu výsledku RZZP do výplaty

-  Umožnenie prepisu sumy mesačných prémií vo výplate v prípade, ak je v karte zadaná pevná suma prémií, ktoré sa majú počítať mesačne (teda v karte je: prémie percentom nula/M/suma pevných prémií/nič) - program z karty potiahne sumu pevnej prémie z karty, ale umožní ho prepísať vo výplate (doteraz bolo tak, že aj keď ste sumu prepísali, vždy vrátilo pôvodnú sumu z karty)

- Oprava výkazu pre DDS Tatra banky. Aby sa výkaz naplnil údajom VS a číslom zmluvy na prvej (súhrnnej) strane, treba v časti odvody - odvody pracovníkov do poisťovní - DDS po zobrazení pracovníkov, ktorí patria do príslušnej DDS ich označiť "insertom". Takto už bude program dávať symboly do tlačiva.

- Oprava zobrazenia poisťovní a DDS , ktoré boli zapísané s platnosťou od 1.1.2011 v zozname inštitúcií (doteraz ich nezobrazoval) v časti Spracovanie - Odvody - odvody podľa poisťovní

- Tlačivo "Potvrdenie o mzde" - program nesprávne uvádzal výšku zrazeného poistného na zdrav.poistenie v prípade, ak bola odvedená zo mzdy, z ktorej išla zrážková daň (v spodnej časti tlačiva).
 

Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.

11.2.2011

 

  8.11/9.11
 
1.  Odstránená chyba pri hromadnom zaúčtovaní miezd - program hlásil v prípade rozpisu zdrav.poist. chybu č.13 - Alias "MYREKAP10" nebylo....
2. Opravená funkcia spájania údajov do tlačiva "potvrdenie o mzde" v prípade príjmu na viacerých kartách pomocou funkcie "ÚPRAVA" - program hlásil "index pola mimo rozsah..."
3. - Odstránenie padania programu vo verzii 9.11 pri odchode z časti Spracovanie - odvody - odvody firmy celkom
4. Opravená funkcia usporiadania pomocou F1-vzostupne/zostupne v časti Mzdový list

Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
10.2.2011

 

  8.11/9.11
 
Po ukončení úpravy výplat program v niektorých prípadoch ostal visieť na hláške "So záznamom súboru "MY01MZ" sa pracuje....".
Ak sa u vás táto chyba vyskytla, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
9.2.2011

 

  8.11/9.11
 
1. Opravená funkcia "Prepočet výplat" (pred opravou prepočet výplat spôsobil, že po jeho spustení sa vo výplatách vynulovali zrážky, ktoré program ťahal z karty).
 
8.2.2011

 

  8.11/9.11
 
1. Opravený rozpis dovolenky z "evidencie dôb". Program nesprávne dosadil z evidencie dôb pol dňa, resp. počet dní dovolenky, ktorá bola zapísaná po jednom v rôznych dňoch.
2. Opravené výstupné tlačivá - rozpis čerpania dovolenky, a nesprávne uvedená hodnota v Sk v nenulovej výplate
3. - Opravený nesprávny zápis stáleho príplatku do výplaty z karty (program nereagoval na potrebu prepočtu výšky príplatku podľa zadaných odpracovaných hodín)
4. - Program hlásil chybu č.107 pri pokuse o vytvorenie výplaty pre pracovníkov, ktorí mali zadanú PN s "otvoreným" koncom v evidencii dôb, a nastúpili pred menej ako 90 dňami pred začatím PN.
Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
7.2.2011

 

  8.11/9.11
 
1. Rok narodenia u detí narodených v roku 2010 dával program u niektorých uživateľov do Potvrdenia o mzde nesprávne (uvádzal rok 1910) - opravené
2. Spracovanie - výplaty - program v niektorých prípadoch hlásil "chyba č.12 - nezn.premenná z_p_s" - opravené
3 - Oprava súhrnného listu pre DDS Tatra banky - opravené.
Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
4.2.2011

 

  8.11/9.11
 
1. Rekapitulácie podľa stredísk - program nevypisoval názvy stredísk
2. Ak vo výplate ste vyplnili okienko "štátny príspevok" tak sa neobjavila táto položka ani vo výplatách, ani v rekapitulácii, ani v mzdovom liste
3 - Oprava archivovanie pomocou "Archív miezd bez r.č. a mien" - program nearchivoval nové databázy
Ak sa u vás tieto chyby vyskytli, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
3.2.2011

 

  8.11/9.11
 
Pri vytváraní novej firmy program hlásil chybu č.1903-príliš dlhý reťazec... (pri vytváraní pracovného kalendára)

Ak sa u vás táto chyba vyskytla, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
1.2.2011

 

  8.11
 
Vo verzii 8.11 - po vyplnení vstupnej tabuľky pre konverziu dát program v niektorých prípadoch hlásil chybu "Chyba číslo 3, soubor je již používaný..."
Ak sa u vás táto chyba vyskytla, treba preinštalovať program s aktuálnou verziou.
1.2.2011

 

  8.11
9.11
 
Mzdový program, ktorým sa budú spracovávať mzdy podľa legislatívy platnej od 1.1.2011.
Popis TU.......
31.01.2011

 

       

 

Opravy v mzdách vo verzii 8.10 (resp.9.10) :

Doplnené do inštalácie - opravené.

  8.10/9.10 Odstránená chyba v xml-súbore pri prihláške dôchodcu. Ak ste posielali cez EZU prihlášku, ktorá sa generovala pracovníkovi, ktorý je starobným alebo predčasným dôchodcom, EZU hlásilo chybu "chybná štruktúra xml..." Chybu sme odstránili. Stiahnite prosím aktuálny program z našej stránky, preinštalujte program, a vytvorte znovu xml súbor.
 
12.01.2011

 

  8.10/9.10 Odstránená chyba v xml-súbore s odhláškou zamestnanca. Ak ste posielali cez EZU odhlášku zamestnanca, EZU hlásilo chybu "chybná štruktúra xml..." Chybu sme odstránili. Verzia z 12.1.2011 už vytvára odhlášku v správnej štruktúre. Stiahnite prosím aktuálny program z našej stránky, preinštalujte program, a vytvorte znovu xml súbor.
 
12.01.2011

 

  8.10/9.10 Odstránená chyba v evidencii dôb a dávok. Program pri zápise nového riadku pomocou A-nový, a následnom výbere pracovníka pomocou klávesu F1 hlásil chybu (ROBFTLT.POG a robtlto.prg neexistuje). Chybu odstránite preinštalovaním programu aktuálnou verziou z našej web stránky.
 
10.01.2011

 

  8.10/9.10 23.12.2010 je vydaná nová verzia 8.10, ktorá obsahuje RLFO a xml súbor pre hromadné zasielanie registračných listov v novej štruktúre platnej od 1.1.2011. Kto bude prihlasovať pracovníkov do SP elektronicky po 1.1.2011 pomocou tvorby xml súboru zo systému PROLMY, potrebuje mať už nainštalovanú verziu 8.10 (resp. 9.10 pre 64bitové systémy WINDOWS-u).
Popis zmien vo verzii 8.10 (9.10) nájdete aj tu: zmeny vo verzii 8.10
23.12.2010